Tabela GRI

Wskaźniki GRI:

  • 102-55

LISTA WSKAŹNIKÓW GRI UJĘTYCH W RAPORCIE

Numer standardu GRI Tytuł standardu GRI Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Opis wskaźnika w Raporcie Zintegrowanym Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030
Ogólne ujawnienia
GRI 101 Założenia i podstawy raportowania Istotne aspekty raportowania,

Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności

Profil organizacyjny
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-1 Nazwa organizacji O Grupie ORLEN
GRI 102 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi Nasze Produkty, Usługi i Marki
GRI 102 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Struktura Grupy ORLEN
GRI 102 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej – w tym liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie Struktura Grupy ORLEN
GRI 102 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Akcjonariat i Akcje,

Struktura Grupy ORLEN

GRI 102 102-6 Obsługiwane rynki Nasze Rynki,

Struktura Grupy ORLEN

GRI 102 102-7 Skala działalności O Grupie ORLEN
GRI 102 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 102 102-9 Opis łańcucha dostaw Dostawcy
GRI 102 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności
GRI 102 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Zintegrowany System Zarządzania
GRI 102 102-12 Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację Organizacje i stowarzyszenia
GRI 102 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Organizacje i Stowarzyszenia
Strategia
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List Prezesa Zarządu
GRI 102 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Zarządzanie Ryzykiem,

Szanse,

Ryzyka wynikające ze zmian klimatu

Etyka i uczciwość
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań Poszanowanie Praw Człowieka
GRI 102 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Poszanowanie Praw Człowieka
Ład korporacyjny
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ Organy Zarządzające i Nadzorujace
GRI 102 102-22 Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów Organy Zarządzające i Nadzorujace
GRI 102 102-35 Polityki dotyczące wynagrodzeń Polityka Wynagrodzeń
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-40 Lista grup Interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą Nasi Interesariusze
GRI 102 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 102 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji Interesariuszy angażowanych przez organizację Nasi Interesariusze
GRI 102 102-43 Podejście do angażowania Interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy Interesariuszy Nasi Interesariusze,

Zasady Ładu Korporacyjnego,

Klienci

GRI 102 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez Interesariuszy oraz odpowiedź ze strony Istotne aspekty raportowania
Praktyka raportowania
GRI 102 GRI 102 General Disclosures (2016) 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności,

Struktura Grupy ORLEN

GRI 102 102-46 Proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów Istotne aspekty raportowania
GRI 102 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy Istotne aspekty raportowania
GRI 102 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności
GRI 102 102-49 Zmiany w raportowaniu (znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące istotnych tematów i granic aspektów) Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności,

Istotne aspekty raportowania

GRI 102 102-50 Okres raportowania Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności
GRI 102 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności
GRI 102 102-52 Cykl raportowania Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności
GRI 102 102-53 Osoba kontaktowa Kontakt
GRI 102 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności
GRI 102 102-55 Indeks GRI Tabela GRI
GRI 102 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Opinia Audytora
Podejście do zarządzania (GRI 103)
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Istotne aspekty raportowania,

Badania i Rozwój Technologiczny,

Segment Energetyka,

Segment Petrochemia,

Segment Detal,

Segment Wydobycie,

Funkcje Korporacyjne,

Źródła Zaopatrzenia,

Otoczenie Regulacyjne,

Zasady Ładu Korporacyjnego,

Założenia Strategiczne do 2030 roku,

Strategiczne Kierunki Rozwoju Segmentów Biznesowych Grupy ORLEN,

Realizacja Celów Strategii w 2021 roku,

Zarządzanie Ryzykiem,

Strategia Zrównoważonego Rozwoju,

Ryzyka wynikające ze zmian klimatu

GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Badania i Rozwój Technologiczny,

Segment Energetyka,

Segment Petrochemia,

Segment Detal,

Segment Wydobycie,

Funkcje Korporacyjne,

Źródła Zaopatrzenia,

Otoczenie Makroekonomiczne,

Otoczenie Regulacyjne,

Otoczenie Rynkowe,

Zasady Ładu Korporacyjnego,

Założenia Strategiczne do 2030 roku,

Strategiczne Kierunki Rozwoju Segmentów Biznesowych Grupy ORLEN,

Realizacja Celów Strategii w 2021 roku, Zarządzanie Ryzykiem,

Strategia Zrównoważonego Rozwoju,

Ryzyka wynikające ze zmian klimatu

GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Badania i Rozwój technologiczny,

Segment Energetyka,

Segment Petrochemia,

Segment Detal,

Segment Wydobycie,

Funkcje Korporacyjne,

Żródła Zaopatrzenia,

List Prezesa Zarządu,

Otoczenie Regulacyjne,

Otoczenie Rynkowe,

Nasze zobowiązania,

Zintegrowany System Zarządzania,

Zasady Ładu Korporacyjnego,

ESG,

Outlook 2022+

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Ujawnienia szczegółowe
Tematy ekonomiczne (GRI 200)
Wyniki finansowe
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Komentarz Zarządu do Wyników Finansowych za 2021 rok
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Komentarz Zarządu do Wyników Finansowych za 2021 rok
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Komentarz Zarządu do Wyników Finansowych za 2021 rok
GRI 201 Economic Performance (2016) 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i Instytucji państwowych) ORLEN w Liczbach
Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Strategia Zrównoważonego Rozwoju
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Społeczeństwo,

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Nasze Zobowiązania,

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

GRI 203 Indirect Economic Impacts (2016) 203-1 Inwestycje infrastrukturalne oraz usługi wspierające Społeczeństwo,

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

GRI 203 Indirect Economic Impacts (2016) 203-2 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania Społeczeństwo,

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Praktyki dotyczące zamówień
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Dostawcy
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Dostawcy
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Dostawcy
GRI 204 Procurement impacts (2016) 204-1 Udział wydatków na usługi/produkty dostawców lokalnych w głównych lokalizacjach organizacji Dostawcy
Przeciwdziałanie korupcji
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Przeciwdziałanie Korupcji i Łapownictwu
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Przeciwdziałanie Korupcji i Łapownictwu
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Przeciwdziałanie Korupcji i Łapownictwu
GRI 205 Anti-corruption (2016) 205-1 Procent i całkowita liczba jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz zidentyfikowane ryzyka Przeciwdziałanie Korupcji i Łapownictwu
GRI 205 Anti-corruption (2016) 205-2 Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji Przeciwdziałanie Korupcji i Łapownictwu
Podatki
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń O Grupie ORLEN
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy O Grupie ORLEN
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania O Grupie ORLEN
GRI 207 Tax 2019 207-1 Podejsćie do kwestii podatkowych O Grupie ORLEN
Poszanowanie praw człowieka
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Poszanowanie Praw Człowieka
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Poszanowanie Praw Człowieka
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Poszanowanie Praw Człowieka
GRI 412 Management Approach (2016) 412-2 Szkolenia pracowników w zakresie polityk i procedur poszanowania praw człowieka Poszanowanie Praw Człowieka
Tematy środowiskowe (GRI 300)
Materiały
GRI 301 Materials (2016) 301-1 Wykorzystane materiały według wagi i objętości Surowce i Procesy Produkcyjne
Energia
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Zarządzanie Energią
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Zarządzanie Energią
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zarządzanie Energią
GRI 302 Energy (2016) 302-1 Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców Zarządzanie Energią
Woda i Ścieki
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Gospodarka wodno-ściekowa
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Gospodarka wodno-ściekowa
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Gospodarka wodno-ściekowa
GRI 303 Water and Effluents (2018) 303-1 Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym Gospodarka wodno-ściekowa
GRI 303 Water and Effluents (2018) 303-3 Pobór wód Gospodarka wodno-ściekowa
GRI 303 Water and Effluents (2018) 303-4 Odprowadzanie wód Gospodarka wodno-ściekowa
GRI 304 Water and Effluents (2018) 303-5 Konsumpcja wody Gospodarka wodno-ściekowa
Bioróżnorodność
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Ochrona Bioróżnorodności
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Ochrona Bioróżnorodności
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Ochrona Bioróżnorodności
GRI 304 Biodiversity (2016) 304-1 Zakłady będące własnością, wynajmowane, zarządzane lub sąsiadujące z obszarami chronionymi bądź obszarami o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdującymi się poza obszarami chronionymi. Ochrona Bioróżnorodności
GRI 304 Biodiversity (2016) 304-3 Siedliska chronione lub przywrócone Ochrona Bioróżnorodności
GRI 304 Biodiversity (2016) 304-4 Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem Ochrona Bioróżnorodności
Emisje
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialność za Klimat
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialność za Klimat
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialność za Klimat
GRI 305 Emissions (2016) 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi Emisje do Powietrza
GRI 306 Emissions (2016) 305-2 Emisje pośrednie energetyczne (Zakres 2) Emisje do Powietrza
GRI 305 Emissions (2016) 305-6 Emisje substancji zubożających warstwę ozonową według wagi Emisje do Powietrza
GRI 305 Emissions (2016) 305-7 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi Emisje do Powietrza
Odpady
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Odpady
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpady
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpady
GRI 104 Management Approach (2016) 306-1 Wytwarzanie odpadów i ich wpływ Odpady
GRI 306 Effluents and Waste (2016) 306-2 Odpady według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem Odpady
GRI 306 Effluents and Waste (2016) 306-3 Łączna liczba i objętość znaczących wycieków Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
GRI 306 Effluents and Waste (2016) 306-4 Waga transportowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Aneksu I, II, III i VIII Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie Odpady
GRI 306 Effluents and Waste (2016) 306-5 Odpady przekazane do unieszkodliwienia Odpady
Nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Nakłady Inwestycyjne
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Nakłady Inwestycyjne
GRI 104 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Nakłady Inwestycyjne
Wskaźnik własny Nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska Nakłady Inwestycyjne
Zgodność z regulacjami środowiskowymi
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialność za Klimat
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialność za Klimat,

Polityki i Wewnętrzne Akty Organizacyjne,

Skargi

GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialność za Klimat
GRI 307 Environmental Compliance (2016) 307-1 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska Odpowiedzialność za Klimat
Wskaźnik własny Kwestie klimatu omawiane na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Odpowiedzialność za Klimat
Ocena środowiskowa dostawców
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Dostawcy
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Dostawcy
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Dostawcy
GRI 308 Supplier Environmental Assessment (2016) 308-1 Odsetek dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów środowiskowych Dostawcy
Tematy społeczne (GRI 400)
Zatrudnienie
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 401 Employment (2016) 401-1 Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, wskaźnik fluktuacji pracowników Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 401 Employment (2016) 401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin Odpowiedzialny Pracodawca
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, analiza zdarzeń wypadkowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-3 Medycyna Pracy Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-4 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w obszarze BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-5 Szkolenia BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-6 Promocja zdrowego stylu życia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływów na bezpieczeństwo i higienę pracy bezpośrednio zwiazanych z relacjami biznesowymi Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-9 Wypadki przy pracy Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
GRI 403 Occupational Health and Safety (2018) 403-10 Choroby zawodowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Wskaźnik własny Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi Odpowiedzialny Pracodawca
Edukacja i szkolenia
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 404 Training and education (2016) 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci Odpowiedzialny Pracodawca
GRI 404 Training and education (2016) 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę Odpowiedzialny Pracodawca
Różnorodność i równość szans
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Polityka Różnorodności
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Polityka Różnorodności
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Polityka Różnorodności
GRI 405 Diversity and equal opportunity (2016) 405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci wieku oraz innych wskaźników różnorodności Polityka Różnorodności
wskaźnik własny Zobowiązania na PFRON i zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami Odpowiedzialny Pracodawca
Ocena społeczna dostawców
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Dostawcy
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Dostawcy
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Dostawcy
GRI 414 Supplier Social Assessment (2016) 414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów społecznych Dostawcy
Polityka publiczna
GRI 415 Public Policy (2016) 415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze według krajów Społeczeństwo
Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Klienci
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Klienci
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Klienci
GRI 416 Customer Health and Safety (2016) 416-2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu, z uwzględnieniem rodzajów skutków Klienci
Marketing oraz oznakowanie produktów i usług
GRI 417 Marketing and Labeling (2016) 417-1 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym Surowce i Procesy Produkcyjne
Ochrona prywatności
GRI 103 Management Approach (2016) 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń Klienci
GRI 103 Management Approach (2016) 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Klienci
GRI 103 Management Approach (2016) 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Klienci
GRI 418 Customer Privacy (2016) 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych Klienci
Wskaźniki pochodzące z suplementu sektorowego dla branży paliwowo-gazowej
G4 OG Gas Sector Disclosures (G4 OG) OG 2 Inwestycje w energię odnawialną ogółem Zarządzanie energią
G4 OG Gas Sector Disclosures (G4 OG) OG 8 Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach Surowce i Procesy Produkcyjne
G4 OG Gas Sector Disclosures (G4 OG) OG 13 Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzajów działalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
G4 OG Gas Sector Disclosures (G4 OG) OG 14 Ilość wyprodukowanych i zakupionych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju Surowce i Procesy Produkcyjne
Wskaźniki pochodzące z suplementu sektorowego dla branży energetycznej
G4  EU Electric Utilities Sector Disclosures (G4 EU) G4 EU1 Maksymalna osiągalna moc wytwórcza w podziale na główne rodzaje surowca oraz wymogi regulacyjne Zarządzanie Energią
G4  EU Electric Utilities Sector Disclosures (G4 EU) G4 EU2 Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródła energii Zarządzanie Energią
G4  EU Electric Utilities Sector Disclosures (G4 EU) G4  EU5 Ilość przyznanych nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 Emisje do Powietrza
G4  EU Electric Utilities Sector Disclosures (G4 EU) G4 EU11 Średnia efektywność generacji mocy elektrociepłowni w podziale na źródła energii i wymogi regulacyjne Zarządzanie Energią

Wyniki wyszukiwania