O Grupie ORLEN

Jesteśmy zintegrowanym koncernem multienergetycznym, prowadzącym działalność w Europie Środkowej i Kanadzie.

Zapewniamy energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków, a nasze zaawansowane produkty dostępne są w blisko 90 krajach na 6 kontynentach. Konsekwentnie budujemy pozycję regionalnego lidera transformacji energetycznej, wdrażając czyste, przyjazne środowisku technologie oraz energetykę opartą o nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Nasze działania podporządkowane są realizacji strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

  • 102-1
  • 102-7

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy ORLEN jest produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, przerób ropy naftowej oraz produkcja paliw, towarów petrochemicznych i chemicznych, a także sprzedaż produktów Grupy na rynku detalicznym i hurtowym. Grupa ORLEN prowadzi również poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów.

Działalność spółek Grupy ORLEN to również działalność usługowa: magazynowanie ropy naftowej i paliw, usługi transportowe, serwisowe i remontowe, laboratoryjne, ochroniarskie, projektowe, administracyjne, ubezpieczeniowe i finansowe.

Najważniejsze liczby i wydarzenia 2021

orl_wyniki i bezpiecz orl_wyniki i bezpiecz
orl_segmenty (1) orl_segmenty (1)

I. PARAMETRY MAKROEKONOMICZNE (wartość średnia w okresie) j.m. 2021 2020
Ropa Brent USD/bbl  70,9  41,8
Ropa Ural USD/bbl  68,7  41,7
Ropa WTI USD/bbl  59,8  39,2
Dyferencjał Ural/Brent USD/bbl  1,9  0,6
Gaz ziemny PLN/MWh  226  53
Energia elektryczna PLN/MWh  398  209
Uprawnienia do emisji EUR/t  53,7  24,8
Modelowa marża downstream USD/bbl  8,6  7,3
Modelowa marża rafineryjna USD/bbl  2,4  2,2
Modelowa marża petrochemiczna EUR/t  1 273  839
Średni kurs USD/PLN PLN  3,8647  3,8978
Średni kurs EUR/PLN PLN  4,5670  4,4449
Średni kurs EUR/USD USD  1,1817  1,1404
II. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Sprzedaż produktów i towarów rafineryjnych i petrochemicznych, w tym: tys. ton  38 923  38 260
Rafineria tys. ton  24 389  23 560
Petrochemia tys. ton  4 906  5 106
Detal tys. ton  8 974  8 852
Wydobycie tys. ton  654  742
Produkcja i sprzedaż i energii elektrycznej i ciepła, w tym:
Produkcja energii elektrycznej netto TWh  11,4  11,0
Sprzedaż hurtowa zewnętrzna TWh  7,6  7,2
Sprzedaż detaliczna zewnętrzna TWh  19,4  13,6
Produkcja ciepła użytkowego PJ  45,5  44,0
Przerób ropy Grupy ORLEN, w tym: tys. ton  29 919  29 485
Przerób ropy PKN ORLEN tys. ton  14 529  15 306
Przerób ropy Grupy ORLEN Unipetrol tys. ton  7 123  6 076
Przerób ropy Grupy ORLEN Lietuva tys. ton  7 954  7 847
III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
3.1. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
Przychody ze sprzedaży mln PLN  131 341  86 180
Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację („EBITDA LIFO”) przed odpisami aktualizującymi1, w tym: mln PLN  14 154  12 430

Rafineria

mln PLN  3 614  (11)

Petrochemia

mln PLN  4 295  2 309

Energetyka

mln PLN  3 680  7 702

Detal

mln PLN  2 897  3 232

Wydobycie

mln PLN  387  322

Funkcje Korporacyjne

mln PLN  (719)  (1 124)
Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację, w tym: mln PLN  14 965  10 839

Korekta LIFO

mln PLN  4 246  (2 374)
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację („EBITDA”), w tym: mln PLN  19 211  8 465

Amortyzacja

mln PLN  5 341  4 557
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej („EBIT”) mln PLN  13 870  3 908
Zysk/(Strata) netto mln PLN  11 188  2 825
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS) PLN/akcję  26,00  6,44
3.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa razem

mln PLN  106 754  84 048

Kapitał własny

mln PLN  52 578  42 389
3.3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

mln PLN  13 295  7 247

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej, w tym:

mln PLN  (9 739)  (8 495)

Zwiększenia aktywów trwałych

mln PLN  9 890  8 992

Wolne przepływy pieniężne2

mln PLN  3 556  (1 248)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej

mln PLN  (2 006)  (3 711)

Dywidendy wypłacone

mln PLN  (1 498)  (428)
3.4. Podstawowe wskaźniki
Wskaźniki płynności, w tym:
Płynność bieżąca x  1,3  1,1
Płynność szybka x  0,6  0,5
Wskaźniki obrotowości, w tym:
Szybkość obrotu należności dni  27  34
Szybkość obrotu zobowiązań dni  29  34
Szybkość obrotu zapasów dni  43  58
Wskaźniki rentowności, w tym:
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) %  9,9  4,8
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) %  20,2  9,4
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROACE) %  17,5  9,2
Zwrot z zaangażowanego kapitału wg LIFO (ROACE LIFO) %  11,8  13,2
Rentowność sprzedaży brutto %  9,8  5,2
Rentowność sprzedaży netto %  8,0  4,8
Wskaźniki zadłużenia, w tym:
Dług netto mln PLN  12 275  13 060
Dług netto / EBITDA x  0,62  1,27
1 Wyniki z działalności operacyjnej w latach 2020 i 2021 zawierają odpisy z tytułu utraty wartości majątku w wysokości odpowiednio: (1 591) mln PLN oraz 811 mln PLN.
2 Wolne przepływy pieniężne = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej + środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej.

Transparentność podatkowa

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 207-1

Ambicją PKN ORLEN jest wyznaczanie standardów w zakresie wywiązywania się z obowiązku ponoszenia ciężarów publicznych wynikającego z art. 84 Konstytucji RP.

PKN ORLEN opracował Strategię podatkową, która jest spójna ze Strategią Grupy ORLEN do 2030 roku.

Realizacja Strategii w obszarze podatków oznacza dbałość o prawidłowe i terminowe wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków nakładanych przepisami prawa podatkowego, tak, aby spółka miała swój wkład w zapewnienie środków publicznych na umożliwienie lub wsparcie realizacji istotnych społecznie inicjatyw. W tym celu PKN ORLEN wprowadza podwyższone standardy realizacji wszelkich obowiązków podatkowych.

Bezpieczeństwo podatkowe jest podstawową wartością PKN ORLEN w realizacji funkcji podatkowej.

PKN ORLEN posiada struktury wewnętrzne, infrastrukturę i rozwiązania technologiczne oraz podział kompetencji umożliwiający prawidłową realizację funkcji podatkowej. Wdrożono jednolite i oparte o wysokie standardy zasady stosowania przepisów prawa podatkowego, w tym sposoby komunikacji wewnętrznej i akceptacji decyzji w kwestiach podatkowych.

Wprowadzono szereg procedur wewnętrznych mających na celu identyfikowanie i ograniczanie ryzyk podatkowych.

Członkowie personelu PKN ORLEN, którym powierzono wykonywanie poszczególnych czynności związanych z realizacją funkcji podatkowej, charakteryzują się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i posiadają odpowiednie kwalifikacje.

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania ryzykiem podatkowym, Biuro Podatków działające w ramach struktur wewnętrznych spółki analizuje skutki podatkowe przedsięwzięć PKN ORLEN i uczestniczy w procesie decyzyjnym dotyczącym planowanych i przeprowadzanych transakcji na możliwie wczesnym ich etapie.

W przypadku zagadnień szczególnie skomplikowanych lub co do których pojawiają się rozbieżności w praktyce orzeczniczej, spółka posiłkuje się ekspertyzami niezależnych specjalistów z renomowanych firm doradztwa podatkowego.

W spółce przeprowadzane są wewnętrzne kontrole funkcjonalne w zakresie prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowego przez poszczególne komórki organizacyjne PKN ORLEN, a rozliczenia podatkowe spółki są weryfikowane w trakcie audytów prowadzonych przez niezależne wyspecjalizowane podmioty, w tym biegłych rewidentów.

MPF_6403 MPF_6403

PKN ORLEN jest aktywnym uczestnikiem życia publicznego. Spółka podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju i udoskonalania przepisów prawa podatkowego w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, uczestniczy w konsultacjach społecznych w procesie legislacyjnym i zgłasza obszary prawa podatkowego wymagające regulacji.

Spółka w trybie ciągłym monitoruje zmiany przepisów prawa podatkowego oraz wdraża wymagane zmiany w organizacji procesów biznesowych i dokumentowaniu transakcji gospodarczych wynikające z regulacji prawnych i z linii interpretacyjnej organów podatkowych.

W celu zabezpieczenia i zachowania bezpieczeństwa podatkowego na najwyższym poziomie, w spółce wykorzystywane są dedykowane rozwiązania informatyczne zapewniające wielopłaszczyznową weryfikację nie tylko samych transakcji gospodarczych, ale również ich skutków podatkowych. Proces raportowania podatkowego jest zautomatyzowany i opiera się na właściwych dla poszczególnych zobowiązań podatkowych ewidencjach. Składanie do organów podatkowych deklaracji i informacji podatkowych jest zautomatyzowane i odbywa się z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych zapewniających pełną kontrolę nad realizacją tego procesu.

PKN ORLEN realizuje szereg obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności w zakresie następujących podatków:

1) Podatek dochodowy od osób prawnych (w tym również podatek zryczałtowany, ang. withholding tax – WHT);
2) Podatek od towarów i usług;
3) Podatek akcyzowy, opłata paliwowa, oplata emisyjna, opata zapasowa;
4) Podatek dochodowy od osób fizycznych;
5) Podatek od nieruchomości;

6) Podatek detaliczny;
7) Podatek rolny;
8) Podatek leśny;
9) Podatek od środków transportu;
10) Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa.

PKN ORLEN jest jednym z największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce co najmniej od roku 2012, tzn. odkąd dane indywidualne podatników CIT są publicznie dostępne na stronach Ministerstwa Finansów. Za lata 2012-2020, czyli okresy, które zostały już zaraportowane do organu podatkowego, Spółka wpłaciła łącznie ponad 3,4 miliarda zł podatku dochodowego w Polsce.

Najwyższe standardy należytej staranności i sprawozdawczości podatkowej zwiększają transparentność podatkową spółki, wzmacniają jej wiarygodność na rynku oraz budują zaufanie klientów zewnętrznych.

Spółka nie podejmuje działań z zakresu tzw. optymalizacji podatkowej, czy też unikania opodatkowania, ani działań, które mogą powodować zwiększenie ryzyka podatkowego lub narażać budżet państwa lub lokalne budżety gmin na nienależne uszczuplenie należności publicznoprawych.

PKN ORLEN nie posiada zaległości podatkowych, wszelkie obowiązki podatkowe realizowane są terminowo i zachowaniem najwyższej staranności.

Najważniejsze wydarzenia

Najważniejsze nagrody

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania