Źródła zaopatrzenia

Od ponad trzech lat PKN ORLEN konsekwentnie rozszerza listę rynków, z których sprowadza ropę naftową i zacieśnia relacje handlowe z największymi światowymi producentami ropy, w tym Saudi Aramco. To, w połączeniu z mocną pozycją PKN ORLEN na arenie międzynarodowej, pozwala uzyskiwać bardzo dobre warunki do negocjacji.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

 • Cel 9
 • Cel 12

Kapitały:

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Ropa naftowa

PKN ORLEN dostarcza ropę naftową do rafinerii w Płocku oraz trzech rafinerii z Grupy ORLEN zlokalizowanych odpowiednio w Litvinovie i Kralupach w Czechach oraz w Możejkach na Litwie. W 2021 roku w realizacji dostaw ropy naftowej drogą morską odnotowywano okresowe opóźnienia związane z zamknięciem portów spowodowane czynnikami zewnętrznymi (pogoda, awarie w terminalach).

W 2021 roku obowiązywały dwie umowy długoterminowe na dostawy ropy naftowej drogą rurociągową dla rafinerii w Płocku (zawarte odpowiednio z firmami: Rosneft Oil Company oraz Tatneft Europe AG) oraz dwie na dostawy ropy drogą morską: umowa długoterminowa z Saudi Arabian Oil Company i umowa roczna z Exxon Mobil Sales And Supplly LLC. Przedmiotowe umowy długoterminowe zapewniały PKN ORLEN blisko 75% dostaw ropy naftowej.

Dostawcami surowca do wszystkich rafinerii Grupy ORLEN byli zarówno producenci, jak i inne firmy działające na międzynarodowym rynku naftowym. Surowiec dostarczany do Płocka pochodził przede wszystkim z Rosji i Arabii Saudyjskiej. Ponad to zrealizowano również dostawy z Kazachstanu, Nigerii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Do rafinerii w Czechach ropę dostarczano z: Rosji, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Libii, Norwegii oraz Stanów Zjednoczonych. Rafineria w Możejkach zaopatrywana była w ropę rosyjską, a ponadto zrealizowano dostawy z Kazachstanu i Stanów Zjednoczonych.

W 2021 roku udział firmy Rosneft Oil Company w dostawach ropy naftowej przekroczył 10% przychodów Grupy ORLEN.

Reforming VI widok z wiezy_5190 1600 px Reforming VI widok z wiezy_5190 1600 px

Gaz ziemny

Rok 2021 na europejskich rynkach gazu był rokiem szczególnym za sprawą wzrostów cen surowca o niespotykanej dotąd skali. Były one efektem sumy czynników fundamentalnych o charakterze popytowym oraz podażowym. Po stronie popytu kluczowe znaczenie miała odbudowa globalnego zapotrzebowania na gaz ziemny po lockdownach wywołanych pandemią COVID-19. Wprowadzane przez rządy pakiety stymulacyjne przyczyniły się do ożywienia produkcji przemysłowej, co znalazło swoje ujście w zwiększonym zapotrzebowaniu na surowce energetyczne. Dodatkowo, podczas wyjątkowo chłodnej zimy w latach 2020/2021 na wzrost konsumpcji gazu w Europie nałożył się rosnący popyt tego surowca w Azji. W jego wyniku w sezonie zimowym 2020/2021 do europejskich terminali LNG przypłynęło około 40% mniej gazu skroplonego niż w trakcie zimy 2019/2020, co przełożyło się na szybszy odbiór gazu z europejskich podziemnych instalacji magazynowych. Wskaźnik wypełnienia europejskich instalacji na dzień 1 kwietnia 2021 wynosił jedynie około 30%.

W tym samym czasie, podaż gazu w Europie nie była wystarczająca do równoczesnego zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania oraz odbudowy poziomu rezerw w instalacjach magazynowych. Nastąpił także istotny spadek dostaw z kierunku wschodniego. Pomimo dostępnych możliwości technicznych w zakresie zwiększenia dostaw gazu do Europy Zachodniej (przez punkt Velke Kapusany), dostawy realizowano na poziomie zbliżonym do umownego minimum. W efekcie łączny wolumen dostaw do Europy Zachodniej ścieżką ukraińską obniżył się w sezonie letnim o blisko 15% rok do roku. Dodatkowo, istotnie ograniczone zostało wykorzystanie gazociągu jamalskiego. Wolumeny dostaw do Europy Zachodniej tą ścieżką spadły w październiku 2021 roku o prawie 80% rok do roku. Także podaż LNG do krajów Europy Zachodniej w sezonie letnim 2021 spadła o blisko 20% rok do roku. Było to podyktowane możliwością uzyskania wyższych cen sprzedaży w destynacjach azjatyckich. Kumulacja tych zdarzeń doprowadziła do rekordowo wysokich cen gazu ziemnego w drugiej połowie 2021 roku.

Grupa ORLEN to podmiot posiadający największy potencjał konsumpcji gazu w Polsce i jeden z najwyższych w Republice Czeskiej i na Litwie.

Obszar gazu ziemnego w Grupie w Polsce został zintegrowany w PKN ORLEN, która realizuje dostawy surowca do pozostałych spółek Grupy. W 2021 roku rozpoczęto dostawy na potrzeby spółki Energa Obrót. Gaz ziemny jest wykorzystywany jako paliwo do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz jako surowiec wykorzystywany w produkcji paliw i nawozów. Łączny potencjał konsumpcji gazu ziemnego w Grupie ORLEN w Polsce to ponad 3 mld m3 rocznie.

W Grupie ORLEN gaz ziemny wykorzystywany jest przede wszystkim w następujących lokalizacjach:

 • Zakład Produkcyjny PKN ORLEN w Płocku: dla potrzeb produkcji rafineryjnej, petrochemicznej, energii elektrycznej oraz ciepła.
 • Zakład Produkcyjny ANWIL we Włocławku: dla potrzeb produkcji nawozów.
 • Zakłady Produkcyjne ORLEN POŁUDNIE w Trzebini i Jedliczach: dla potrzeb produkcji rafineryjnej, energii elektrycznej oraz ciepła.
 • Blok gazowo-parowy CCGT w Płocku: na potrzeby produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.
 • Blok gazowo-parowy CCGT we Włocławku: na potrzeby produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.
 • Zakłady Produkcyjne w Grupy ORLEN Unipetrol oraz Zakład Produkcyjny w Neratovicach (Spolana): na potrzeby produkcji rafineryjnej, petrochemicznej, energii elektrycznej, ciepła oraz produkcji nawozów.
 • Zakład Produkcyjny w Możejkach: na potrzeby produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.
 • Energa Obrót: na potrzeby segmentu gospodarstw domowych oraz małych i średnich odbiorców biznesowych.

Zakupy gazu ziemnego dla Grupy ORLEN w Polsce opierają się głównie na zawartym w roku 2016, kontrakcie pomiędzy PKN ORLEN i PGNiG. Na bazie aneksów podpisanych w 2020 roku, niniejszy kontrakt będzie obowiązywał do roku 2027 (z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy). Dodatkowo zakupy dokonywane są na umowach uzupełniających, które zawarte zostały z głównymi dostawcami gazu w Polsce i Europie. Kolejnym źródłem gazu są zakupy realizowane na Towarowej Giełdzie Energii. Grupa ORLEN realizuje działania mające na celu zapewnienie stabilnych dostaw i obniżanie kosztu zakupu gazu ziemnego, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł dostaw, centralizację oraz rozwijanie kompetencji w zakresie obrotu gazem ziemnym. Portfel zawartych umów gazowych pozwala na podejmowanie działań optymalizujących koszty zakupu zarówno w zakresie wyboru indeksów gazowych, jak również miejsca dostaw.

PKN ORLEN realizuje politykę zabezpieczania cen gazu ziemnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, dla których jest to istotny czynnik kosztowy. Posiadane możliwości portfelowe i zrealizowane zabezpieczenia pozwoliły na ograniczenie wpływu niespotykanego wzrostu rynkowych cen gazu na wyniki spółek Grupy Kapitałowej.

PKN ORLEN posiada umowy przesyłowe zarówno z operatorami krajowymi jak i zagranicznymi, zapewniając tym samym pełną obsługę logistyczną w zakresie przesyłu i dostaw gazu do Zakładu Produkcyjnego w Płocku, CCGT Włocławek oraz CCGT Płock. Ponadto PKN ORLEN rozwija działalność związaną ze sprzedażą gazu ziemnego zarówno do klientów detalicznych, jak również na rynku hurtowym. Grupa ORLEN realizuje także szereg projektów poszukiwawczo – wydobywczych w celu pozyskania własnych źródeł gazu.

W 2021 roku nie występowały podmioty, których udział w dostawach gazu ziemnego przekroczył 10% przychodów Grupy ORLEN.

Węgiel kamienny

Główne paliwo wykorzystywane przez Grupę Energa do produkcji energii elektrycznej i ciepła to węgiel kamienny. Jednostki wytwórcze Grupy Energa zużyły w 2021 roku 1 259 tys. ton węgla kamiennego i 85 tys. ton biomasy (rok wcześniej wolumeny te wynosiły odpowiednio 826 tys. ton oraz 147 tys. ton). Zaopatrzenie Grupy Energa w węgiel kamienny było realizowane głównie przez trzech polskich dostawców, tj. Polską Grupę Górniczą, Lubelski Węgiel „Bogdanka” oraz Jastrzębską Spółkę Węglową.

 

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania