Poszanowanie praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka leży u podstaw zarówno relacji w ramach Grupy ORLEN, jak i z naszymi zewnętrznymi interesariuszami. Dokumentem, który zawiera wytyczne w zakresie właściwych postaw i zachowań jest Kodeks etyki. Naszym priorytetem jest sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników i partnerów zewnętrznych bez względu na wiek, płeć, zajmowane stanowisko, niepełnosprawność, wyznanie, narodowość czy światopogląd.

SDGs:

 • Cel 5
 • Cel 8
 • Cel 10

Kapitały:

Działania związane z obszarem poszanowania praw człowieka realizowane są głównie w obszarze Kadr.

Na straży przestrzegania zapisów Kodeksu etyki Grupy ORLEN stoi Rzecznik ds. Etyki, gwarantuje pracownikom, pracodawcy i wszystkim interesariuszom możliwości swobodnego zgłaszania przypadków ich naruszania. Ponadto uwrażliwia pracowników na kwestie etyki biznesowej i standardów etycznych oraz wzmacnia w świadomości pracowników znaczenie ich własnej roli w procesie budowania etycznej kultury korporacyjnej. Jest osobą pełniącą funkcję społeczną, wybraną przez pracowników PKN ORLEN. Rzecznik ds. Etyki podejmuje działania w celu wyjaśnienia i wyeliminowania zachowań niezgodnych z przyjętymi w PKN ORLEN wartościami i zasadami postępowania, w szczególności:

 • Udziela stałego wsparcia pracownikom PKN ORLEN w zakresie zgłaszanych pytań i wątpliwości odnośnie kwestii etycznych, w szczególności w zakresie relacji pracowniczych.
 • Gwarantuje wszystkim interesariuszom, w szczególności pracownikom, możliwości anonimowego i swobodnego zgłaszania naruszeń zapisów Kodeksu etyki Grupy ORLEN w ramach funkcjonujących procedur i kanałów komunikacji.
 • Przyjmuje, przeprowadza selekcję i ocenę zgłoszonych skarg pod kątem ich zasadności i istotności. W przypadku skarg o mniejszej istotności podejmuje bezpośrednio działania naprawcze. Sprawy o wyższym stopniu złożoności i większej istotności przekazuje do Sekretarza Komitetu Kapitału Ludzkiego.
 • Informuje wszystkie zainteresowane strony o podjętych działaniach z zachowaniem zasad poufności.
 • Opracowuje, na podstawie zgłoszonych skarg i uwag, roczny raport dla Komitetu Kapitału Ludzkiego wraz z propozycjami rozwiązań na rzecz poprawy kultury korporacyjnej.
dfsd dfsd

Dodatkowo do zadań Rzecznika ds. Etyki należy prowadzenie działań edukacyjnych upowszechniających zapisy Kodeksu etyki, obejmujące: wykłady dla kadry zarządzającej z zakresu etyki, szkolenia promujące wartości i zasady dla wszystkich pracowników PKN ORLEN, szkolenia podczas Programu Adaptacji dla nowych pracowników w celu zapoznania z zapisami Kodeksu etyki oraz z założeniami i funkcjonowaniem systemu etycznego w PKN ORLEN i Grupie ORLEN, a także blok szkoleniowy dla stażystów. Podążając za światowymi trendami w zakresie zgodności z wymaganiami etyki, w strukturze Obszaru Kadr funkcjonuje Zespół ds. Etyki.

Jego główne zadania obejmują:

 • koordynację całości kwestii etycznych, opartych o zapisy Kodeksu etyki, w zgodności ze założeniami strategii ORLEN 2030 i wizją rozwoju Grupy ORLEN;
 • opracowywanie, wdrażanie i aktualizacja polityk, procedur i narzędzi zgodnych ze standardami etycznymi w Grupie ORLEN;

 

 

 • prowadzenie działań komunikacyjnych promujących kulturę korporacyjną opartą o etykę i wartości ORLEN oraz zachowania zgodne z przyjętymi normami i zasadami postępowania;
 • współpracę z komórkami organizacyjnymi PKN ORLEN oraz spółkami Grupy ORLEN w zakresie etyki, w szczególności wdrożenia Kodeksu etyki  oraz standardów etycznych.

W ramach funkcjonowania Zespołu ds. Etyki swoje zadania realizuje Rzecznik ds. Etyki. Autonomiczna i społeczna funkcja Rzecznika ds. Etyki pozostają niezmienne. Zespół ds. Etyki i Rzecznik ds. Etyki mają za zadanie zwiększyć zaangażowanie pracowników w budowanie kultury korporacyjnej, opartej o etykę i wartości, poprzez wzmocnienie działań komunikacyjnych i szkoleniowych oraz wdrożenie spójnych standardów etycznych w PKN ORLEN i spółkach Grupy ORLEN. Rzecznicy ds. Etyki funkcjonują w spółkach Grupy ORLEN zatrudniających powyżej 100 pracowników. W spółkach zatrudniających poniżej 100 pracowników za kwestie etyczne odpowiada pracodawca.

Na koniec 2021 roku w PKN ORLEN oraz spółkach Grupy ORLEN było 18 Rzeczników ds. Etyki.

Polityki i wewnętrzne akty organizacyjne

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Do funkcjonujących polityk i wewnętrznych aktów organizacyjnych dotyczących zagadnień poszanowania praw człowieka należą m.in.:

Kodeks etyki określa wartości, zasady postępowania i normy, które wyznaczają standardy etyczne dla wszystkich pracowników Grupy ORLEN, w oparciu o znowelizowane podejście do rozumienia wartości ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność, a także aktualną skalę, strategię działania i zakres wymagań otoczenia Grupy ORLEN oraz najlepszych praktyk z zakresu etyki biznesowej. Są w nim zawarte zapisy dotyczące m.in. poszanowania różnorodności, w tym sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników bez względu na wiek, płeć, zajmowane stanowisko, wyznanie, narodowość czy światopogląd, równych szans rozwoju i doskonalenia zawodowego, a także odpowiedzialności za budowanie etycznego, bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy. Zawiera on również zapisy o etycznych i odpowiedzialnych postawach wobec wszystkich interesariuszy, w tym: pracowników, konsumentów, partnerów biznesowych oraz społeczności lokalnych. Ponadto jest dokumentem wspierającym realizację strategii biznesowej ORLEN 2030.

celem wydania dokumentu jest promowanie wartości, zasad, norm i zwyczajów wpisujących się w równe traktowanie pracowników oraz zwiększenie świadomości i zrozumienia znaczenia różnorodności, a także tworzenie warunków dla otwartego i tolerancyjnego miejsca pracy. W PKN ORLEN różnorodność rozumiana jest nie tylko jako przeciwdziałanie dyskryminacji. Dla naszej firmy to celowe działanie na rzecz uznania odmiennych punktów widzenia czy doświadczeń i docenienie różnorodności jako wartości samej w sobie.

określają warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom.

określa zasady postępowania w sytuacji zgłoszenia zachowań noszących znamiona mobbingu, dyskryminacji oraz molestowania, a także precyzuje prawa i obowiązki przysługujące pracownikom w takiej sytuacji.

Polityka antykorupcyjna w Grupie Kapitałowej ORLEN – jej celem jest zwiększenie świadomości pracowników, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań, a także usprawnienie procedur i nadzoru nad procesami biznesowymi. W dokumencie podkreślone jest znaczenie szkolenia i zwiększania świadomości pracowników oraz odpowiedzialności zarządów spółek za tworzenie warunków do przeciwdziałania i zwalczania korupcji w Grupie ORLEN. Za koordynowanie realizacji celów zawartych w Polityce z zakresu skutecznego przeciwdziałania i wykrywania nieprawidłowości i nadużyć odpowiada koordynator do spraw antykorupcyjnych PKN ORLEN.

w ramach systemu identyfikowane są potencjalne nieprawidłowości i nadużycia, które mogą być zgłaszane przez rożne kanały informacyjne.

Kodeks postępowania dla dostawców – stanowi integralny element procesu współpracy z Dostawcami, w tym procesu ich kwalifikacji i oceny, dotyczy zasad odpowiedzialnego biznesu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka, etyki w biznesie, troski o pracowników, dbałości o środowisko naturalne. Dostawcy są w ten sposób wspierani w budowie świadomości i rozwoju praktyk z tego zakresu.

wyznacza kierunki działań z zakresu społecznej odpowiedzialności. Obok dążenia do spójności celów biznesowych i społecznych, priorytetami Strategii CSR są: budowanie wizerunku PKN ORLEN jako lidera w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, osiągnięcie synergii działań społecznych w Grupie ORLEN, wsparcie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz Programu Dostępność Plus. Strategia CSR jest realizowana w pięciu kluczowych obszarach odpowiedzialności: Społeczeństwo, Środowisko, Pracownicy, Klienci, Partnerzy biznesowi.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania – deklaracja dotycząca zapewnienia jakości, minimalizowania wpływu na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeństwa informacji.

ksztaltowanie ksztaltowanie

Kształtowanie pożądanych postaw i zachowań zgodnie z Kodeksem etyki Grupy Kapitałowej ORLEN

 • 102-16
 • 412-2

PKN ORLEN konsekwentnie dba o budowanie etycznego środowiska pracy, ponieważ pierwszy Kodeks etyczny przyjęto w 2006 roku, powołując jednocześnie w spółce funkcję Rzecznika ds. Etyki. W maju 2021 roku dokument „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.” został zastąpiony przez nowy „Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ORLEN„. Dokument w przystępny sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z etyką w firmie. Kodeks etyki określa wartości i zasady postępowania, które pracownicy Grupy ORLEN zobowiązują się respektować: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność. Wartości te nie uległy zmianie.

Grupa ORLEN przyjęła również nową misję – „Z natury napędzamy przyszłość odpowiedzialnie” oraz zaktualizowane credo – „ORLEN. Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie”.

wartosci plus kodeks-01 wartosci plus kodeks-01

W ramach prowadzonych działań mających na celu promowanie wartości i zasad postępowania PKN ORLEN, a także kształtowanie pożądanych postaw i zachowań realizowane są projekty dla pracowników, do których należy m.in. corocznie przyznawany tytuł Zasłużony Pracownik PKN ORLEN, który jest wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, społecznej oraz etyczne działania zgodne z wartościami i zasadami postępowania PKN ORLEN. To najwyższe i najważniejsze odznaczenie w firmie, które każdego roku przyznawane jest 15 pracownikom w trzech kategoriach:

 • za całokształt pracy zawodowej;
 • za szczególne osiągnięcia zawodowe;
 • za postawę prospołeczną.

W ramach działań edukacyjnych upowszechniających zapisy Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej ORLEN Rzecznik ds. Etyki przeprowadził obowiązkowe szkolenia przeznaczone dla kadry zarządzającej. Podczas szkoleń omawiana była m.in. szczególna rola i zadania menedżerów w procesie budowania etycznej kultury organizacyjnej. Zostało przeszkolonych ponad 800 menedżerów. Dla pozostałych pracowników zostało uruchomione obowiązkowe szkolenie e-learningowe, które składa się z wykładu Rzecznika ds. Etyki, interaktywnej prezentacji szkoleniowej oraz testu wiedzy. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z systemem etycznym w PKN ORLEN oraz spółkach Grupy ORLEN, omawia Kodeks etyki, przedstawia schemat zgłaszania i rozpatrywania pytań, wątpliwości, naruszeń Kodeksu etyki w PKN ORLEN, a także przybliża rolę Rzecznika ds. Etyki. Rzecznik ds. Etyki prowadzi także dodatkowe wykłady z zakresu etyki, w tym: „Budowanie asertywnej postawy. Asertywna komunikacja”, „Efektywne zarządzanie konfliktem. Uczciwy spor”, „Zarządzanie przez wartości dla menedżerów”.

Szkolenia z tematyki poszanowania praw człowieka w PKN ORLEN w 2021 roku

  2021
Tytuł szkolenia Liczba osoboszkoleń Udział %
Nowy Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN 880 14,97%
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji 87 1,48%
Spotkanie nt. niepełnosprawności 32 0,54%
Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN 21 0,35%
Szkolenia dostępne na Platformie e-learningowej PKN ORLEN
Kodeks etyki Grupy ORLEN 1 941 33,02%
Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania 1 064 18,10%
Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN 78 1,32%
Suma 4 103

 

W 2021 roku w PKN ORLEN zostało przeszkolonych 67,37% pracowników z tematyki poszanowania praw człowieka. Natomiast w pozostałych spółkach Grupy ORLEN zostało przeszkolonych z Kodeksu etyki GK ORLEN 3 598 pracowników. W 2021 roku spółki Grupa Polska Press, RUCH i ORLEN Transport nie zostały objęte wdrożeniem Kodeksu etyki.

Łącznie w 2021 roku w całej Grupie ORLEN zostało przeszkolonych 18,51% pracowników z tematyki poszanowania praw człowieka (bez spółek Grupa Polska Press i ORLEN Transport).

Działaniem umacniającym kulturę korporacyjną Grupy ORLEN jest wolontariat pracowniczy. W ramach programu funkcjonuje szereg możliwości zaangażowania dla każdego pracownika bez względu na stanowisko i miejsce w strukturze firmy.

Grupa ORLEN włącza się także do ogólnopolskiej akcji Dwie Godziny dla Rodziny. 15 maja, w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin, pracodawcy skracają czas pracy o 2 godziny z przeznaczeniem na aktywności rodzinne. W roku 2021 motywem przewodnim akcji było hasło „Pokoleniowo na sportowo”. Ze względu na termin 15 maja przypadający w sobotę, w PKN ORLEN zdecydowano się na skrócenie czasu pracy o 2 godziny dnia 14 maja. W 2021 roku został także zorganizowany konkurs plastyczny dla dzieci pracownikowi PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN pt. „Mój pomysł na ferie zimowe”.

W 2021 roku PKN ORLEN po raz ósmy znalazł się w elitarnym gronie najbardziej etycznych firm na świecie. PKN ORLEN jest jedyną firmą z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także jedyną europejską firmą z branży „Ropa i Gaz, Odnawialne źródła energii”, która może poszczycić się wyróżnieniem The World’s Most Ethical Company. To podkreślenie przywiązania PKN ORLEN do priorytetowego traktowania etycznych praktyk biznesowych. Od lat utrzymywane są najwyższe światowe standardy etyczne, bo wszystkie działania oparte są o fundamentalne wartości: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność. Wyróżnienie jest przyznawane przez międzynarodowy niezależny zespół ekspertów amerykańskiego Ethisphere Institute – światowego lidera w definiowaniu i promowaniu standardów etycznych w biznesie. Tytuł wyróżnienia odnosi się do etyki, jednak ubiegająca się o nie firma musi także wykazać się efektywnymi i udowodnionymi działaniami w zakresie, m.in.:

 • ładu korporacyjnego;
 • compliance, czyli zarządzania zgodnością i ryzykiem;
 • BHP;
 • zrównoważonego rozwoju;
 • odpowiedzialności społecznej;
 • weryfikacji dostawców;
 • przeciwdziałania korupcji.

Ethisphere Institute zwraca szczególną uwagę na działania dotyczące budowania kultury organizacyjnej w oparciu o wartości oraz ocenia praktyki w zakresie zarządzania ludźmi, m.in.:

 • równouprawnienie w zatrudnieniu;
 • przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu;
 • programy szkoleń i komunikacji;
 • programy pracownicze;
 • działania związane z rozwojem zaangażowania pracownikowi;
 • struktury, procesy i dokumenty w zakresie etyki biznesowej.

Certyfikat przyznawany jest przez amerykańską firmę Ethisphere Institute, która wyznacza światowe trendy w definiowaniu i kształtowaniu etycznych praktyk biznesowych, a także aktywnie działa na rzecz ich upowszechniania. W procesie certyfikacji za 2021 rok szczególny nacisk został położony na wykazanie realnych działań firm w zakresie społecznej odpowiedzialności.

Łączne nakłady PKN ORLEN oraz spółek Grupy ORLEN na działania związane z przeciwdziałaniem pandemii wyniosły ponad 120 milionów złotych i obejmowały, m.in.:

 • produkcję płynu dezynfekującego;
 • dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitali i służb ratowniczych;
 • obniżenie cen paliw;
 • utworzenie wspólnie z polskim rządem szpitali tymczasowych w Płocku i Ostrołęce.

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dotyczące zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia

 • 102-17

Wartości, zasady i normy określone w Kodeksie etyki obowiązują każdego pracownika Grupy ORLEN od pierwszego dnia pracy, bez względu na zajmowane stanowisko czy formę umowy. Nawet jeśli część zasad postępowania ujętych w Kodeksie etyki nie dotyczy specyfiki danego stanowiska pracy, nie zwalnia to zatrudnionej na nim osoby z obowiązku reagowania czy zgłaszania naruszeń zapisów Kodeksu etyki.

Informacje o naruszeniach mają sprecyzowaną wariantową ścieżkę zgłaszania i rozpatrywania, której przebieg uzależniony jest od skali problemu, stopnia skomplikowania sprawy i zaufania zaangażowanych stron. W PKN ORLEN podejrzenie naruszenia obowiązujących norm, wartości i zasad postępowania lub wyjaśnienie dylematów etycznych można zgłosić do:

 • Przełożonego;
 • Rzecznika ds. Etyki;
 • Sekretarza Komitetu Kapitału Ludzkiego.

Możliwe jest dokonanie zgłoszenia do Biura Kontroli i Bezpieczeństwa poprzez Anonimowy System Zgłaszania Nieprawidłowości (ASZN). Informacje o naruszeniach mają sprecyzowaną wariantową ścieżkę zgłaszania i rozpatrywania, której przebieg uzależniony jest od skali problemu, stopnia skomplikowania sprawy i zaufania zaangażowanych stron. Wśród zgłoszeń, które wpłynęły do Rzecznika ds. Etyki w 2021 roku, najwięcej dotyczyło problemów związanych ze współpracą, niewłaściwym sposobem komunikowania się, z tworzeniem nieprawidłowych relacji międzyludzkich. Nie odnotowano zgłoszeń dotyczących zaboru mienia zakładowego, konfliktu interesów, problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Większość spraw była związana z naruszeniami konkretnego zapisu dokumentu Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN. S.A. (w maju 2021 roku został zastąpiony Kodeksem etyki Grupy Kapitałowej ORLEN). Większość zgłaszanych problemów została wyjaśniona oraz wprowadzone zostały działania naprawcze.

PKN ORLEN posiada skuteczne systemy kontroli funkcjonalnej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance), a także funkcję audytu i kontroli wewnętrznej. Równoległe funkcjonowanie wszystkich wymienionych elementów umożliwia sprawowanie stałego i skutecznego nadzoru w zakresie przeciwdziałania korupcji. Koncern posiada strukturalnie zorganizowany system kontroli zarządczej, na który składają się kompleksowe procedury. W PKN ORLEN obowiązują: Polityka antykorupcyjna w Grupie Kapitałowej ORLEN, zarządzenie w zakresie Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Regulamin przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania w PKN ORLEN. Aktywne propagowanie właściwych zachowań oraz troska o prawidłowe, zdrowe relacje pomiędzy pracownikami oraz utrzymywanie atmosfery współpracy to zadanie każdego pracownika w organizacji. Istotne jest ciągłe modelowanie zachowań zgodnych z wartościami i zasadami postępowania oraz wzbudzanie czujności wśród menedżerów.

Opis istotnych ryzyk w ramach obszaru poszanowania praw człowieka oraz sposobów zarządzania tymi ryzykami znajduje się w sekcji „Zarządzanie ryzykiem”.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania