Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących

Kapitały:

Ogólne zasady wynagradzania, warunki przyznawania premii rocznych oraz umowy o zakazie konkurencji

Polityka wynagrodzeń

Wynagrodzenie Członków Zarządu PKN ORLEN ustala Rada Nadzorcza w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia w związku z Ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz rekomendacje działającego w jej ramach Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Do głównych elementów systemu wynagrodzeń Członków Zarządu należą:

 • miesięczne wynagrodzenie podstawowe (wynagrodzenie stale),
 • wynagrodzenie zmienne uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych,
 • odprawa wynikająca z rozwiązania umowy przez Spółkę,
 • odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji.

Wszystkie elementy wynagrodzenia reguluje umowa zawarta pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką.

Świadczenia dodatkowe dla dyrektorów raportujących do Zarządu PKN ORLEN mogą obejmować w szczególności samochód służbowy, pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie z opcją inwestycyjną, prawo do korzystania z dodatkowej opieki medycznej przez dyrektora i członków jego rodziny, w tym profilaktyki zdrowotnej, zajęć sportowych i rehabilitacji, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, pokrycie kosztów przeprowadzki w trakcie zatrudnienia, możliwość korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prawo do udziału w Pracowniczym Programie Emerytalnym na zasadach obowiązujących w Spółce oraz prawo do uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym na zasadach ogólnych.

Funkcjonująca w PKN ORLEN polityka wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ogólne zasady i warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego

Członkom Zarządu PKN ORLEN przysługuje prawo do wynagrodzenia zmiennego na zasadach ustalonych w umowie, której załącznikiem i częścią składową jest Regulamin Systemu Motywacyjnego dla Zarządu.

Poziom wynagrodzenia zmiennego uzależniony jest od wykonania indywidualnych zadań (jakościowych oraz ilościowych), ustalonych przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych Członków Zarządu.

Rada Nadzorcza, w oparciu o ogólny katalog Celów Zarządczych ustalony przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN, wyznacza co roku od czterech do dziesięciu indywidualnych zadań premiowych, które wpisywane są do Karty Celów danego Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza może również dodatkowo ustalić na dany rok odrębny cel lub cele warunkujące możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego za ten rok.

Ocena wykonania indywidualnych zadań premiowych (ilościowych i jakościowych) przez danego Członka Zarządu oraz celów odrębnych dokonywana jest co roku przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Prezesa Zarządu, zawierającej ocenę wykonania indywidualnych zadań premiowych wszystkich Członków Zarządu, rekomendacji Zarządu w zakresie realizacji celu/celów odrębnych, sprawozdań dotyczących wykonania przez danego Członka Zarządu indywidualnych zadań premiowych, sprawozdań finansowych PKN ORLEN oraz innych dokumentów, których zbadanie Rada Nadzorcza uzna za celowe.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o przyznaniu Członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy oraz jej wysokości bądź o nieprzyznaniu wynagrodzenia zmiennego. Uchwała jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia zmiennego, o ile skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy zostanie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie oraz jeśli Członkowi Zarządu zostało udzielone absolutorium z wykonania obowiązków.

Na 2021 rok Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła dla wszystkich Członków Zarządu siedem poniższych celów ilościowych:

 • EBITDA wg LIFO Koncernu,
 • Dług netto/EBITDA Koncernu
 • CAPEX rozwojowy w Koncernie w tym wydatki na rozwój,
 • CAPEX utrzymaniowy Koncernu,
 • Koszty ogólne i osobowe Koncernu,
 • Wskaźnik giełdowy: TSR PKN ORLEN względem rynku,
 • Wskaźnik wypadkowości: TRR  Koncernu wraz z kontraktorami zewnętrznymi oraz przypisała im odpowiednie progi premiowe. Rada Nadzorcza dla wszystkich Członków Zarządu ustaliła również dwa cele jakościowe związane z kluczowymi wyzwaniami Koncernu na dany rok.

Komponentem jednego z celów jakościowych wyznaczonych Członkom Zarządu, był cel z zakresu Zrównoważonego rozwoju o brzmieniu: „Wprowadzenie rozwiązań zapewniających zgodność ze standardami zrównoważonego rozwoju i ESG, w tym realizacja zadań z zakresu zrównoważonego wzrostu przewidzianych w Strategii 2030 oraz pozyskanie finansowania z elementem ESG”.

Dodatkowo Rada Nadzorcza – zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN – ustaliła następujące odrębne cele warunkujące możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego za 2021 rok:

 • stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,
 • realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

 Zasady premiowania kluczowego personelu kierowniczego Grupy ORLEN

Regulaminy dotyczące premiowania funkcjonujące dla Zarządu PKN ORLEN, dyrektorów bezpośrednio podległych Zarządowi PKN ORLEN oraz pozostałych kluczowych stanowisk Grupy ORLEN mają wspólne podstawowe cechy. Osoby objęte wyżej wymienionymi systemami premiowane są za realizację indywidualnych celów, wyznaczanych na początku okresu premiowego przez Radę Nadzorczą dla Członków Zarządu oraz przez Zarząd dla pracowników kluczowego personelu kierowniczego. Systemy premiowania są spójne z Wartościami Koncernu, promują współpracę pomiędzy poszczególnymi pracownikami i motywują do osiągania najlepszych wyników w skali Grupy ORLEN. Postawione cele mają charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy, i są rozliczane po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone.

Wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji i rozwiązania umowy w rezultacie odwołania z zajmowanego stanowiska

Zgodnie z umowami Członkowie Zarządu PKN ORLEN zobowiązani są przez okres 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. W okresie tym otrzymują odszkodowanie w wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia stałego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Zapisy w umowach dotyczące zakazu konkurencji po ustaniu funkcji Członka Zarządu wchodzą w życie dopiero po upływie 3 miesięcy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Ponadto umowy przewidują wypłatę odprawy w przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych, istotnych obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem pełnienia funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy. Odprawa w takim przypadku wynosi trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia stałego.

Zgodnie z umowami Członkowie Zarządów spółek Grupy ORLEN standardowo zobowiązani są przez okres 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. W okresie tym otrzymują wynagrodzenie (odszkodowanie) w wysokości 50% lub 100% sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych.

Zapisy w umowach dotyczące zakazu konkurencji po ustaniu funkcji Członka Zarządu wchodzą w życie dopiero po upływie 3 lub 6 miesięcy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

W zakresie odpraw Członków Zarządów spółek Grupy ORLEN standardowo dotyczą analogiczne zasady jak w przypadku Członków Zarządu PKN ORLEN.

Dyrektorzy bezpośrednio podlegli Zarządowi PKN ORLEN standardowo zobowiązani są do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez okres 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy. W tym czasie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 50% sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Odprawa z tytułu rozwiązania umowy przez pracodawcę wynosi standardowo sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad wynagradzania, warunków przyznawania premii rocznych oraz umów o zakazie konkurencji zostały podane w sekcji „Polityka wynagrodzeń”.

Wynagrodzenia organów zarządzających i nadzorujących

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcję w 2021 i 2020 roku [tys. PLN]

Wyszczególnienie 2021 2020
Daniel Obajtek  1 311  1 286
Armen Artwich  1 022  969
Adam Burak1  1 045  885
Patrycja Klarecka  1 045  993
Zbigniew Leszczyński  1 031  985
Michał Róg  1 083  1 010
Jan Szewczak1  1 023  881
Józef Węgrecki  1 071  1 003
Ogółem: 8 631 8 012
1Wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki od dnia 3 lutego 2020 roku.

Wyszczególnienie 2021 2020
Daniel Obajtek  1 018  966
Armen Artwich  1 018  966
Adam Burak1  1 018  877
Patrycja Klarecka  1 018  966
Zbigniew Leszczyński  1 018  966
Michał Róg  1 018  966
Jan Szewczak1  1 018  877
Józef Węgrecki  1 018  966
Ogółem:  8 144  7 550 
1 Wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki od dnia 3 lutego 2020 roku.

Wyszczególnienie 2021 2020
Wiesław Protasewicz1  –  457
Ogółem:   –    457  
1 W 2020 roku wypłacony zakaz konkurencji.

Członkowie Zarządu PKN ORLEN nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów w 2021 i w 2020 roku.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN [tys. PLN]

Wyszczególnienie 2021 2020
Wojciech Jasiński1  149  116
Izabela Felczak-Poturnicka2  –  6
Barbara Jarzembowska  136  129
Dominik Kaczmarski3  57  106
Andrzej Kapała  136  129
Michał Klimaszewski  136  129
Roman Kusz  136  129
Jadwiga Lesisz  136  129
Małgorzata Niezgoda4  –  23
Anna Sakowicz-Kacz  136  129
Andrzej Szumański  136  129
Anna Wójcik  136  129
Ogółem:  1 294  1 283 
1 Za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 5 marca 2020 roku.
2Za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej do 16 stycznia 2020 roku.
3 Za okres pełnienia funkcji od 5 marca 2020 roku do 6 czerwca 2021.
4 Za okres pełnienia funkcji do 5 marca 2020 roku.
wyn2 wyn2

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego Grupy ORLEN

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego Grupy ORLEN [tys. PLN]

Wyszczególnienie 2021 2020
Wynagrodzenia i inne świadczenia członków kluczowego personelu kierowniczego: 
pozostały kluczowy personel kierowniczy Spółki 33 103 30 616
kluczowy personel kierowniczy spółek zależnych Grupy ORLEN 304 303 252 762
Ogółem:  337 406  283 378 

 

Wzrost kosztów wynagrodzeń kluczowego personelu to głównie efekt Grupy Energa oraz Grupy Ruch, która została nabyta w trakcie 2020 roku i przejęcia Grupy Polska Press i ORLEN Transport w 2021 oraz efekt zmian struktur organizacyjnych, co przyczyniło się do zwiększenia liczby menadżerów raportujących bezpośrednio do Członków Zarządów.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania