Pozostałe wskaźniki

Zgodność z rekomendacjami TCFD

Stopień zgodności Miejsce w Raporcie
ŁAD KORPORACYJNY
Zasady zarządzania ryzykami i szansami wynikającymi ze zmian klimatu Zarządzanie kwestiami środowiskowymi i klimatu w ładzie korporacyjnym

Polityki oraz wewnętrzne akty organizacyjne

Rola osób zarządzających w ocenie i zarządzaniu ryzykami klimatycznymi Zrównoważony rozwój, Taksonomia i transformacja klimatyczna
STRATEGIA
Ryzyka i szanse związane z klimatem, które organizacja zidentyfikowała w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowe Strategia dekarbonizacji

Ryzyka wynikające ze zmian klimatu

Opis wpływu ryzyk i szans związanych z klimatem na działalność biznesową, strategię i finanse organizacji Ryzyka wynikające ze zmian klimatu
Analizy odporności modeli biznesowych na różne scenariusze klimatyczne Analizy scenariuszy odporności modeli biznesowych na zmiany klimatu
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Procesy identyfikacji i oceny ryzyk klimatycznych Ryzyko transformacji i zmiany technologicznej
Procesy zarządzania ryzykami klimatycznymi Ryzyko transformacji i zmiany technologicznej
Integracja ryzyk klimatycznych z systemem zarządzania Ryzyka wynikające ze zmian klimatu
MIERNIKI I CELE
Wskaźniki wykorzystywane przez organizację do oceny ryzyk i szans związanych z klimatem zgodnie ze strategią i procesami zarządzania ryzykiem Zgodność z regulacjami środowiskowymi

Gospodarka wodno-ściekowa

Emisje do powietrza

Odpady

Nakłady inwestycyjne

Skargi

Opłaty środowiskowe

Ochrona bioróżnorodności

Zarządzanie energią

Emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i, jeśli ma to znaczenie, 3 oraz opis powiązanych z nimi ryzyk Ślad węglowy
Wskazanie celów, jakie zdefiniowała organizacja w odniesieniu do zarządzania ryzykami klimatycznymi oraz efektów zarządzania Strategia dekarbonizacji
Zgodne Połowicznie zgodne

 

Wskaźniki GPW

10 zasad Global Compact

Zasada UNGC Miejsce w Raporcie
1. Przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka
2. Eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę
3. Popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji
4. Wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
5. Przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci
6. Przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia
7. Wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego
8. Podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową
9. Wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.
10. Przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom

Wyniki wyszukiwania