Kapitał naturalny

W swojej działalności Grupa ORLEN wykorzystuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Wszelkie działania biznesowe prowadzone są w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych. Grupa ORLEN konsekwentnie wdraża założenia strategii ORLEN 2030 oraz strategii zrównoważonego rozwoju, tak aby osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku.

SDGs:

 • Cel 6
 • Cel 7
 • Cel 11
 • Cel 12
 • Cel 13
 • Cel 14
 • Cel 15

Kapitały:

Kluczowe dane dotyczące kapitału

W procesach produkcyjnych wykorzystujemy surowce odnawialne (powietrze, woda, estry, bioetanol) i nieodnawialne (ropa naftowa, gaz ziemny i chemikalia pomocnicze).

orl_big numb orl_big numb
 • Produkcja energii w hydroelektrowniach i elektrowniach wiatrowych należących do Grupy Energa i ORLEN Wind 3. Zielona energia powstaje również w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka oraz Energa Kogeneracja) oraz w trzech farmach fotowoltaicznych.
 • Ponad 0,6 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej oraz blisko 0,1 GWe zainstalowanej mocy cieplnej w Grupie ORLEN pochodzącej ze źródeł OZE.
 • Grupa ORLEN to podmiot posiadający największy potencjał konsumpcji gazu w Polsce i jeden z najwyższych w Republice Czeskiej i na Litwie. Gaz ziemny jest wykorzystywany jako paliwo do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz jako surowiec wykorzystywany w produkcji paliw i nawozów. Łączny potencjał konsumpcji gazu ziemnego w Grupie ORLEN w Polsce to ponad 3 mld mrocznie
 • Grupa ORLEN dysponuje własnymi rezerwami ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie, które na koniec 2021 roku wyniosły 171,4 mln boe.
 • Aktywa wydobywcze Grupy ORLEN:
  • Na terenie Polski, Grupa ORLEN na koniec 2021 roku posiadała samodzielnie oraz z partnerem (PGNiG  S.A.) 14 koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczych o łącznej powierzchni blisko 9,4 tys.  km2 położonych w obrębie 6 województw.
  • W prowincji Alberta w Kanadzie Grupa ORLEN jest rozpoznawalnym operatorem z aktywami poszukiwawczo-produkcyjnymi o łącznej powierzchni ok. 341,4 tys. akrów brutto (około 1,4 tys. km2), a w przeliczeniu na ilość udziałów około 266,8 akrów netto (około 1,1 tys. km2).
 • Powierzchnia zakładów produkcyjnych i terminali paliw w Polsce, Czechach i na Litwie wynosi ponad 4,3 tys.ha.
 • Sieć dystrybucyjna Grupy Energa składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km, która pokrywa około 1/4 terytorium kraju.

Zarządzanie wynikami z kapitału

orl_neutralnosc emisyjna (4) orl_neutralnosc emisyjna (4)

Grupa ORLEN zamierza zainwestować ponad 30 mld PLN w zrównoważone projekty inwestycyjne w latach 2020-2030, w tym ponad 25 mld PLN na projekty związane z redukcją emisji CO2. W ciągu najbliższych dziesięciu lat Grupa ORLEN zamierza przeznaczyć do 3% rozwojowych nakładów inwestycyjnych (łącznie około 3 mld PLN) na innowacje oraz badania i rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem zielonych technologii.

 • Grupa ORLEN dba o ekologiczny charakter naszych procesów produkcyjnych, realizując, m.in. projekty związane z dostosowaniem instalacji produkcyjnych do nowych wymogów i standardów środowiskowych wynikających z przepisów unijnych oraz Konkluzji BAT. Obejmują one działania administracyjne związane z uzyskaniem zmian pozwoleń zintegrowanych na eksploatację instalacji oraz prace inwestycyjne na samych instalacjach produkcyjnych.
 • Identyfikuje aspekty środowiskowe wynikające z zachodzących procesów technologicznych oraz minimalizujemy negatywne oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzkie.
 • Realizuje obowiązki wynikające z Pozwoleń Zintegrowanych dla instalacji.
 • Efektywnie zarządza uprawnieniami do emisji CO2.
 • Prowadzi efektywną gospodarkę wodno-ściekową i odpadami.
 • Efektywnie zarządza remediacją gruntów.
 • Inwestuje w nisko i zeroemisyjne technologie oraz OZE.
 • Uczestniczy w inicjatywach promujących wiedzę ekologiczną i działania społeczne.
 • Koncern dąży do zrównoważonego rozwoju i raportuje wyniki działalności w obszarze środowiska zarówno organom administracyjnym (urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa inspekcje ochrony środowiska) jak również interesariuszom.

Więcej informacji na temat zarządzania kapitałem naturalnym można znaleźć w rozdziale „Środowisko i Klimat”.

Osiągnięte rezultaty

Opis Jednostka 2021 2020
WODA
Ilość wody pobranej w Grupie ORLEN w tym: m3 519 339 899 331 770 145
Wody powierzchniowe m3 512 998 351 327 031 321
Wody podziemne m3 1 611 673 1 581 749
Wody wodociągowe m3 4 729 875 3 157 075
ŚCIEKI
Ilość ścieków odprowadzanych do środowiska w tym: m3 502 590 394 304 057 021
Ścieki przemysłowe m3 494 392 004 298 448 352
Ścieki pozostałe m3 8 198 390 5 608 669
EMISJE
Emisje poszczególnych substancji w Grupie ORLEN w tym: Mg 17 704 204 17 073 431
Dwutlenek siarki Mg 17 615 20 013
Tlenki azotu Mg 11 096 12 609
Tlenek węgla Mg 6 880 8 310
Pyły Mg 1 017 1 019
Dwutlenek węgla (w tym EU ETS) Mg 17 652 018 17 010 022
Pozostałe substancje Mg 15 578 21 457
SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ
Emisja substancji zubożających warstwę ozonową w Grupie ORLEN Mg 39,72/5,95 36,57/5,64
ODPADY
Odpady wytworzone przez Grupę ORLEN* w tym: Mg 295 710 291 636
Odpady niebezpieczne Mg 74 957 81 295
Odpady inne niż niebezpieczne Mg 220 753 210 341
* Zestawienie nie obejmuje odpadów komunalnych
ISTOTNE WYCIEKI
Ilość wycieków liczba 5 8
Objętość wycieków Mg 104 31
NAKŁADY INWESTYCYJNE ZW. Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Nakłady na inwestycje środowiskowe w Grupie ORLEN mln EUR 88,1 49
Ilości biokomponentów wykorzystane w ramach Grupy ORLEN – biokomponenty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR) na rynku polskim, czeskim i litewskim
Estry t 807 792 765 320
Bioetanol t 252 951 243 093

 

Informacje na temat inwestycji i działań środowiskowych zrealizowanych w 2020 roku w Grupie ORLEN znajdują się w rozdziale „Środowisko i Klimat”.

D_ST5184 D_ST5184

Jak kapitał naturalny wpływa na pozostałe kapitały

Działalność produkcyjna, która wiąże się z korzystaniem z nieodnawialnych źródeł energii, emisjami, wytwarzaniem odpadów czy ścieków nie jest obojętna dla kapitału naturalnego. Dlatego jednym z najważniejszych priorytetów Grupy ORLEN jest ograniczanie wpływu na środowisko i klimat. Działania w tym zakresie przyczyniają się do rozwoju pozostałych kapitałów, między innymi kapitału intelektualnego i produkcyjnego.

W 2020 roku w skład Grupy ORLEN weszła Grupa Energa z ponad 50 aktywami produkującymi energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. 

PKN ORLEN zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej.

Ogłoszona przez PKN ORLEN strategia dążenia do neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu. 

Inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez PKN ORLEN na europejskim rynku.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania