Noty objaśniające do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Noty objaśniające do Sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

14. Noty objaśniające do Sprawozdania z sytuacji finansowej

14. Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej

    14.7 Kredyty, pożyczki i obligacje

        14.7.1 Kredyty

        14.7.2 Pożyczki

        14.7.3 Obligacje

15. Noty objaśniające do Sprawozdania z przepływów pieniężnych

16. Noty objaśniające do instrumentów finansowych oraz ryzyka finansowego

17. Pozostałe noty objaśniające

18. Wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania