Opis obszaru

Naszą aspiracją jest zbudowanie innowacyjnego i zintegrowanego koncernu multienergetycznego na międzynarodowym rynku. Idea ta wymaga stworzenia silnego koncernu również pod względem bezpieczeństwa.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

 • Cel 3

Kapitały:

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Stąd w każdym aspekcie naszej działalności ważną rolę pełnią przedsięwzięcia dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom Grupy ORLEN, pracownikom firm zewnętrznych realizujących prace na jej rzecz oraz bezpieczeństwa procesów operacyjnych i produkcyjnych. W tym celu inicjujemy, kreujemy i realizujemy wielokierunkowe działania w zakresie ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa pracy oraz utrzymania i rozwoju funkcjonujących standardów bezpieczeństwa. Poszukujemy w tej dziedzinie nowych rozwiązań, korzystając z doświadczeń firm z branży oraz współpracujemy z uczelniami wyższymi i instytucjami o działalności naukowo-badawczej.

bhp_Obszar roboczy 1 bhp_Obszar roboczy 1

W 2021 roku kontynuowano działania na rzecz realizacji Strategii obszaru Bezpieczeństwa Osobistego, Procesowego i Pożarowego Grupy ORLEN, określonej na lata 2017-2021. Zgodnie z jej założeniami realizacja celów strategicznych skupiona była m.in. na:  

 • kontynuowaniu wdrażania ujednoliconych standardów bezpieczeństwa w Grupie ORLEN w ramach projektu Safety Plus+; 
 • usprawnieniu systemu zarządzania kontraktorami oraz osiągnięciu zaangażowania kontraktorów na poziomie utożsamiania się z wizją współtworzenia bezpiecznego miejsca pracy; 
 • inicjowaniu, projektowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć oraz rozwiązań w aspekcie przeciwdziałania pandemii COVID-19; 
 • realizacji różnokierunkowych działań na rzecz doskonalenia świadomości bezpiecznego wykonywania pracy i kreowaniu proaktywnych postaw wśród pracowników i kontraktorów. 

Ponadto w 2021 roku zostały opracowaneKierunki rozwoju obszaru bezpieczeństwa osobistego i procesowego Grupy ORLEN” na lata 2022-2026.

W procesie projektowania powyższych kierunków rozwoju uwzględniono następujące czynniki: 

 • potrzebę kontynuacji zrealizowanych działań strategicznych w obszarze bezpieczeństwa pracy określonych na lata 2017-2021 oraz ich rozwoju; 
 • przyjęcie Strategii ORLEN 2030 oraz identyfikację działań i rozwiązań wspierających jej realizację; 
 • identyfikację zmieniających się wymagań zewnętrznych i wewnętrznych w obszarze bezpieczeństwa pracy; 
 • aspekt dotyczący zmiany świadomości w zakresie postrzegania systemu bezpieczeństwa pracy przez pracowników i kontraktorów. 

Kierunki rozwoju zostały opracowane w kluczowych obszarach zarządzania systemem bezpieczeństwa osobistego i procesowego Grupy ORLEN: 

 • Zarządzanie i przywództwo – kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy w Koncernie zgodnej z wartościami, kombinacją wartości indywidualnych i grupowych, postaw, postrzegania, kompetencji i zachowań. 
 • Bezpieczeństwo osobiste – kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników Koncernu, w tym system nadzoru nad kontraktorami, działania profilaktyczne zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego Koncernu oraz ustalenie norm i właściwych przedsięwzięć organizacyjnych. 
 • Bezpieczeństwo procesowe – działania określające metody i środki służące ochronie ludzi i środowiska przed skutkami awarii przemysłowych, potrzeby przed wprowadzeniem zmian technologicznych, procesowych lub organizacyjnych, działania organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczne prowadzenie procesu oraz bezpieczeństwo personelu jego obsługi, mające zapewnić niezawodność działania procesu, realizowane na każdym jego etapie. 
Orlen2022_BHP Orlen2022_BHP

Jednym z istotnych przedsięwzięć określonych w „Kierunkach rozwoju obszaru bezpieczeństwa osobistego i procesowego Grupy ORLEN 2022-2026” jest wsparcie procesów przejęcia kontroli kapitałowej nad spółkami i ich grupami w obszarze bezpieczeństwa pracy. W ramach realizacji tych działań zostanie stworzony spójny system zarządzania bezpieczeństwem pracy wewnątrz Grupy ORLEN, głównie w aspekcie inkorporowanych spółek. Zostanie określona wspólna polityka bezpieczeństwa pracy Koncernu oraz zaplanowane wdrożenie jednolitych standardów bezpieczeństwa w Grupie ORLEN. 

Ponadto wśród powyższych kierunków rozwoju znajdują się działania związane m.in. z:

 • utrzymaniem i doskonaleniem założeń projektu Safety Plus+, rozszerzeniem ich zakresu o kolejne spółki Grupy ORLEN, wdrożeniem nowych standardów bezpieczeństwa, kontynuacją projektów DETAL+ i LOGISTYKA+; 
 • doskonaleniem nadzoru nad Zakładowymi Strażami Pożarnymi Grupy ORLEN; 
 • zdefiniowaniem głównych zasad bezpieczeństwa procesowego;
 • zdefiniowaniem głównych zasad bezpieczeństwa operacji związanych z towarami niebezpiecznymi; 
 • doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy kontraktorów; 
 • utrzymaniem i rozwojem działań prewencyjnych na rzecz obniżenia poziomu wypadkowości. 

Jednym z głównych celów ww. przedsięwzięć jest utrzymanie wartości kluczowych KPI obszaru bezpieczeństwa pracy TRR1) ≤ 1,70 i T1PSER2) ≤ 0,3 przy jednoczesnej realizacji procesów przejęcia kontroli kapitałowej nad spółkami / grupami spółek.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania