Polityka różnorodności

W 2021 roku „Polityka różnorodności” została w PKN ORLEN przyjęta wewnętrznym aktem organizacyjnym. Dokument jest usankcjonowaniem realizowanych od wielu lat działań na rzecz promowania idei różnorodności.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

 • Cel 5
 • Cel 10

Kapitały:

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Firma licznymi działaniami w powyższym zakresie potwierdza swoją otwartość, mając jednocześnie świadomość potencjału tkwiącego w różnorodności. Nie ma natomiast formalnego dokumentu regulującego kwestie różnorodności na poziomie Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN. Spółka prezentuje corocznie wskaźniki różnorodności organów nadzorczych i zarządczych w Grupie Kapitałowej.

W PKN ORLEN kwestie związane z zarządzaniem różnorodnością dodatkowo uregulowane są w poniższych dokumentach obowiązujących w Spółce:

 • Regulamin Pracy dla PKN ORLEN;
 • Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN;
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PKN ORLEN;
 • Polityka zarządzania potencjałem Pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN;
 • Strategia CSR dla PKN ORLEN (zapisy w zakresie zarządzania rozwojem i różnorodnością);
 • Polityka określająca warunki i zasady pracy osób niepełnosprawnych w PKN ORLEN;
 • Polityka zasad udzielania pomocy pracownikom PKN ORLEN w sytuacjach kryzysowych;
 • Polityka well-beingowa w PKN ORLEN;
 • Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie programu Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

Celami działań związanymi z zarządzaniem różnorodnością są:

 • równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji;
 • poszanowanie dla różnorodności;
 • zarządzanie różnicami kulturowymi;
 • otwartość na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją na rynku pracy, ułatwianie im zatrudnienia w Spółkach Grupy ORLEN i tym samym podnoszenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami równościowymi w firmie;
 • polityka wynagradzania i premiowania;
 • standardy zatrudniania i wynagradzania oddelegowanych pracowników, tj. ekspatów i inpatów;
 • dostosowanie miejsc pracy do potrzeb pracowników (np. osób z niepełnosprawnościami, matek karmiących);
 • wsparcie dla grup osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • działania wspierające godzenie życia zawodowego i prywatnego (tzw. Programy Work-Life Balance).

Ponadto polityka różnorodności w PKN ORLEN realizowana jest poprzez następujące działania:

 • organizacja szkoleń zawierających tematykę zarządzania różnorodnością;
 • przeprowadzanie kampanii informacyjnej dotyczącej budowania świadomości nt. niepełnosprawności w miejscu pracy uwzględniając spotkania informacyjno-konsultacyjne dla pracowników PKN ORLEN i Spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN, dyżury ze specjalistą w tym zakresie, wolontariat pracowniczy;
 • uwzględnianie aspektów dot. różnorodności w procesach i narzędziach HR (m.in.: rekrutacja, szkolenia i rozwój, wynagradzanie) oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej;
 • warsztaty dla ekspatów w zakresie zarządzania różnicami kulturowymi,
 • cykliczne przeprowadzanie wśród pracowników badania zaangażowania i satysfakcji z pracy;
 • powołanie zespołu koordynującego przeciwdziałanie mobbingowi (Komisja Antymobbingowa powoływana przez pracodawcę do rozpatrywania skarg na wypadek zaistnienia w Spółce zachowań mobbingowych);
 • powołanie funkcji Rzecznika ds. Etyki, do którego można zgłaszać naruszenia Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN „(czyli dotyczących także dyskryminacji i mobbingu);
 • powołanie Komitetu Kapitału Ludzkiego, który opiniuje, zatwierdza/przekazuje do zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN i monitoruje przestrzeganie Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN w szczególności rozpatruje istotne naruszenia, podejmuje działania naprawcze, wydaje wytyczne a także rozpatruje istotne zagadnienia dotyczące kwestii etycznych;
 • podpisanie Deklaracji współpracy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i PKN ORLEN, co zainicjowało działania mające na celu zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w Grupie Kapitałowej.
DBB_4352 DBB_4352

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności w latach 2020-2021

SKŁAD CIAŁ NADZORCZYCH I KADRY PRACOWNICZEJ j.m. Grupa ORLEN
2021 2020
Zarządy Spółek Grupy ORLEN wg płci, w tym:
Kobiety [%] 14 15
Mężczyźni [%] 86  85
Rady Nadzorcze Grupy ORLEN wg płci, w tym:
Kobiety [%] 31 36
Mężczyźni [%] 69 64
Zarząd – struktura ze względu na wiek, w tym:
<30 lat [%] 0 1
30-50 [%] 66 70
>50 [%] 34 29
Rada Nadzorcza – struktura ze względu na wiek, w tym:
<30 lat [%] 3 1
30-50 [%] 69 70
>50 [%] 28 29
Pracownicy – struktura zatrudnienia wg wieku, w tym:
<30 lat
Menedżerowie [%] 1 1
Niemenedżerowie [%] 99 99
30-50
Menedżerowie [%] 12 12
Niemenedżerowie [%] 88 88
>50
Menedżerowie [%] 11 11
Niemenedżerowie [%] 89 89
Pracownicy – struktura zatrudnienia wg płci, w tym:
Kobiety
Menedżerowie [%] 9 8
Niemenedżerowie [%] 91 92
Mężczyźni
Menedżerowie [%] 11 11
Niemenedżerowie [%] 89 89

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania