Segment Energetyka

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy ORLEN w najbliższej dekadzie będzie energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi. Do 2030 roku Koncern zamierza osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych. 1,7 GW zapewnią morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe – elektrownie wiatrowe i fotowoltaika.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

 • Cel 7
 • Cel 9
 • Cel 11
 • Cel 12
 • Cel 13

Kapitały:

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Główne aktywa produkcyjne

Grupa ORLEN jest znaczącym producentem energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej w dużej części na własne potrzeby produkcyjne, a także jednym z głównych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Jest również jednym z największych odbiorców gazu w Polsce i aktywnym uczestnikiem procesu liberalizacji rynku gazu. Grupa ORLEN aktualnie posiada bloki energetyczne w trzech krajach. W Polsce zlokalizowane są m.in. w Płocku, Włocławku, Ostrołęce, Elblągu, Kaliszu, Jedliczu oraz Trzebini, w Czechach w Litvinovie, Libišie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie w Możejkach. Silną pozycję pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem Grupa ORLEN zawdzięcza głównie produkcji energii w hydroelektrowniach i elektrowniach wiatrowych należących do Grupy Energa i ORLEN Wind 3. Zielona energia powstaje również w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka oraz Energa Kogeneracja) oraz w trzech farmach fotowoltaicznych.

 

Aktywa energetyczne i ich parametry techniczne w Grupie ORLEN

orl_aktywa-mapa (2) orl_aktywa-mapa (2)

Źródło: Opracowanie własne.

Więcej informacji na temat otoczenia konkurencyjnego znajduje się w sekcji „Otoczenie konkurencyjne”.

Elektrownie wiatrowe

Farmy fotowoltaiczne

Elektrownie wodne

Bloki gazowo-parowe CCGT

Elektrociepłownie i ciepłownie

Elektrownie systemowe

Morska energetyka wiatrowa (MEW)

 • FW Kanin w Livingstone z Grupy ORLEN Wind 3 zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim w Kaninie k/ Darłowa. Składa się z 8 turbin wiatrowych Nordex o łącznej mocy 20 MW.
 • FW Nowotna w Nowotna FW z Grupy ORLEN Wind 3 zlokalizowana w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim we wsi Nowotna. Składa się z 20 turbin Vestas V110 2,0 MW.
 • FW Kobylnica w Nowotna FW z Grupy ORLEN Wind 3 zlokalizowana w województwie pomorskim, w powiecie słupskim we wsi Kobylnica składa się z 18 turbin Siemens SWT 2,3 MW.
 • FW Subkowy w Nowotna FW z Grupy ORLEN Wind 3 zlokalizowana w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim we wsi Subkowy składa się z 4 turbin Gamesa G90 2,0 MW.
 • FW Bystra w Energa OZE zlokalizowana została w województwie pomorskim, w powiecie Pruszcz Gdański, na terenie miejscowości Bystra, Dziewięć Włók, Wiślina. Jest najmniejszą, a jednocześnie najnowszą farmą zlokalizowana w pobliżu Gdańska. Na obszarze o powierzchni 2 km2 posadowionych zostało 12 turbin Gamesa typu G90, o łącznej mocy 24 MW.
 • FW Karcino w Energa OZE znajduje się w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, pomiędzy miejscowościami Karcino i Sarbia. Na obszarze o powierzchni 6 km2 ustawionych zostało 17 turbin Vestas typu V90-3, o łącznej mocy 51 MW.
 • FW Karścino w Energa OZE zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim w okolicy miejscowości Karlino, w północnej Polsce. Składa się z 60-ciu turbin Fuhrländer FL MD77 o łącznej mocy 90 MW. Zajmuje obszar o powierzchni 11 km2.
 • FW Myślino w Energa OZE zlokalizowana w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim. Uruchomiona została w 2014 roku. Składa się z 10 turbin wiatrowych Gamesa G97 o łącznej mocy 20 MW.
 • FW Parsówek w Energa OZE zlokalizowana w gminie Gryfino w województwie zachodniopomorskim. Składa się z 13 turbin Gamesa G90 o łącznej mocy 26 MW.
 • FW Przykona w Energa OZE powstała na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla w Gminie Przykona (pow. turecki). Składa się z 9 turbin wiatrowych Vestas V126 o łącznej mocy zainstalowanej 32,85 MW.
 • PV Delta w Energa OZE do użytku w II połowie 2014 roku i usytuowana jest w Gdańsku przy ul. Benzynowej w niedalekim sąsiedztwie Farmy Wiatrowej Bystra. Zbudowana jest z 6292 sztuk paneli fotowoltaicznych połączonych w 286 zestawów. Każdy zestaw zawiera 22 moduły fotowoltaiczne połączone szeregowo. Moc elektryczna zainstalowana elektrowni wynosi 1,64 MW.
 • PV Czernikowo w Energa OZE umiejscowiona w gminie Czernikowo. Moc elektryczna zainstalowana elektrowni wynosi 3,77 MW. Instalacja składa się z blisko 16 tys. paneli – każdy o mocy 240 Wp, które zajmują powierzchnię ponad 22,5 tys. m2.
 • PV Wielbark w Energa OZE w wyniku prowadzonego procesu akwizycji w 2021 roku spółka Energa OZE w dwóch transzach zakupiła instalacje PV Wielbark o łącznej mocy zainstalowanej 12 MW. Akwizycja PV Wielbark docelowo obejmie aktywa o łącznej mocy zainstalowanej 62 MW posadowione na gruncie o powierzchni ok. 119 ha.
 • EW Włocławek w Energa OZE to elektrownia wodna z mocą zainstalowaną ponad 160 MW i produkcją energii średnio 750 GWh rocznie, jest największą przepływową elektrownią wodną w Polsce. Wytwarzane jest tu ponad 20% energii elektrycznej powstającej w krajowych hydroelektrowniach. Elektrownia we Włocławku została oddana do użytku w 1969 roku. W elektrowni wodnej Włocławek zainstalowano sześć pionowych hydrozespołów z turbinami Kaplana typu PŁ 661-W-800, produkcji byłego ZSRR.
 • ESP Żydowo w Energa OZE wybudowana w 1971 roku, pełni rolę szczytowego źródła energii w przypadku jej nagłego lub wysokiego zapotrzebowania. Oznacza to, że w razie nagłego niedoboru mocy, elektrownia uruchamiana jest do pracy turbinowej, jeśli zaś nagle nastąpi nadmiar mocy, elektrownia podejmuje pracę pompową. Elektrownia ta stanowi naturalny magazyn energii. Moc zainstalowana to 157 MW, na które składa się praca 3 turbozespołów – z turbinami Francisa i generatorami Skoda Pilzno.
 • Małe elektrownie wodne w Energa OZE to 44 zlokalizowane głównie w północnej Polsce, w tym jedna w południowej części kraju małe elektrownie wodne o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej około 40 MW.
 • CCGT Włocławek – to blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 474 MW i mocy cieplnej 417 MW wytwarzający ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Oddany do eksploatacji w czerwcu 2017 roku. W 2021 roku blok pracował stabilnie dostarczając energię elektryczną i parę technologiczną w skojarzeniu do odbiorców PSE i ANWIL. Dzięki stosunkowo szybkiej regulacyjności oraz wysokiej mocy osiągalnej blok sukcesywnie realizował bieżące zapotrzebowanie krajowego systemu elektroenergetycznego oraz zapotrzebowanie spółki ANWIL będąc jednocześnie aktywnym uczestnikiem Rynku Mocy. W 2021 roku wyprodukowano netto 2,8 TWh energii elektrycznej oraz dostarczono do spółki ANWIL 1,3 PJ ciepła w parze technologicznej.
 • CCGT Płock – to wysokosprawna jednostka kogeneracyjna oddana do eksploatacji w czerwcu 2018 roku o mocy elektrycznej 608 MW i mocy cieplnej 519 MW. Paliwem dla bloku jest gaz ziemny wysokometanowy. W dniu 23.01.2021 roku rozpoczął się planowany remont HGPI turbiny gazowej i generatora wynikający z kontraktu na serwis turbozespołu. W dniu 15 maja 2021 CCGT Płock powróciło do eksploatacji pracując stabilnie będąc jednocześnie aktywnym uczestnikiem Rynku Mocy. Elektrociepłownia, prowadząc skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła, zabezpieczyła niedobory tych mediów dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku, będąc jednocześnie aktywnym uczestnikiem na rynku energii elektrycznej oraz usług regulacyjnych dla operatora systemu przesyłowego PSE. W 2021 roku blok wyprodukował netto 2,4 TWh energii elektrycznej i 3,1 PJ pary skierowanej do sieci Zakładu Produkcyjnego.

Nadwyżki energii elektrycznej z nowych aktywów CCGT są sprzedawane na hurtowym rynku energii, jak i do odbiorów końcowych.

 • EC PKN ORLEN w Płocku jest największą pod względem mocy cieplnej elektrociepłownią przemysłową w Polsce i jedną z największych w Europie, wytwarzającą ciepło i energię elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji. EC jest podstawowym dostawcą ciepła zawartego w parze i wodzie grzewczej, a także energii elektrycznej wykorzystywanych na potrzeby instalacji produkcyjnych oraz na potrzeby odbiorców zewnętrznych, w tym miasta Płocka. Łączna moc zainstalowana energii elektrycznej, po uwzględnieniu zabudowy nowego turbozespołu TG7 oraz trwałym wyłączeniu w 2019 roku do modernizacji turbozespołu TG1, wynosiła w 2021 roku 358,9 MW. Przekazanie do eksploatacji nowej TG1 nastąpiło w grudniu 2021 roku – łączna moc elektryczna w zakładowej EC wzrosła do poziomu 428 MW – formalne potwierdzenie wielkości mocy zainstalowanej w EC nastąpi po uzyskaniu do Prezesa URE zweryfikowanej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Kotły w Zakładowej Elektrociepłowni opalane są ciężkim olejem opałowym pochodzącym z destylacji ropy oraz uzupełniająco gazem.
 • EC Grupy ORLEN Południe w Trzebini zabezpiecza pełne potrzeby cieplne w parze i wodzie oraz częściowo potrzeby w zakresie energii elektrycznej zakładu w Trzebini. Paliwem wykorzystywanym w EC jest gaz ziemny oraz miał węglowy. Nowe źródło ciepła opalane gazem ziemnym uruchomione w 2019 roku zostało w roku 2021 rozbudowane o trzeci kocioł gazowy, który obecnie jest w trakcie przystosowania do współspalania biogazu.
 • EC Grupy ORLEN Południe w Jedliczu jest podstawowym źródłem produkcji ciepła w parze technologicznej dla zakładu w Jedliczu przy wykorzystaniu głównie miału węglowego. Paliwami uzupełniającymi jest gaz ziemny, olej opałowy oraz frakcja C4.
 • EC Anwil jest wykorzystywana jako podstawowe źródło ciepła w zakresie pary technologicznej średniociśnieniowej. Stanowi również szczytowe i rezerwowe źródło energii cieplnej dla kompleksu chemicznego we Włocławku. W trakcie przygotowania jest projekt budowy nowej kotłowni gazowej, która zastąpi istniejące kotły o ograniczonej możliwości eksploatacji ze względu na wymagania ochrony środowiska. Anwil w procesach technologicznych wykorzystuje przede wszystkim parę technologiczną niskociśnieniową, dostarczaną z CCGT Włocławek, należącej do PKN ORLEN.
 • EC Litvinov w Grupie ORLEN Unipetrol bazuje na węglu brunatnym, zabezpiecza pełne potrzeby cieplne zakładu Litvinov oraz częściowo potrzeby w zakresie energii elektrycznej. W trakcie przygotowania jest projekt Budowy Nowej Elektrociepłowni opartej na technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej, która zastąpi istniejącą wyeksploatowaną EC. Przewiduje się uruchomienie nowej EC po 2025 roku.
 • Elektrociepłownia w Spolanie jest podstawowym źródłem ciepła dla zakładu w Spolanie. Od 2020 roku, po zakończeniu budowy nowej kotłowni gazowej i wyłączeniu z eksploatacji istniejącej elektrociepłowni węglowej, 100% zapotrzebowania na ciepło jest pokrywane ze źródła niskoemisyjnego.
 • EC Paramo (Pardubice i Kolin) zabezpiecza pełne potrzeby cieplne dwóch zakładów produkcyjnych w Kolinie i Pardubicach. Ciepłownie opalane są gazem ziemnym.
 • EC w ORLEN Lietuva stanowi źródło pary technologicznej dla procesów produkcyjnych oraz pełni funkcję stabilizacyjną w systemie elektroenergetycznym. Opalana jest gazem ziemnym, gazami rafineryjnymi, frakcją C4 oraz olejem opałowym.
 • EC Elbląg w Energa Kogeneracja sp. z o.o. jest największym źródłem ciepła i energii elektrycznej w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim. Wytwarzane w tym źródle ciepło zaspokaja około 80% zapotrzebowania systemu ciepłowniczego w Elblągu. Elektrociepłownia opalana jest węglem i biomasą. W budowie jest nowa instalacja z kotłami wodnymi opalanymi gazem ziemnym, które zastąpią kotły węglowe.
 • EC Kalisz w Energa Kogeneracja sp. z o.o. jest największym źródłem ciepła i energii elektrycznej w Kaliszu. Wytwarzane w tym źródle ciepło zaspokaja około 70% zapotrzebowania systemu ciepłowniczego w Kaliszu. Elektrociepłownia jest opalana węglem kamiennym. W budowie jest nowa instalacja z kotłami wodnymi opalanymi gazem ziemnym, które zastąpią kotły węglowe.
 • EC Żychlin w Energa Kogeneracja sp. z o.o. jest głównym dostawcą ciepła dla miasta. Przesyłanie i dystrybucja wytworzonego ciepła jest prowadzona przez sieci ciepłownicze, które w większości wraz z elektrociepłownią stanowi własność spółki. Elektrociepłownia, opalana jest węglem i biomasą.
 • Elektrownia Ostrołęka B w Energa jest jedyną elektrownią systemową w północno-wschodnim regionie Polski, dostarcza energię na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Produkuje także energię cieplną dla odbiorców przemysłowych i komunalnych z terenu miasta Ostrołęki. Paliwem podstawowym kotłów energetycznych jest węgiel kamienny. Elektrownia składa się z trzech bloków energetycznych, każdy o mocy 230 MW. Sumaryczna moc osiągalna wynosi 690 MW.

W ramach Strategii ORLEN2030, PKN ORLEN przyjął za cel osiągnięcie 1,7 GW (ważonej udziałami) mocy zainstalowanej w Morskich Elektrowniach Wiatrowych z perspektywą dalszego rozwoju portfela MEW po 2030 roku. Grupa ORLEN konsekwentnie prowadzi działania, w celu uzyskania pozycji lidera morskiej energetyki wiatrowej w polskiej strefie Bałtyku.

W 2021 roku Grupa ORLEN konsekwentnie prowadziła działania w postaci kontynuacji budowy pierwszej morskiej farmy wiatrowej (MFW) „Baltic Power” o mocy do 1 200 MW w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Bałtyku i utworzenia centrum kompetencyjnego MFW dla realizacji kolejnych projektów budowy MEW. W projekcie Baltic Power uzyskano decyzję środowiskową dla obszaru Morskiej Farmy Wiatrowe (MFW) i zakończono ponad 2-letnie badania wietrzności oraz podpisano z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. umowę przyłączeniową. Zakończono główny etap przygotowania wstępnego projektu technicznego MFW. Uzyskano pozytywną decyzję dotyczącą wsparcia finansowego projektu w postaci tzw. kontraktu różnicowego (CfD) na poziomie Polski (URE), a dokumentacja wymagana do notyfikacji pozyskanego wsparcia na poziomie Komisji Europejskiej została złożona do odpowiednich organów. Oddanie MFW „Baltic Power” do eksploatacji, planowane jest w 2026 roku.

W ramach operacjonalizacji strategii przyjęto, że rozwój segmentu MEW w Grupie ORLEN może zostać najefektywniej osiągnięty poprzez organiczny rozwój kompetencji oraz przewag rynkowych w oparciu o szanse, jakie daje powstający rynek w Polsce oraz w państwach bałtyckich. W tym celu tworzone jest w ramach PKN ORLEN centrum kompetencyjne MEW do realizacji nowych projektów. W ramach szansy rozwoju MEW na Polskim obszarze Morza Bałtyckiego utworzono spółki ORLEN Neptun I-XI i Energa MFW 1-2, w celu pozyskania pozwoleń na wznoszenie oraz wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskiej, wyłącznej strefie ekonomicznej Bałtyku. Kolejnym krokiem w tym procesie będzie przygotowanie do budowy MFW. W grudniu 2021 roku spółki, zakończyły przygotowania do złożenia 11 wniosków o pozwolenia lokalizacyjne na wszystkie z wyznaczonych obszarów. W tym samym miesiącu złożono pierwszy wniosek o pozwolenie lokalizacyjne. Pozostałe wnioski zostaną złożone po otwarciu przez administrację kolejnych rund aplikacyjnych.

W celu oceny atrakcyjności rozwoju MEW PKN ORLEN uruchomił w krajach bałtyckich projekt POSEJDON. Zgodnie z harmonogramem projektu została opracowana strategia wejścia na rynki bałtyckie, stanowiąca o kontynuacji projektu POSEJDON i przygotowaniu rekomendacji ws. udziału PKN ORLEN w planowanej aukcji MEW na rynku litewskim w 2023 roku. Szacunkowy całkowity potencjał MEW krajów bałtyckich wynosi 26 GW. W 2025 roku państwa bałtyckie odłączą się od systemu BRELL. Import energii elektrycznej z Rosji i Białorusi zostanie tym samym wstrzymany, wymuszając wcześniejszą rozbudowę niskoemisyjnych źródeł energii. Litwa z szacunkowym potencjałem MEW na poziomie 3,35 GW jest najbardziej rozwiniętym rynkiem tego rodzaju w krajach bałtyckich, z pierwszą aukcją planowaną na wrzesień 2023 rok (700 MW). Litewskie państwo przeprowadza badania środowiskowe, geofizyczne i geotechniczne z kampanią wietrzności i udostępniając wyniki zwycięzcy aukcji. Łotwa przygotowała projekt ELWIND o mocy 700-1000 MW – w ramach partnerstwa łotewsko-estońskiego, z planowaną aukcją na 2025 rok. Dodatkowo w 2021 roku PKN ORLEN uruchomił postępowanie na przygotowanie analizy produkcji zielonego wodoru z wykorzystaniem MEW na Litwie, Łotwie i Estonii.

W sierpniu 2021 roku PKN ORLEN nawiązał strategiczne partnerstwo na rzecz morskiej energetyki wiatrowej z amerykańskim koncernem GE, który jest jednym z wiodących na świecie producentów turbin dla morskich elektrowni wiatrowych. Podpisane porozumienie nie przesądza, że GE będzie dostawcą turbin dla planowanych MFW, ale może zagwarantować PKN ORLEN pewność dostaw oraz wzmocnienie konkurencyjności w staraniach o nowe pozwolenia lokalizacyjne na farmy wiatrowe w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Bałtyku. Współpraca firm stanowi kolejny etap realizacji strategii ORLEN2030, zakładającej osiągniecie przez koncern neutralności emisyjnej w 2050 roku.

We wrześniu 2021 roku zostało podpisane porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Porozumienie ma na celu zawarcie pomiędzy kluczowymi interesariuszami z sektora MEW (przedstawicielami rządu, inwestorami, podmiotami łańcucha dostaw, organizacjami branżowymi, itd.) umowy wspierającej rozwój tego sektora w Polsce , w tym lokalnego łańcucha dostaw.

Rynek mocy

Rok 2021 był pierwszym rokiem realizacji zawartych umów mocowych na rynku mocy, a tym samym uzyskiwania wynagrodzenia z mechanizmu rynku mocy. Jednostkami wytwórczymi PKN ORLEN uczestniczącymi w rynku mocy w 2021 były CCGT Płock i CCGT Włocławek, a jednostkami z Grupy Energa jednostki rynku mocy ze spółek: Energa Elektrownie Ostrołęka SA, Energa OZE SA oraz ENSPIRION Sp. z o.o.

Podobnie jak w latach 2018-2020, w 2021 roku odbyły się aukcje rynku mocy umożliwiające zawarcie nowych umów mocowych do realizacji w kolejnych latach:

 • 16 marca 2021 roku odbyły się 4 aukcje dodatkowe na rok dostaw 2022,
 • 16 grudnia 2021 roku odbyła się aukcja główna na rok dostaw 2026.

W ramach 4 aukcji dodatkowych na rok dostaw 2022 z Grupy ORLEN umowy mocowe zawarła spółka ENSPIRION Sp. z o.o. na poziomie: 1kw. – 133 MW, 2kw. – 125 MW, 3kw. – 125 MW i 4kw. – 129 MW.

W ramach Aukcji Głównej na rok 2026 z Grupy ORLEN uczestniczyło 6 spółek, które uzyskały łącznie 2 474,059 MW i jest to największy łączny wolumen spośród wszystkich Grup Kapitałowych uczestniczących w aukcji. Istotnym jest fakt, że w ramach Aukcji Głównej na 2026 rok zostały pozyskane 17-letnie umowy mocowe dla nowych bloków gazowo-parowych w Grudziądzu i Ostrołęce. Aukcja Główna na 2026 rok zakończyła się z ceną 400 390 PLN/MW dla pierwszego roku.

Poniżej podsumowanie wolumenów poszczególnych spółek Grupy ORLEN:

278 MW

PKN ORLEN

518,370 MW

CCGT Grudziądz Sp. z o.o.
– umowa 17-letnia

695,951 MW

CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.
– umowa 17-letnia

720 MW

ENSPIRION Sp. z o.o.

135,668 MW

Energa Elektrownie Ostrołęka SA

176,976 MW

Energa OZE SA

Rozwój energetyki gazowej to jeden z ważnych kierunków w Strategii ORLEN2030. W związku z udziałem nowoczesnych bloków gazowych Grupy ORLEN w aukcji głównej rynku mocy, kierunek ten zyskał kolejne solidne podstawy biznesowe. Uzyskanie wieloletnich umów mocowych dla planowanych w Ostrołęce i Grudziądzu bloków gazowo-parowych jest też istotne z perspektywy zachowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Nowe, niskoemisyjne, elastyczne źródła gazowe będą uzupełniały odnawialne źródła energii i pozwolą na ich dalszy dynamiczny rozwój.

Obrót Hurtowy i Detaliczny Energią Detaliczną

Handel hurtowy energią elektryczną w Grupie ORLEN w 2021 roku był realizowany poprzez spółki: PKN ORLEN, Energa Obrót S.A. oraz Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. W tych samych spółkach była realizowana również funkcja Operatora Handlowo-Technicznego. PKN ORLEN w pierwszej kolejności zabezpiecza potrzeby własne na energię oraz potrzeby spółek produkcyjnych z Grupy Kapitałowej. Działania PKN ORLEN w zakresie handlu energią koncentrują się na optymalizacji sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej oraz optymalizacji pracy jednostek wytwórczych.

Energa Obrót S.A realizuje procesy handlu hurtowego energią optymalizując zakup energii na potrzeby portfela sprzedaży detalicznej. Poza optymalizacją zakupów energii, Energa Obrót S.A. w swoich działaniach prowadzi również ekspansję na rynku producentów energii w OZE, gdzie oferuje produkty niestandardowe dla wytwórców energii z instalacji odnawialnych.

Aktualnie w Grupie ORLEN prowadzony jest projekt, którego celem jest kompleksowa centralizacja i integracja obszaru handlu hurtowego energią w połączonej Grupie oraz realizacja synergii finansowych i kompetencyjnych wynikających z procesu integracji.

W Grupie ORLEN realizowany jest także projekt, którego celem jest centralizacja funkcji sprzedażowy obszaru detalu w spółce Energa Obrót S.A. oraz zbudowanie silnych kompetencji i rozwiązań dedykowanych klientom w jednym obszarze sprzedażowym.

niemcy stacja wodorowa niemcy stacja wodorowa

Paliwa Alternatywne

Zgodnie ze Strategią ORLEN2030 energia elektryczna (Elektromobilność), to jedno z alternatywnych paliw, które istotnie zmieni branżę paliwową w perspektywie 2030 roku+. Dlatego też do końca 2030 roku PKN ORLEN w swojej strategii zakłada realizację 1 000 ogólnodostępnych punktów szybkiego ładowania. Na koniec 2021 roku łącznie w sieci Grupy ORLEN funkcjonowało: 454 stacje ładowania pojazdów elektrycznych, w tym 215 tzw. szybkich stacji ładowania. W 2021 roku nastąpiła integracja stacji ładowania pojazdów elektrycznych PKN ORLEN i Grupy Energa w jednym systemie „ORLEN Charge”. Na wszystkich stacjach wdrożono opłaty za ładowanie wg ustalonego regulaminu ładowania i cennika w aplikacji ORLEN Charge.

PKN ORLEN realizuje szeroko zakrojony Program wodorowy związany z wdrażaniem wodoru nisko i zeroemisyjnego zarówno bezpośrednio do transportu jak też w przemyśle i energetyce. W 2021 roku został uruchomiony w Grupie ORLEN projekt Hydrogen Eagle, obejmujący swym zasięgiem Polskę, Czechy i Słowację. Program zakłada budowę nowych hubów wodorowych w systemie rozproszonym, których roczne moce wytwórcze do 2030 roku mają sięgnąć łącznie 50 tys. ton wodoru nisko i zeroemisyjnego. W ramach projektu przewidziano również międzynarodową sieć ponad 100 stacji tankowania wodoru. Projekt Hydrogen Eagle ubiega się o bezzwrotne dofinansowanie w ramach europejskiego programu IPCEI (Important Projects of Common European Interest). W 2021 roku PKN ORLEN realizował szereg projektów wodorowych. Między innymi została zakończona inwestycja budowy pierwszego hubu wodorowego w Trzebini produkującego wodór jakości automotive, pozyskano bezzwrotne dofinansowanie do projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland – phase I z programu Conecting Europe Facilities (CEF) na poziomie 2 mln EURO, w ramach którego będzie wybudowany Hub wodorowy we Włocławku i stacje tankowania wodoru w Poznaniu, Katowicach oraz stacja kontenerowa we Włocławku.

Strategiczne Projekty i obszary działalności w Energetyce

Zaangażowanie PKN ORLEN w budowę elektrowni gazowej w Ostrołęce wpisuje się w strategiczne plany rozwoju zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii.

Dlatego w 2020 roku Koncern, już jako właściciel Energi, zadeklarował chęć udziału w projekcie, ale wyłącznie w technologii gazowej. Porozumienie w sprawie kierunkowych zasad współpracy przy budowie elektrowni w technologii gazowej w Ostrołęce zostało podpisane jeszcze w czerwcu 2020 roku, a we wrześniu chęć przystąpienia do projektu wyraziło PGNiG. Trójstronna umowa pomiędzy PKN ORLEN, Energą i PGNiG w sprawie realizacji inwestycji została podpisana w grudniu 2020 roku. W styczniu 2021 roku powołana została spółka celowa CCGT Ostrołęka Sp. z o.o., która zrealizuje projekt, a w kwietniu 2021 roku zgodę na realizację wspólnej inwestycji z PGNiG wyraził UOKiK. W dniu 25 czerwca 2021 roku zawarta została umowa z konsorcjum spółek z Grupy Energa, której przedmiotem jest budowa elektrowni gazowo–parowej (CCGT) o mocy 745 MW netto. Równolegle zawarto wieloletnią umowę serwisową jednostki. W trakcie 2021 roku trwały prace nad pozyskaniem kompletu decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji projektu oraz prace projektowe. W grudniu 2021 roku odbyła się aukcja główna rynku mocy, w wyniku której projekt „CCGT Ostrołęka” uzyskał wsparcie na okres 17 lat. Oddanie bloku do eksploatacji jest planowane na 2025 rok. To bardzo ważny projekt, który zabezpieczy dostępną moc w systemie dla pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Tym samym przyczyni się do ustabilizowania jej cen na krajowym rynku, poprzez zwiększenie podaży mocy w systemie. Blok energetyczny CCGT Ostrołęka będzie stabilnym i nowoczesnym źródłem energii elektrycznej pochodzącej z gazu ziemnego, umożliwiającym bilansowanie energii ze źródeł odnawialnych.

Po zawieszeniu projektu w połowie 2020 roku, w połowie 2021 roku podjęto decyzję dotyczącą kontynuacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Grudziądzu, który będzie typową elektrownią kondensacyjną o planowanej mocy jednostki około 560 MW netto.

W ramach prowadzonych prac przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku czego otrzymano wiążące oferty od trzech wiodących dostawców turbin gazowych. W wyniku prowadzonego postępowania wskazano preferowanego wykonawcę oraz rozpoczęto ostateczne negocjacje dotyczące zapisów umowy. W 2022 roku planowane jest zakończenie negocjacji i podpisanie kontraktu a oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na 2025 rok.

W 2021 roku w spółce prowadzone były prace koncepcyjne oraz projektowe związane z budową nowego źródła energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby ORLEN Unipetrol. Głównym wyzwaniem w 2021 roku było zamknięcie dokumentacji przetargowej.

Przygotowana została dokumentacja techniczna, która umożliwi potencjalnym oferentom udział w postępowaniu przetargowym. Uzyskano decyzję środowiskową dla nowej inwestycji a we wrześniu złożony został wniosek o dofinansowanie. Spółka planuje rozpocząć postępowanie przetargowe w 2022 roku.

W 2021 roku prowadzono prace związane z projektem bloku gazowo-parowego w Gdańsku. Lokalizacja instalacji umożliwia nie tylko dostawę energii elektrycznej do KSE, ale również bezpośrednie połączenie z rafinerią Grupy LOTOS i zabezpieczenie jej potrzeb również w ciepło technologiczne.

W ramach podpisanego listu intencyjnego (Energa-Grupa LOTOS-PKN ORLEN) wspólnie powołany zespół pracował nad określeniem wszystkich niezbędnych do projektowania danych wejściowych. Prowadzono również rozmowy dotyczące sposobu dostawy i rozliczenia mediów jak również modelu biznesowego jaki będzie możliwy do zastosowania w ramach projektu. Planowana moc jednostki to około 450 MW netto, praca w układzie kogeneracji z produkcją ciepła technologicznego. W 2022 roku kontynuowane będą prace koncepcyjne uwzględniające potencjalną nową strukturę właścicielską rafinerii.

Zgodnie ze Strategią ORLEN2030 i ambicjami osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku, Koncern inwestuje w nisko- i zeroemisyjne, stabilne i innowacyjne moce wytwórcze energii elektrycznej.

W grudniu 2021 roku PKN ORLEN i Synthos Green Energy podpisały umowę inwestycyjną zakładającą utworzenie spółki joint venture ORLEN Synthos Green Energy. Głównym celem przedsięwzięcia jest przygotowanie i komercjalizacja w Polsce technologii małych reaktorów jądrowych, a w szczególności reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy. Energię z reaktorów typu Small Modular Reactor (SMR) można wykorzystać do: produkcji czystej energii elektrycznej i ciepła; wytwarzania energii i ciepła technologicznego, zużywanych w produkcji rafineryjnej i petrochemicznej; produkcji wodoru. Istnieje wiele korzyści z rozwoju technologii małych i mikro reaktorów jądrowych dla polskiej gospodarki. To przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale także rozwój innowacyjnego przemysłu, a co za tym idzie – nowe miejsca pracy w atrakcyjnych sektorach gospodarki. To również odpowiedź na wyzwania klimatyczne przyszłości oraz ambitne cele emisyjności Unii Europejskiej Zaawansowane badania nad ich wdrożeniem trwają dziś między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Francji i Kanadzie.

Nowa spółka joint venture ORLEN Synthos Green Energy ma na celu komercjalizację technologii mikro i małych reaktorów jądrowych, a w szczególności reaktorów BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy. Podpisana umowa zakłada szeroki zakres działalności spółki obejmujący m.in. promocję technologii, wspieranie rozwoju rozwiązań prawnych, badanie poszczególnych lokalizacji pod kątem budowy instalacji, realizację wspólnych inwestycji, a w końcu także produkcję energii i ciepła z wykorzystaniem tych technologii na potrzeby własne, komunalne i komercyjne.

Energetyka jądrowa będzie jednym z najtańszych źródeł wytwarzania energii. PKN ORLEN planuje, że pierwszy reaktor powstanie w Polsce do 2030 roku. Jest już podpisany list intencyjny w sprawie ustalenia warunków dostaw pierwszych reaktorów do Polski. Inwestycja w mikro i małe reaktory jądrowe pozwoli na dalszy intensywny rozwój całej Grupy ORLEN i pomoże zdecydowanie zredukować emisje dwutlenku węgla. Energetyka oparta m.in. o reaktory modułowe będzie atrakcyjnym uzupełnieniem portfolio energetycznego opartego o odnawialne źródła energii i gaz. Przyspieszenie wdrożenia małych reaktorów jądrowych umożliwi PKN ORLEN lepsze zbilansowanie portfela aktywów wytwórczych oraz budowę niskoemisyjnego i innowacyjnego segmentu energetyki. Priorytetem PKN ORLEN jest wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki i krajowych dostawców.

Reaktor BWRX-300 jest ewolucyjnym rozwiązaniem opracowanym przez legitymującą się ogromnym doświadczeniem w tym obszarze amerykańską grupę GE, która działa w Polsce od 30 lat i posiada rozbudowany łańcuch dostaw na który składa się ponad 3 000 firm. Niektóre z nich już produkują elementy do elektrowni jądrowych za granicą. BWRX-300 to innowacyjny system czystej energii, oparty na sprawdzonej technologii i stanowiący idealne rozwiązanie do modernizacji dużej polskiej floty węglowej.

Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jest jednym z elementów strategii obszaru Energetyki PKN ORLEN.

Pod koniec 2019 roku w Grupie ORLEN uruchomiony został Program Fotowoltaiki, którego celem jest przygotowanie i koordynacja projektów fotowoltaicznych w Grupie ORLEN.

PV Wielbark – w ramach procesu akwizycyjnego Energa OZE, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN nabyła 12 MW mocy zainstalowanej w dwóch instalacjach wybudowanych na terenie liczącym około 27 ha. Energa OZE z wyprzedzeniem nabyła też grunty pod kolejne instalacje o mocy 48 MW, które planuje pozyskać do połowy 2023 roku. Docelowa moc zainstalowana całej farmy to 62 MW, posadowione na około 119 ha.

W ramach Program Fotowoltaiki w I etapie wytypowane zostały także inne lokalizacje, które spełniały kryteria techniczne jako miejsca potencjalnie możliwe do zabudowy fotowoltaiki oraz zakontraktowano wykonawcę dokumentacji projektowej dla 6 lokalizacji (Zakład Produkcyjny w Płocku 4,8 MW, ZP w Trzebini 1 MW, Terminale Paliw: Żurawica 1,6 MW, Sokółka 1,25 MW, Ostrów Wielkopolski 3 MW oraz nieruchomość Anwil 10 MW). Dla 4 powyższych lokalizacji należących do PKN ORLEN (ZP w Płocku, Sokółka, Żurawica i Ostrów Wielkopolski) pozyskano kompleksową dokumentację techniczną wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę. Dla lokalizacji Sokółka uruchomiono otwarte postępowanie zakupowe na platformie Connect. Jednocześnie trwało przygotowanie postępowania zakupowego dla lokalizacji w Żurawicy, a także w Płocku i Ostrowie Wielkopolskim. Trwały również prace nad przygotowaniem dokumentacji dla nieruchomości należącej do ORLEN Południe, tj. lokalizacja w Rybniku. W ramach Programu podjęto również działania zmierzające do zabudowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na własnych Stacjach Paliw. W 2021 trwało postępowanie zakupowe. Obecnie trwa postępowanie zakupowe. Dodatkowo analizowane są na bieżąco kolejne nieruchomości i grunty należące do Grupy ORLEN, pod farmy PV. W ramach tych analiz zlecona zostanie inwentaryzacja przyrodnicza dla lokalizacji Trzebiatów i Psary Polskie.

Rozwojem projektów instalacji OZE zajmuje się również powołana w 2021 roku należąca do Grupy Energa spółka Energa Green Development. Działalność spółki koncentrować się będzie na przygotowaniu nowych inwestycji, od koncepcji i pozyskania tytułu prawnego do gruntu, poprzez projektowanie, aż do uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto EGD skupiać będzie kompetencje w zakresie nadzoru inwestycyjnego na etapie realizacji inwestycji. Spółka będzie aktywnie uczestniczyć w procesie pozyskania wykonawców i dostawy komponentów instalacji oraz pełnić funkcję inwestora, a tam gdzie inwestorem nie będzie – inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu nadzorującego budowę do momentu przekazania instalacji do eksploatacji. Nadrzędnym celem Spółki będzie przygotowanie nowych inwestycji typu greenfield o łącznej mocy 240 MW z pozwoleniami na budowę w horyzoncie 2025 roku.

energa_przygotowana_na_upaly_ energa_przygotowana_na_upaly_

Aktywa logistyczne

Dystrybucja energii elektrycznej to jedna z podstawowych działalności Grupy ORLEN. Jest to działalność regulowana w Polsce, prowadzona w oparciu o taryfy zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Funkcję podmiotu wiodącego w ramach tej działalności pełni spółka Energa Operator S.A. Aktywa dystrybucyjne Grupy znajdują się na terenie północnej i środkowej Polski. Za ich pomocą Grupa dostarcza energię elektryczną do 3,2 mln klientów, z czego około 3,1 mln stanowią klienci z umowami kompleksowymi, a 175 tys. to klienci TPA (ang. Third Party Access).

Na koniec 2021 roku łączna długość linii energetycznych eksploatowanych przez Grupę wynosiła ponad 193 tys. km i obejmowała swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km², co stanowiło około 1/4 powierzchni kraju.

Działalność dystrybucyjna Grupy ORLEN od 2020 roku wspiera i realizuje strategię przyjętą przez Unię Europejską polegającą na dekarbonizacji energetyki, zmniejszaniu emisji w sektorze transportu, w szczególności na obszarach miejskich. Głównym działaniem zmierzającym w tym kierunku jest budowa przez Energa Operator S.A. 279 stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze 8 miast: Gdańska, Gdyni, Koszalina, Elbląga, Olsztyna, Płocka, Torunia i Włocławka. W 2021 roku ukończono budowę wszystkich stacji ładowania, z których do końca 2021 roku przekazano do Operatora Ogólnodostępnych Stacji Ładowania 273 stacje ładowania. Pozostałe 6 stacji czeka na przeprowadzenie badań przez UDT. Stacje ładowania i korzystające z nich pojazdy elektryczne nie tylko spowodują wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w KSE (zastępując węglowodorowe paliwa), ale również, z uwagi na zabudowane zasobniki energii w pojazdach elektrycznych, będą mogły w przyszłości stać się uczestnikiem rynku bilansującego poprzez zastosowanie technologii V2G, czyli dwukierunkowego przepływu energii elektrycznej w stacji ładowania.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania