Model biznesowy

Grupa ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowej pod względem przychodów według raportu CEE TOP 500 publikowanego przez Coface. W 2021 roku przychody Grupy ORLEN przekroczyły 131 mld PLN. Zgodnie z przyjętą w 2020 roku Strategią 2030, ambicją Grupy ORLEN jest bycie aktywnym liderem procesu transformacji energetycznej w Polsce i Europie Środkowej.

SDGs:

 • Cel 7
 • Cel 9
 • Cel 11
 • Cel 12
 • Cel 13

Kapitały:

Grupa ORLEN planuje osiągnąć ten cel poprzez dalszy rozwój struktury wielofunkcyjnej. Jednym z pierwszych kroków podjętych przez Grupę było przejęcie Grupy Energa, jednego z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce. Kluczowym elementem strategii budowania koncernu multienergetycznego jest również realizowany obecnie proces połączenia PKN ORLEN i Grupy LOTOS oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG).

ORLEN dziś

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy ORLEN jest przerób ropy naftowej oraz produkcja paliw, produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, towarów petrochemicznych i chemicznych, a także sprzedaż produktów Grupy na rynku detalicznym i hurtowym. Grupa ORLEN prowadzi również poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów. Działalność spółek Grupy ORLEN to również działalność usługowa: magazynowanie ropy naftowej i paliw, usługi transportowe, serwisowe i remontowe, laboratoryjne, ochroniarskie, projektowe, administracyjne, ubezpieczeniowe i finansowe.

Działalność Grupy ORLEN jest podzielona na 5 segmentów operacyjnychEnergetykaRafineriaPetrochemiaDetalWydobycie wspartych Funkcjami Korporacyjnymi.

 

Grupa ORLEN w 2021 roku osiągnęła najwyższy w swojej historii zysk netto w wysokości 11,2 mld zł. Zysk operacyjny EBITDA LIFO osiągnął poziom 14,2 mld zł, po eliminacji odpisów aktualizujących wartość majątku. W wypracowaniu rekordowych wyników największy wkład miały obszary petrochemii, energetyki i rafinerii. Natomiast sprzedaż paliwowa i pozapaliwowa na stacjach w Polsce odpowiadała za 13% zysku całego Koncernu.

Solidne fundamenty finansowe umożliwiły zwiększenie nakładów inwestycyjnych do 9,9 mld zł i kontynuację strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski przedsięwzięć w zero- i niskoemisyjne źródła energii. Konsekwentnie budowano także koncern multienergetyczny, do którego w tym roku dołączy Grupa LOTOS i PGNiG.

Kluczowe dane dotyczące działalności w poszczególnych segmentach w 2021 roku są również dostępne w sekcji „O Grupie ORLEN”.

Materiał wideo dotyczący działalności Grupy ORLEN jest dostępny tutaj.

Grupa ORLEN zbudowała solidną i zrównoważoną bazę do dalszego rozwoju w perspektywie 2030 roku.

Przewagi konkurencyjne Grupy ORLEN

 • Rafineria w Płocku klasyfikowana jest jako super-site (wg Wood Mackenzie) ze względu na wielkość i głębokość przerobu oraz integrację z petrochemią.
 • Dywersyfikacja dostaw ropy i zabezpieczanie dostaw gazu ziemnego.
 • Przygotowanie na zmiany regulacyjne i trendy rynkowe dzięki realizacji projektów inwestycyjnych.
 • Lider na rynku paliw w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Największy koncern petrochemiczny w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • Aktywa petrochemiczne zintegrowane z rafineryjnymi.
 • Szeroki portfel produktów petrochemicznych, w tym: monomery, polimery, aromaty, PTA oraz nawozy i PCW wytwarzane w ANWILU.
 • Dostawy etylenu do produkcji PCW zabezpieczone poprzez połączenie rurociągiem z rafinerią w Płocku.
 • Strategiczny dostawca w regionie dla przemysłu chemicznego.
 • Nowoczesne, nisko i zeroemisyjne aktywa wytwórcze.
 • Szerokie wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji dla zabezpieczenia stabilnych, wysokich potrzeb cieplnych i elektrycznych zakładów produkcyjnych.
 • Rozległa baza klientów biznesowych i indywidualnych.
 • Dynamicznie rozwijający się portfel OZE (w tym offshore) wspomagany elastycznymi jednostkami gazowymi.
 • Potencjał kadrowy i finansowy do realizacji dużych projektów inwestycyjnych jako lider transformacji energetycznej.
 • Zdywersyfikowane źródła przychodów z działalności wytwórczej, dystrybucyjnej oraz obrotu.
 • Nowoczesna i największa sieć sprzedaży paliw w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • ORLEN – najbardziej rozpoznawalna i najcenniejsza polska marka warta 10 mld PLN.
 • Atrakcyjne programy lojalnościowe.
 • Rozwój sprzedaży pozapaliwowej poprzez uruchomienie kolejnych punktów Stop Cafe/Star Connect.
 • Dynamiczny rozwój sieci alternatywnego tankowania, głównie ładowarek do samochodów elektrycznych.
 • Uruchomienie 400 automatów paczkowych w ramach „ORLEN Paczka” oraz wprowadzenie nowego formatu sprzedaży detalicznej poza stacjami paliw w ramach „ORLEN w ruchu”.
 • Elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku ropy i gazu.
 • Podejście ostrożnej kontynuacji mające na celu koncentrację na najbardziej rentownych i perspektywicznych projektach w Polsce i w Kanadzie.

Jak będziemy się zmieniać

W odpowiedzi na transformację energetyczną ORLEN 2030 ewoluuje w kierunku  zrównoważonego koncernu multienergetycznego.

model-biznesowy-2 model-biznesowy-2

Budowa koncernu multienergetycznego zakłada uzupełnienie obecnego portfolio o nowe, perspektywiczne obszary biznesowe.

ORLEN 2030

model-biznesowy-1 model-biznesowy-1
budowa-wartosci-4-v4 budowa-wartosci-4-v4

Transformacja Koncernu w kierunku grupy multienergetycznej, będzie oparta o energetykę odnawialną i gazową, efektywną, niskoemisyjną produkcję rafineryjno-petrochemiczną, własne wydobycie węglowodorów oraz zintegrowaną ofertę dla klientów indywidualnych. Do 2030 roku Grupa ORLEN przeznaczy na inwestycje łącznie 140 mld zł, aktywnie zarządzając portfelem działalności biznesowych. Największa część nakładów inwestycyjnych zostanie przeznaczona na segmenty, które w najlepszy sposób realizują ambicje strategicznego rozwoju spółki. Około 85 mld zł zostanie zaalokowane w nowe, perspektywiczne obszary związane przede wszystkim z energetyką odnawialną i zaawansowaną petrochemią. Z kolei na zwiększenie efektywności obecnych aktywów Grupa przeznaczy 55 mld zł.

W strategię ORLEN2030 wpisane jest zobowiązanie osiągnięcia długofalowego celu Grupy, czyli neutralności emisyjnej w 2050 roku. Do 2030 roku Koncern zredukuje emisje CO2 o 20% z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% w obszarze energetyki. Efektem finansowym strategii ORLEN2030 będzie dwuipółkrotny wzrost wyniku EBITDA, do poziomu ok. 26 mld zł w 2030 roku. Segmenty energetyki, petrochemii oraz rafinerii będą generowały po ok. 7 mld zł zysku EBITDA, segment detaliczny ok. 5 mld zł, natomiast segment wydobycia ok. 1 mld zł.

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy ORLEN w najbliższej dekadzie będzie energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi. Do 2030 roku Koncern zamierza osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych. Co najmniej 1,7 GW zapewnią morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe – elektrownie wiatrowe i fotowoltaika. Grupa ORLEN zwiększy również z 1,1 GW do 2,0 GW moc zainstalowaną w nowoczesnych elektrowniach gazowych. W perspektywie 2030 roku do 20% gazu wykorzystywanego przez Grupę ORLEN będzie pochodziło z własnych, zasobów Koncernu. Uzupełnieniem mocy wytwórczych będzie rozbudowana, nowoczesna sieć dystrybucyjna Grupy ORLEN, dająca dostęp do szerokiego grona klientów indywidualnych i generująca stabilne zyski. Koncern będzie wdrażał również pilotażowe magazyny energii, umożliwiające optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

W perspektywie 2030 roku segment petrochemiczny będzie generował około połowę zysków Grupy ORLEN pochodzących z przerobu ropy naftowej. Umocnienie pozycji wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej będzie możliwe dzięki rozwojowi obecnego portfolio produktowego oraz wejściu w nowe obszary biznesowe. Koncern rozbuduje moce w olefinach i pozostałych produktach bazowych. Wzmocni także pozycję w perspektywicznym obszarze polimerów, wydłużając łańcuch wartości i wchodząc w obszar compoundingu i koncentratów. Jednocześnie udział specjalistycznych, wysokomarżowych produktów, takich jak fenol i pochodne aromatów, zwiększy się w portfelu Grupy z obecnych 16% do około 25%. Nową gałęzią segmentu petrochemicznego będzie recykling oraz biomateriały. Do 2030 roku Grupa ORLEN osiągnie moce w recyklingu – przede wszystkim plastików – na poziomie do 0,4 mln ton. Będzie również wdrażać zaawansowane technologie gospodarki obiegu zamkniętego.

Do 2030 roku rafineria pozostanie ważnym segmentem działalności Grupy ORLEN. Fundamentem jego transformacji będzie zwiększenie efektywności energetycznej, pogłębienie przerobu ropy, integracja z Grupą LOTOS. Istotnym elementem będzie również zwiększenie produkcji biopaliw i paliw wodorowych. W perspektywie najbliższej dekady Koncern stanie się jednym z wiodących producentów biopaliw w regionie, w tym zaawansowanych biopaliw drugiej generacji, z mocami produkcyjnymi na poziomie 2 mln ton rocznie. W ramach realizacji strategii ORLEN2030 kontynuowane będą prace nad hubami wodorowymi we Włocławku i Płocku, a także realizowane działania pod kątem produkcji zielonego wodoru.

Strategia ORLEN2030 zakłada dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, oparty o rozbudowę sieci sprzedaży i znaczące poszerzenie oferty. Do 2030 roku w Europie Środkowej pod polską marką ORLEN będzie działać co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Rozwój sieci Grupy ORLEN będzie mieć miejsce przede wszystkim za granicą – udział stacji zagranicznych w całej sieci wzrośnie z 37% do 45%. Koncern będzie zwiększać dostępność paliw alternatywnych, między innymi poprzez budowę minimum 1000 szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG. Grupa ORLEN będzie konsekwentnie pozyskiwać nowe grupy klientów, dzięki szerokiej, zintegrowanej ofercie pozapaliwowej. Na bazie sieci RUCH, Koncern rozwinie formaty sklepowo-gastronomiczne poza stacjami paliw, rozbuduje własną sieć punktów odbioru paczek i ofertę e-commerce. Integracja z Grupą Energa pozwoli na budowę centrów kompleksowej obsługi klientów detalicznych i biznesowych w obszarze sprzedaży paliw i energii elektrycznej oraz rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej. Realizacja działań zapisanych w strategii ORLEN2030 pozwoli na zwiększenie masy marży pozapaliwowej o 50% w stosunku do 2019 roku.

Strategia ORLEN2030 to również stabilne fundamenty finansowe prowadzonej działalności. Budowa wartości Grupy ORLEN będzie oparta o rentowne inwestycje, zrównoważone źródła finansowania i stabilny bilans. Koncern planuje utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,5x, dostosowując plany inwestycyjne do bieżących możliwości finansowania. Źródła finansowania będą zbilansowane dzięki uzupełnieniu bieżących przepływów finansowych dodatkową pojemnością dłużną. Grupa ORLEN będzie wykorzystywać również alternatywne źródła finansowania, takie jak project finance, finansowanie unijne związane z innowacjami i transformacją energetyczną oraz współfinansowanie wybranych projektów przez partnerów zewnętrznych. Inwestycje bezpośrednio wpisujące się w cel neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane na europejskim rynku kapitałowym.

W odpowiedzi na wyzwania ORLEN2030 stanie się biznesowym liderem zrównoważonej transformacji w Europie Środkowej.

Group2477 (2) Group2477 (2)

Prezentacja Grupy ORLEN do 2030 roku jest dostępna na stronie Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku.

 

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania