Segment Detal

Strategia ORLEN2030 zakłada dynamiczny rozwój segmentu Detalicznego, oparty na rozbudowie sieci sprzedaży i znaczącym poszerzeniu oferty. Do 2030 roku w regionie pod polską marką ORLEN będzie działać co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Koncern będzie zwiększać dostępność paliw alternatywnych.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

  • Cel 9
  • Cel 11

Kapitały:

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

2021

STACJE DETALICZNE

j.m. Grupa ORLEN Polska Niemcy Czechy Słowacja Litwa
Sprzedaż paliwa ogółem tys.t 8 969 5 437 2 551 910 nd 71
Udziały w rynku % 15,2 31,1 6,1 24,8 1,0 4,2
Liczba stacji, w tym: liczba 2 881 1 819 587 424 22 29
Premium liczba 2 117 1 778 7 282 22 28
Ekonomiczne liczba 721 22 563 136
Pozostałe liczba 43 19 17 6 1
CODO/COCO liczba 2 355 1 393 503 408 22 29
DOFO/DODO liczba 526 426 84 16
Liczba stacji ładowania EV1 liczba 454 372 17 65
Liczba stacji ładowania wodorem liczba 2 2
PUNKTY GASTRONOMICZNE I PUNKTY RUCH j.m. Grupa ORLEN Polska Niemcy Czechy Słowacja Litwa
Łącznie, w tym: liczba 2 297 1 748 168 336 16 29
Stop Cafe liczba 671 606 54 1 10
Stop Cafe Bistro liczba 241 233 6 2
Stop Cafe 2.0. liczba 1 223 909 6 276 13 19
Star connect liczba 162 162
Punkty RUCH liczba 1 028 1 028
1) Obejmuje punkty ładowania znajdujące się na stacjach nienależących do Grupy ORLEN oraz punkty nie należące do Grupy ORLEN znajdujące się na jej stacjach.

 

Grupa ORLEN jest zdecydowanym liderem sprzedaży detalicznej paliw w Europie Centralnej. Na koniec 2021 roku łączna liczba stacji wyniosła 2 881 obiektów. Grupa ORLEN na koniec 2021 roku posiadała 1 028 aktywnych punktów detalicznych spółki RUCH. Spadek liczby punktów wynikał z optymalizacji i urentownienia działalności detalicznej spółki Ruch oraz z sytuacji epidemiologicznej. W czerwcu otwarto w Warszawie pierwszy punkt sprzedaży detalicznej w nowym formacie pod marką „ORLEN w Ruchu”. Kolejne punkty zostały uruchomione m.in. w Bydgoszczy, Lesznie i Tychach.

Liczba stacji oraz udział w rynku Grupy ORLEN na rynkach działalności na koniec 2021 roku

orl-mapy_europa + liczby (1) orl-mapy_europa + liczby (1)

Źródło: Opracowanie własne.

W Polsce stacje paliw działają pod marką ORLEN w segmencie premium oraz Bliska w segmencie ekonomicznym (udział stacji ekonomicznych (r/r) spada), w Czechach i na Słowacji głównie pod wspólną marką Benzina ORLEN i Benzina Plus ORLEN, natomiast na Litwie pod marką ORLEN. Na rynku niemieckim spółka ORLEN Deutschland zarządza stacjami ekonomicznymi pod wspólną marką STAR ORLEN, a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przymarketowych Famila.

We wrześniu 2021 roku uruchomiono nową usługę „ORLEN Paczka”, która zastąpiła „Paczkę w Ruchu”. Dzięki nowej usłudze kurierskiej klienci e-commerce mogą odbierać zamówienia w większej ilości punktów: w maszynach paczkowych (obecnie ponad 300, docelowo będzie ich ponad 2 000) i na stacjach ORLEN (ponad 1 000), a także tak jak dotychczas w kioskach Ruch i punktach partnerskich. Zamówienia dostarczane są do punktu odbioru w ciągu 1-2 dni roboczych. Grupa ORLEN w kolejnych latach planuje dalej rozszerzać zasięg usługi „ORLEN Paczka”.

Więcej informacji na temat udziałów Grupy ORLEN na poszczególnych rynkach oraz podmiotów konkurencyjnych znajduje się w sekcji „Otoczenie konkurencyjne”

Informacje na temat trendów rynkowych w Detalu znajdują się w sekcji „Otoczenie rynkowe”.

Sprzedaż wolumenowa segmentu Detalicznego

Sprzedaż wolumenowa segmentu Detalicznego Grupy ORLEN w 2021 roku wyniosła 8 969 tys. ton, co stanowi wzrost o 1,4% (r/r). Pomimo trwającej pandemii COVID-19 i wprowadzenia w związku z tym szeregu ograniczeń, wyniki sprzedaży wolumenowej paliw na rynkach macierzystych w Grupie ORLEN zaczęły się odbudowywać – na rynkach polskim i czeskim odnotowano wzrosty sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego, nieznaczne spadki utrzymały się na rynkach niemieckim i litewskim. We wszystkich spółkach Grupy ORLEN podejmowano liczne działania mające na celu utrzymanie ciągłości sprzedaży oraz funkcjonowania sieci, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów stacji paliw.

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym [mln PLN/tys. ton]

Sprzedaż 2021 2020 zmiana %
Wartość Wolumen Wartość Wolumen
1 2 3 2 3 4=(2-4)/4 5=(3-5)/5
Lekkie destylaty1) 16 111,0 3 568,6 11 713,0 3 454,9 37,5% 3,3%
Średnie destylaty2) 20 427,0 5 400,8 15 208,0 5 394,0 34,3% 0,1%
Pozostałe3) 4 544,0 0,0 3 916,0 0,0 16,0%
Razem 41 082,0 8 969,4 30 837,0 8 848,9 33,2% 1,4%
1 Benzyna, LPG.
2 Olej napędowy; lekki olej opałowy sprzedawany przez ORLEN Deutschland.
3 Pozostała wartość - obejmuje przychody ze sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych.

 

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym

Rynki zbytu

Do rynków macierzystych Grupy ORLEN w obszarze sprzedaży detalicznej zaliczamy Polskę (obsługiwana przez PKN ORLEN), Niemcy (sieć stacji zarządzana przez spółkę ORLEN Deutschland), Czechy i Słowację (stacje pod szyldem Benzina, wchodzącej w skład Grupy ORLEN Unipetrol, będącej częścią Grupy ORLEN) oraz Litwę (sieć stacji zarządzana przez spółkę zależną AB ORLEN Baltics Retail).

Struktura sprzedaży wolumenowej na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym [tys. ton]

Sprzedaż 2021 2020 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Polska 5 437,3 5 318,5 118,8 2,2%
Niemcy 2 551,2 2 607,6 -56,4 (2,2%)
Czechy i Słowacja 909,6 849,5 60,1 7,1%
Litwa 71,3 73,3 -2,0 (2,7%)
Razem 8 969,4 8 848,9 120,5 1,4%

 

Struktura sprzedaży wolumenowej na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym

Rynek polski

W związku z trwającą pandemią COVID-19, podejmowano liczne działania mające na celu utrzymanie ciągłości sprzedaży oraz funkcjonowania sieci, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów stacji paliw. Pomimo trwającej pandemii, wolumen sprzedaży paliw w segmencie Detalu w 2021 roku wzrósł o 2,2% (r/r). Średnioroczny przelew na stację wyniósł 4,3 mln litrów dla stacji własnych CODO.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku polskim [tys. ton]

Sprzedaż 2021 2020 zmiana zmiana %
2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 2 082,5 2 000,4 82,1 4,1%
Średnie destylaty 3 354,8 3 318,1 36,7 1,1%
Razem 5 437,3 5 318,5 118,8 2,2%

 

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku polskim

W 2021 roku łączna liczba stacji PKN ORLEN zwiększyła się o 8 obiektów i na koniec roku liczyła 1 819 stacji paliw.

Liczba stacji CODO wyniosła 1 393 stacje i w trakcie 2021 roku zwiększyła się o 13 obiektów (21 nowych lokalizacji, 8 likwidacji stacji). Efektem realizacji programu inwestycyjnego było włączenie do sieci stacji własnych 21 nowych obiektów CODO (w tym 3 MOP-ów na autostradach i drogach ekspresowych, a także stacji MikroPremium realizowanych w formule EPC – Projektuj i Buduj).

W 2021 roku zrealizowano 69 modernizacji technicznych, w tym 18 dużych modernizacji z wprowadzeniem Stop Cafe 2.0 i 3 modernizacje typu ZiB.

Liczba stacji franczyzowych DOFO na koniec 2021 roku liczyła 426 obiektów i zmniejszyła się o 5 stacji paliw w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 2021 roku do sieci DOFO PKN ORLEN zostało włączonych 16 nowych obiektów. Podpisano 52 aneksy długoterminowe i 227 aneksów krótkoterminowych przedłużających umowy współpracy.

W 2021 roku PKN ORLEN kontynuował promowanie wśród klientów flotowych bezpiecznych form zakupów – wprowadzona została wirtualna e-karta w programach BIZNESTANK i MIKROFLOTA, a aplikacja mobilna mFlota została poszerzona o możliwość opłacania przejazdów autostradami. W 2021 roku systemy flotowe zostały dostosowane do obsługi produktu eBilet oraz systemu eToll.

W programie MIKROFLOTA wprowadzona została możliwość zabezpieczania transakcji klienta poprzez limit rozliczany. Jest to rozwiązanie dla klientów, którzy nie korzystają z możliwości zabezpieczenia transakcji przez ubezpieczyciela.

Rok 2021 był kolejnym trudnym rokiem dla sprzedaży asortymentu pozapaliwowego, szczególnie gastronomii, ze względu na ograniczenia związane z pandemią i trwałą zmianę zwyczajów klientów, polegającą na ograniczeniu konsumpcji poza domem. Dodatkowo, marża była pod presją rosnących cen towarów i surowców. Niemniej jednak, dzięki intensywnym promocjom handlowym i silnemu wsparciu medialnemu osiągnęliśmy wzrost marży brutto o 18% vs 2020 rok i o 3% vs 2019 rok.

W celu ograniczenia podtrzymania zainteresowania klientów ofertą gastronomiczną i sklepową, przeprowadzono 3 promocje produktów pozapaliowych, powiązane ze sprzedażą paliwa (burgery, wrapy, pizza, produkty). W 2021 roku kontynuowano plan rozwoju marki własnej.

Koncept gastronomiczny Stop Cafe 2.0 pojawił się na kolejnych 181 stacjach, dzięki czemu na koniec 2021 roku ORLEN posiadał już 909 stacji w tym formacie (w tym 201 na stacjach DOFO). Po uwzględnieniu wszystkich formatów gastronomicznych (Stop Cafe, Stop Cafe Bistro i Stop Cafe 2.0) w sieci PKN ORLEN funkcjonowało 1 748 stacji z ofertą gastronomiczną. W 2021 roku wybudowanych zostało 7 nowych myjni samochodowych.

Grupa ORLEN na koniec 2021 roku posiadała 1 028 aktywnych punktów detalicznych spółki RUCH. Spadek liczby punktów wynikał z optymalizacji i urentownienia działalności detalicznej spółki Ruch oraz z sytuacji epidemiologicznej. W czerwcu otwarto w Warszawie pierwszy punkt sprzedaży detalicznej w nowym formacie pod marką „ORLEN w Ruchu”. Kolejne punkty zostały uruchomione m.in. w Bydgoszczy, Lesznie i Tychach.

We wrześniu 2021 roku uruchomiono nową usługę „ORLEN Paczka”, która zastąpiła „Paczkę w Ruchu”. Dzięki nowej usłudze kurierskiej klienci e-commerce mogą odbierać zamówienia w większej ilości punktów: w maszynach paczkowych (obecnie ponad 300, docelowo będzie ich ponad 2 000) i na stacjach ORLEN (ponad 1 000), a także tak jak dotychczas w kioskach Ruch i punktach partnerskich. Zamówienia dostarczane są do punktu odbioru w ciągu 1-2 dni roboczych. Grupa ORLEN w kolejnych latach planuje dalej rozszerzać zasięg usługi „ORLEN Paczka”.

W 2021 roku PKN ORLEN kontynuował realizację szeregu działań mających na celu usprawnienie i poprawę jakości obsługi klientów. Na ponad 430 stacjach paliw klienci mogą być obsłużeni bezpośrednio przy dystrybutorach przez mobilnych sprzedawców (tzw. Mobilny Kasjer). Mobilny Kasjer to pracownik stacji wyposażony w tablet z mobilną aplikacją kasową, drukarkę fiskalną oraz terminal płatniczy POS, dzięki którym przyjmuje płatności za paliwo bezpośrednio na podjeździe. Usługa Mobilny Kasjer służy przede wszystkim usprawnieniu obsługi przy dystrybutorach, w okresach nasilonego ruchu na dużych stacjach tranzytowych i w Miejscach Obsługi Podróżnych, czyli na tzw. MOP-ach. Klienci mogą zapłacić kartami płatniczymi, kartami flotowymi oraz gotówką. Mobilny Kasjer wydrukuje klientowi fakturę, paragon i naliczy punkty Vitay. W roku 2021 Mobilni Kasjerzy obsłużyli blisko 7 mln klientów co stanowi wzrost o 236 % liczby transakcji r/r.

Na koniec 2021 roku w Grupie ORLEN w Polsce funkcjonowały 372 stacje ładowania samochodów elektrycznych.

niemcy emobility niemcy emobility

Rynek niemiecki

Na rynku niemieckim spółka ORLEN Deutschland zarządza stacjami ekonomicznymi pod marką Star, a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przymarketowych Famila. Na koniec 2021 roku funkcjonowało 7 stacji pod marką ORLEN pozycjonowanych w segmencie premium.

Skutkiem trwającej pandemii COVID-19, w 2021 roku Grupa ORLEN na rynku niemieckim zanotowała spadek wolumenu sprzedaży paliw o 2,2% (r/r). Średnioroczny przelew na stację wyniósł 4,2 mln litrów.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku niemieckim [tys. ton]

Sprzedaż 2021 2020 zmiana zmiana %
2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 1 185,8 1 168,9 16,9 1,4%
Średnie destylaty 1 365,4 1 438,7 -73,3 (5,1%)
Razem 2 551,2 2 607,6 -56,4 (2,2%)

 

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku niemieckim

Liczba stacji zarządzanych przez spółkę ORLEN Deutschland wyniosła 587 obiektów, w tym 7 stacji premium (ORLEN), 563 stacje z segmentu ekonomicznego (stacje Star) oraz 17 stacji przymarketowych Famila. Ponad 85% sieci to stacje własne, działające w modelu CODO, pozostała część to stacje DODO.

W 2021 roku koncept gastronomiczny Star Connect pojawił się na kolejnych 24 stacjach i w rezultacie na koniec 2021 roku ORLEN Deutschland posiadał już 162 stacje w tym formacie. W 2021 roku w Niemczech oddano do użytku kolejne stacje w formacie Stop Café 2.0. Po uwzględnieniu wszystkich formatów gastronomicznych (Star Connect i stop Cafe 2.0), w sieci Star funkcjonowało 168 stacji z ofertą gastronomiczną.

Sieć ORLEN Deutschland posiada największą liczbę myjni spośród wszystkich sieci detalicznych zarządzanych przez Grupę ORLEN (502 myjnie samochodowe). W 2021 roku przeprowadzono modernizację około 60 myjni.

W 2021 roku spółka ORLEN Deutschland powiększyła swoją sieć stacji o 4 stacje (5 nowych lokalizacji, 1 likwidacja).

W Grupie ORLEN na rynku niemieckim funkcjonują 2 stacje wodorowe oraz 17 ładowarek samochodów elektrycznych.

Rynek czeski i słowacki

Pomimo trwającej pandemii COVID-19, sprzedaż paliw w 2021 roku na rynku czeskim i słowackim odnotowała wzrost o 7,1% (r/r). Średnioroczny przelew na stację wyniósł 2,6 mln l.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku czeskim [tys. ton]

Sprzedaż 2021 2020 zmiana zmiana %
2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 285,0 271,1 13,9 5,1%
Średnie destylaty 624,6 578,4 46,2 8,0%
Razem 909,6 849,5 60,1 7,1%

 

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku czeskim

Na koniec 2021 roku Grupa ORLEN zarządzała w Czechach siecią 424 stacji paliw (408 stacji własnych oraz 16 stacji franczyzowych). Stacje detaliczne na rynku czeskim funkcjonowały pod marką Benzina. Na rynku czeskim działają również trzy stacje ORLEN (w ciągu roku sieć zwiększyła się o kolejne 2 stacje).

Na koniec 2021 roku liczba stacji pod marką Benzina na rynku słowackim wyniosła 22 stacje. Wszystkie stacje to stacje własne działające w modelu CODO.

Benzina kontynuowała inwestycje w modernizację i rozwój sieci stacji paliw w Czechach i na Słowacji. Wdrożono format Stop Cafe 2.0. w kolejnych punktach sprzedaży, tym samym na koniec 2021 roku Benzina posiadała już 276 stacji w tym formacie w Czechach i 13 na Słowacji. Po uwzględnieniu wszystkich formatów gastronomicznych (Stop Cafe, Stop Cafe Bistro, Stop Cafe 2.0) w sieci Benzina funkcjonowały 352 stacje z ofertą gastronomiczną. Zmodernizowano ponadto automatyczne myjnie samochodowe w 12 lokalizacjach. Łącznie w sieci Benzina w Czechach działają 134 myjnie.

W 2021 roku Benzina powiększyła sieć o 5 stacji paliw w Czechach (6 nowych lokalizacji, 1 likwidacja) i 9 nowych stacji paliw na Słowacji.

Od początku 2021 roku Benzina otworzyła 2 nowe sklepy typu convinience (samodzielny sklep z artykułami pozapaliwowymi) w Czechach. Kontynuowany jest dalszy rozwój płatności zbliżeniowych w automatach do kawy.

W rynku czeskim w Grupie ORLEN funkcjonują 44 stacje CNG oraz 65 ładowarek samochodów elektrycznych. W 2021 roku planowano otwarcie 2 stacji wodorowych, jednak ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 realizacja planu została przesunięta na kolejne lata.

Rynek litewski

W 2021 roku sprzedaż paliw na rynku litewskim zmniejszyła się o 2,7% (r/r), a średnioroczny przelew na stację wyniósł 3,1 mln litrów.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku litewskim [tys. ton]

Sprzedaż 2021 2020 zmiana zmiana %
2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 15,3 14,5 0,8 5,5%
Średnie destylaty 56,0 58,8 -2,8 (4,8%)
Razem 71,3 73,3 -2,0 (2,7%)

 

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku litewskim

Liczba stacji na koniec 2021 roku wyniosła 29 stacji własnych, z czego 19 stacji jest w standardzie Stop Cafe 2.0 i 10 stacji w standardzie Stop Cafe. Inwestycje w standard stacji oraz poszerzenie asortymentu towarów sklepowych przełożyło się na znaczący wzrost marży pozapaliwowej.

Źródła zaopatrzenia

Aktywa rafineryjne będące własnością Grupy ORLEN były w 2021 roku głównym źródłem dostaw paliw dla sieci w Polsce, Czechach, Słowacji i na Litwie. Grupa ORLEN nie posiada własnych zakładów produkcyjnych na rynku niemieckim. W odróżnieniu od innych rynków krajowych, spółka ORLEN Deutchland współpracuje z podmiotami działającymi na niemieckim rynku hurtowym, w tym z Deutsche BP AG, Shell Deutschland Oil GmbH, Total Deutschland GmbH, Esso Deutschland GmbH. Znaczna część paliw sprzedawanych przez ORLEN Deutschland pochodzi z rafinerii Litvinov (Unipetrol RPA s.r.o.), wchodzącej w skład Grupy ORLEN. Dostawy z Czech w 2021 roku nie zmieniły się ilościowo w stosunku do roku poprzedniego i zaspokoiły ponad 20% zapotrzebowania na paliwa w spółce ORLEN Deutschland.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania