Nasze zobowiązania

Rozliczamy się z realizacji zaplanowanych zobowiązań. Jednocześnie kontynuujemy działania CSR w kolejnym roku.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

 • Cel 3
 • Cel 4
 • Cel 6
 • Cel 10
 • Cel 11
 • Cel 13
 • Cel 15
 • Cel 17
 • 103-3

Realizacja zobowiązań za 2021 rok

Zobowiązanie Nazwa projektu Obszar Strategii CSR Wyniki i efekty Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030
Realizacja działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych
 1. Programy stypendialne Fundacji ORLEN
 2. Programy grantowe Fundacji ORLEN
 3. Roczny Program Darowizn
 4. Wolontariat pracowniczy
 5. Współpraca z Fundacjami
 6. System komunikacji ze społecznością lokalną w Płocku
 7. Fundusz grantowy dla Płocka
 8. Aktualizacja „Polityki dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”
Społeczeństwo, Pracownicy
 1. Fundacja ORLEN zrealizowała 6 programów stypendialnych: Program stypendialny dla wychowanków RDD, Program stypendialny „Bona Fide”, Program stypendialny „Dla Orłów”, Program stypendialny „Mam pasję powyżej Średniej” Stypendium Dla Rodaka, „Pełnia życia” dla paraolimpijczyków.
 2. Fundacja ORLEN zrealizowała 4 programy grantowe: Program „Moje miejsce na Ziemi”, Program „ORLEN dla Strażaków”, Program „Czuwamy! Pamiętamy, Program grantowy „Zdrowie dla Płocka”.
 3. Realizacja Rocznego Programu Darowizn Fundacji ORLEN.
 4. Koordynacja wolontariatu pracowniczego: 1787 – liczba wolontariuszy pracowników Grupy ORLEN, prawie 7 tys. beneficjentów akcji wolontariackich.
 5. Realizując Strategię CSR Grupy ORLEN do 2022 roku oraz „Politykę dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”, w 2021 roku ORLEN aktywnie wspierał fundacje, których jest jedynym lub jednym z założycieli: Fundację ORLEN, Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka, Fundację Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Polską Fundację Narodową, Fundację Dorastaj z Nami.
 6. Prowadzono komunikację ze społecznością lokalną w Płocku i okolicach m.in. za pośrednictwem platformy internetowej pn. Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego. W roku 2021 wysłano 53 wiadomości tekstowe do ponad 1000 (1070) użytkowników systemu.
 7. Kontynuowano współpracę z „Funduszem Grantowym dla Płocka” – w tym m.in: poprzez organizację konkursu grantowego pn. „Wakacje 2021 w Płocku na wesoło”, przeprowadzono X edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i IV edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych, kontynuowano programu streetworkingu na terenie Miasta Płocka.
 8. Jesienią 2021 roku rozpoczęto prace nad aktualizacją „Polityki dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.” celem dostosowania jej do nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz zmieniającej się struktury Grupy ORLEN.
Kształtowanie wrażliwości ekologicznej m.in. poprzez podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym bioróżnorodności
 1. #Kampania Zrównoważonego Rozwoju
 2. Program ochrony pszczół
 3. Zaangażowanie w odbudowę populacji sokoła wędrownego
Środowisko
 1. Celem #Kampanii Zrównoważonego Rozwoju było promowanie wizerunku marki jako odpowiedzialnej ekologicznie oraz edukowanie w zakresie postaw wspierających zrównoważoną i odpowiedzialną konsumpcję.
 2. Informacje na temat programu ochrony pszczół są dostępne w sekcji „Ochrona bioróżnorodności”.
 3. PKN ORLEN uczestniczy od 1999 roku w odbudowie krajowej populacji sokoła wędrownego, współpracując ze Stowarzyszeniem „SOKÓŁ”. Drapieżnik jest wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, jako gatunek CR – skrajnie zagrożony. Do końca 2021 roku, na przestrzeni 19 lat na terenie zakładu produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku sokoły wychowały w budce lęgowej usytuowanej na kominie już 54 pisklęta – w tym 4 z adopcji.
Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw poświęconych zdrowiu oraz bezpieczeństwu
 1. „Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”
 2. Miasteczko Zdrowia
 3. Spotkania prozdrowotne z mieszkańcami
 4. System Wypożyczania Roweru Miejskiego
 5. #Dobry Kierowca
 6. Wspieranie zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych oraz ich rodzin
 7. Program grantowy „ORLEN dla Strażaków”
Społeczeństwo, Pracownicy
 1. Kontynuacja „Programu kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego” realizowanego przez Narodowy Instytut Onkologii i Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc. Jest to pierwszy długofalowy projekt zdrowotny dla społeczności lokalnych.
 2. 3. edycja „Miasteczka Zdrowia”. W 2021 roku Miasteczko odwiedziło ponad 1300 płocczan i mieszkańców pobliskich okolic, co zaowocowało przeprowadzeniem blisko 2000 badań i konsultacji lekarskich.
 3. Zrealizowano 2 spotkania prozdrowotne z członkami kół gospodyń wiejskich w dwóch gminach powiatu płockiego: Wyszogród i Łąck w ramach Programu Kompleksowej Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Nowotworów oraz Chorób Układu Oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu Płockiego.
 4. Kontynuowano współpracę w ramach płockiego Systemu Wypożyczania Roweru Miejskiego. PKN ORLEN wyposażył Płocki Rower Miejski w dodatkowe 250 rowerów w 25 lokalizacjach, które są w pełni kompatybilne z istniejącym systemem miejskim.
 5. #DobryKierowca: organizacja kampanii promującej bezpieczeństwo na drodze. W ramach tych działań promowano cechy dobrego kierowcy takie jak: nieprowadzenie po alkoholu, ustępowanie pierwszeństwa osobom zbliżającym się do przejścia dla pieszych, dbanie o bezpieczeństwo dzieci w samochodzie i nieprzekraczanie dozwolonej prędkości. Do ich przestrzegania zachęcali Robert Kubica oraz czołowi sportowcy Orlen Team.
 6. Karta lojalnościowa: program lojalnościowy dla strażaków z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Program uprawnia do indywidualnego korzystania przez strażaków OSP z rabatu na stacjach ORLEN.
  Karta lojalnościowa dla żołnierzy WOT: program lojalnościowy dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej uruchomiony 1 maja 2020 r. Program uprawnia do indywidualnego korzystania z rabatu na stacjach ORLEN.
 7. W 2021 roku wsparcie ochotniczych i zawodowych jednostek straży pożarnej poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego otrzymało 267 jednostek.

Realizacja zobowiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju i ESG

Obszar Zobowiązanie Nazwa projektu Wyniki i efekty Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030
Governance Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozowju Grupy ORLEN 2021-2023 Strategia Zrównoważonego Grupy ORLEN 2021-2023 Strategia Zrównoważonego Rozwoju | PKN ORLEN
Środowisko/Klimat Wyznaczenie rocznych celów dotyczących wykorzystania i efektywności zużycia surowców Rozszerzenie katalogu wskaźników środowiskowych
i wyznaczanie celów redukcji zużycia surowców
Projekt w trakcie realizacji.

Publikacja zakresu 2 emisji

Governance Identyfikacja ryzyk fizycznych i ryzyk przejścia wynikających ze zmiany klimatu Integracja ryzyk klimatycznych
z systemem zarządzania ryzykiem korporacyjnym
Publikacja ryzyk klimatycznych
Governance Aktualizacja kodeksu postępowania dostawców, rozszerzenie polityki zakupowej o kryteria ESG Aktualizacja kodeksu postępowania dostawców, rozszerzenie polityki zakupowej o kryteria ESG Kodeks postępowania dla dostawców | ORLEN opublikowany na http://www.orlen.pl 
Środowisko/Klimat Opracowanie Polityki Klimatycznej Polityka Klimatyczna Grupy ORLEN do 2030 r. Projekt w trakcie realizacji.
Opublikowane zostały analizy scenariuszy odporności modeli biznesowych na zmiany klimatu.
Środowisko/Klimat Ślad węglowy produktów i organizacji – uruchomienie projektu pomiaru i raportowania śladu węglowego PKN ORLEN – gotowość publikacji danych bazowych w 2022 roku Wypracowanie podejścia do emisji
GHG Scope 3 (Zakres 3 emisji CO2)
Projekt zrealizowany. Zaplanowana publikacja w 2022 roku.
Governance Emisja zielonych euroobligacji Emisja zielonych euroobligacji Emisja zielonych euroobligacji zrealizowana w maju 2021 roku
Środowisko/Klimat Uruchomienie programu GOZ Program GOZ Realizacja Programu w 2021 roku
Social / Społeczna odpowiedzialność Realizacja projektów informacyjnych, edukacyjnych z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji. Budowanie kultury współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój w aspektach środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Cel ten będzie realizowany poprzez działania informacyjno-edukacyjne skierowane do interesariuszy.
 1. Kampania Zrównoważonego Rozwoju
 2. Planeta Energii
 1. #Kampania Zrównoważonego Rozwoju
  Promowanie wizerunku marki jako odpowiedzialnej ekologicznie oraz edukowanie w zakresie postaw wspierających zrównoważoną i odpowiedzialną konsumpcję.
 2. Planeta Energii. Jej celem jest promowanie wśród dzieci wiedzy o ekologii, OZE i ważnych tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem. W ramach integracji obszarów CSR PKN ORLEN i ENERGA, w 2021 roku ten wieloletni projekt Energi realizowano wspólnie z Fundacją ORLEN. W 2021 roku zrealizowano roadshow po 50 miejscowościach w całej Polsce, w ramach którego dostępna była mobilna strefa nauki i promocja OZE. Łącznie 30 tys. osób odwiedziło mobilną strefę nauki.
Social / Społeczna odpowiedzialność Wsparcie rozwoju i zaangażowania społeczności lokalnych. Budowanie potencjału i aktywności społecznej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych, upowszechnianie dostępu do sportu i kultury. Cele te będą realizowane poprzez prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnych, m.in. programy grantowe, darowizny, stypendia, kampanie społeczne, umowy CSR.
 1. Programy stypendialne Fundacji ORLEN
 2. Programy grantowe Fundacji ORLEN
 3. Roczny Program Darowizn
 4. Wolontariat pracowniczy
 5. Współpraca z Fundacjami
 6. „Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”
 7. System komunikacji ze społecznością lokalną w Płocku
 8. Fundusz grantowy dla Płocka
 9. Aktualizacja „Polityki dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”
Opis zrealizowanych projektów i działań na rzecz społeczności lokalnych znajduje się powyżej.
zobowiazania2 zobowiazania2

Zobowiązania na 2022 rok

Obszar Zobowiązanie Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030
Klimat Publikacja zakresu 3 emisji, zgodnie z GHG Protocol
Klimat Opracowanie polityki bioróżnorodności
Zrównoważona gospodarka surowcowa Zarządzanie wykorzystaniem wody w kierunku obiegu zamkniętego
Governance Włączenie celów ESG do systemu MBO menadżerów
Governance Zwiększenie transparentności polityki informacyjnej ESG

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania