Badania i rozwój technologiczny

W 2021 roku w Grupie ORLEN, realizowanych było ponad 300 projektów rozwojowych i efektywnościowych, których celem była maksymalizacja efektywności i generowanie wartości dla Akcjonariuszy. Kluczowym czynnikiem branym pod uwagę na etapie przygotowania i realizacji projektów jest efektywność energetyczna i procesowa, jako element realizacji strategii redukcji emisji CO2 o 20% dla istniejących aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz 33% na wytworzoną MWh energii elektrycznej, jakie PKN ORLEN wyznaczył sobie za cel do 2030 i neutralność klimatyczna do 2050 roku.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

  • Cel 1
  • Cel 6
  • Cel 7
  • Cel 8
  • Cel 9
  • Cel 12
  • Cel 13

Kapitały:

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego w PKN ORLEN

W 2021 roku kontynuowało działania związane z realizacją prac i projektów badawczych wynikających ze Strategii ORLEN2030. Realizacja opierała się na współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym uczelniami i instytutami badawczymi, głównie: Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, także Filią w Płocku, Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie, Siecią Łukasiewicz – Instytutem Chemii Przemysłowej, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytutem Chemii Organicznej i UniCRE – czeskim instytutem z Grupy ORLEN.

87 projektów

badawczo-rozwojowych i innowacyjnych realizowano w PKN ORLEN w 2021 r.

Badania i projekty skupiały się na dziedzinach związanych z transformacją energetyczną, digitalizacją produkcji czy rozwojem sieci stacji. Dla usprawnienia realizacji projektów badawczych w 2021 roku PKN ORLEN podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację w latach 2022-2027 programu Wspólne Przedsięwzięcie „NEON”. W jego wyniku PKN ORLEN ma zamiar pozyskać minimum 13 nowatorskich rozwiązań technologicznych.

PKN ORLEN kontynuował realizację planów strategicznych, w tym Program Rozwoju Petrochemii. W ramach tych działań w dniu 22 czerwca 2021 roku podpisano umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III. Jest to największy projekt petrochemiczny realizowany w Europie w XXI wieku. Inwestycja ta pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych petrochemii bazowej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku o ponad 1 mln ton tj. 60%. Produkty z Olefin III będą lokowane w większości na deficytowym rynku Polski oraz Europy Centralnej, co pozwoli na maksymalizację osiąganej marży. Instalacje podstawowe Kompleksu Olefin III są realizowane w formule EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) ze spółkami Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu oraz Técnicas Reunidas S.A. z siedzibą w Madrycie. W związku z projektem została utworzona spółka ORLEN Olefiny Sp. z o.o., w ramach której planowana jest realizacja projektu.

W 2021 roku kontynuowano również strategiczny Program Infrastruktura.

Jego zadaniem jest zapewnienie niezbędnej infrastruktury Zakładu Produkcyjnego w Płocku dla Programu Rozwoju Petrochemii oraz dla innych projektów rozwojowych. Po rozbudowie, Kompleks Petrochemiczny w Płocku będzie jednym z największych i najnowocześniejszych w Europie, tym samym PKN ORLEN stanie się wiodącym producentem petrochemii w Europie Środkowej.

W 2021 roku PKN ORLEN w sposób odpowiedzialny i optymalny kontynuował przygotowanie i realizację innych projektów rozwojowych. Celem tych działań zgodnie ze strategią ORLEN2030 jest maksymalizacja efektywności rafinerii, rozbudowa mocy petrochemicznych i wydłużanie łańcucha wartości a także działania w zakresie zrównoważonego rozwoju jak dekarbonizacja i rozwój produkcji paliw bio. W ramach tych działań we wrześniu 2021 roku podjęto finalną decyzję inwestycyjną dla budowy instalacji HVO w ZP Płock celem zwiększenia produkcji biopaliw. W 2021 roku rozpoczęto realizację instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej tj. Bottom of the Barrel w rafinerii w Możejkach, na Litwie. Ponadto w 2021 roku kontynuowano etap realizacji inwestycji Visbreaking w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. W listopadzie 2021 roku ukończono budowę nowoczesnej instalacji do produkcji bio glikolu propylenowego (ang. MPG), która jest największą w Europie instalacją tego typu.

W 2021 roku PKN ORLEN wzmacniał pozycję na międzynarodowym rynku paliwowym poprzez maksymalizację wyników rafinerii, rozwój aktywów rafineryjnych oraz modernizację istniejących jednostek. Kontynuowano budowę kluczowej instalacji Visbreakingu, która umożliwi pogłębienie przerobu ropy naftowej i zapewni zwiększenie uzysku produktów lekkich. Pozostałość próżniowa, wykorzystywana dotychczas do produkcji ciężkich olejów opałowych czy asfaltu, dzięki instalacji Visbreakingu, będzie przetwarzana na produkty wysokomarżowe – benzynę i olej napędowy. Prowadzono dalsze prace w zakresie modernizacji Instalacji Hydrokrakingu. Postęp w dziedzinie katalizatorów pozwala obecnie na osiągniecie istotnej części planowanego efektu I etapu modernizacji instalacji Hydrokrakingu przy zaangażowaniu ograniczonego CAPEX i ograniczonego zakresu modernizacji. Zakończono modernizację instalacji Hydroodsiarczania Oleju Napędowego (HON) w celu zwiększenia marżowości i intensyfikacji produkcji oleju napędowego, przeprowadzono ruch testowy i potwierdzono osiągnięcie parametrów gwarantowanych przez Licencjodawcę. W 2021 roku prowadzono kontraktację wykonawstwa dla inwestycji MaxEne. Wdrożenie innowacyjnej technologii MaxEne przyczyni się do realizacji wyższych marż na paliwach i petrochemikaliach w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. W 2021 roku podpisano umowę na budowę instalacji TGT, która umożliwi oczyszczanie gazów resztkowych po procesach utylizacji siarkowodoru i amoniaku. Prace mają zakończyć się w połowie 2024 roku, a uruchomienie instalacji będzie oznaczało istotną redukcję emisji związków siarki do atmosfery, wpisując się w szereg proekologicznych inwestycji realizowanych przez PKN ORLEN.

Zgodnie z przyjętą strategią prowadzono prace służące redukcji emisji CO2 o 20% do 2030 roku z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. W 2021 roku realizowano prace mające na celu rozpoznanie możliwości wychwytu i zagospodarowania dwutlenku węgla z instalacji produkcyjnych z zakładu w Płocku. Istotnym elementem działań były również analizy intensyfikacji zagospodarowania produktów pochodzenia wtórnego w świetle priorytetów Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Prowadzono również działania na rzecz proaktywnego poszukiwania nowatorskich rozwiązań technologicznych. Zorganizowano szereg przedsięwzięć, spotkań z udziałem firm technologicznych, polskich uczelni, czy też organizacji wspierających biznes.

W roku 2021 oddano do użytku Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) w Płocku.

Ma ono zapewnić zaplecze infrastrukturalne (aktualnie niedostępne w Grupie ORLEN) umożliwiające: testowanie nowych rozwiązań procesowych (zmiany konfiguracji, wsadów, parametrów pracy) przed wdrożeniem na instalację produkcyjną oraz testowanie dodatków do paliw; intensyfikację (ilość i czas wdrożenia) wprowadzania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych do istniejących instalacji; konstrukcję i testowanie rozwiązań pilotowych nowych technologii i obsługę instalacji do produkcji próbek (miniatury instalacji do wytwarzania próbek produktowych) a także zwiększenie konkurencyjności Koncernu i zmniejszenie uzależnienia od dostawców know-how (w szczególności uwzględniając potencjał BiR sektora rafineryjno-petrochemicznego w Europie).

W 2021 roku w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, rozpoczęto realizację projektów badawczo-rozwojowych, będących odpowiedzią na oczekiwania rynku w kierunku nowych produktów czy też o podwyższonych wymaganiach jakościowych. W okresie od maja do września 2021 roku przeprowadzono ponad 30 specjalistycznych szkoleń oraz opracowano instrukcje stanowiskowe dla każdego aparatu laboratoryjnego. W 95% zrealizowano również zadanie przeniesienia do CBR zakupionej wcześniej instalacji ¼ techniki do wytwarzania biokomponentów zaawansowanych. W ciągu roku zakontraktowano także 5 kolejnych instalacji pilotowych odwzorowujących procesy rafineryjne i petrochemiczne. Umożliwią one badanie wpływu surowców rop naftowych i ich mieszanek, nietypowych wsadów wewnętrznych i zewnętrznych, w tym surowców alternatywnych powiązanych z gospodarką obiegu zamkniętego oraz testowanie i porównywanie katalizatorów dla różnych procesów. Rozpoczęto też procesy zakupowe w zakresie projektów technicznych trzech instalacji pilotowych syntez organicznych. CBR wyposażony również został w badawczą infrastrukturę zewnętrzną w postaci pierwszej w historii PKN ORLEN instalacji pilotowej bocznikowej do testowania innowacyjnych katalizatorów uwodornienia w procesie produkcji kwasu tereftalowego (PTA) we Włocławku. Pozwala ona na badanie nowych receptur w warunkach rzeczywistej produkcji. Zdobyte doświadczenie pozwoliło w opracowaniu własnych, tańszych i bardziej efektywnych katalizatorów i złóż osłonowych również dla innych procesów produkcyjnych PKN ORLEN.

W ramach rozwoju narzędzi wdrażania innowacji stworzono korporacyjny akcelerator tzw. ORLEN Skylight Accelerator, umożliwiający realizowanie wspólnie ze startupami pilotażowych wdrożeń innowacyjnych rozwiązań, opracowanych przez młode technologiczne spółki. W 2021 roku uruchomiono trzy rundy naboru, w ramach których ogłoszono wyzwania dla następujących kategorii tematycznych: zielona transformacja, Przemysł 4.0 oraz bezpieczna i innowacyjna organizacja, efektywna i niskoemisyjna energetyka, nowoczesny klient i stacja przyszłości, ograniczanie barier w dostępie do usług oferowanych klientom, cyfrowa organizacja, woda w procesach przemysłowych. Łącznie w trzech rundach pozyskano ponad 200 zgłoszeń. W ramach kwalifikacji pierwszego naboru wybrane zostały 4 podmioty do realizacji pilotażowych wdrożeń w obszarach sprzedaży detalicznej oraz logistyki.

Trzecim z elementów ekosystemu innowacji, który pojawił się na rynku w ubiegłym roku był korporacyjny fundusz venture capital (ORLEN VC) z finansowym potencjałem wsparcia 500 mln PLN. Celem strategicznym funduszu jest uzyskanie dostępu do nowych rozwiązań i technologii oraz ich wdrożenie w działalności Grupy ORLEN, przy zachowaniu dodatnich stóp zwrotu. Założeniem ORLEN VC jest wspieranie spółek technologicznych na wczesnych etapach rozwoju lub ekspansji.

Dążąc do zmniejszenia oddziaływania na środowisko kontynuowano działania na rzecz rozwoju produktów BIO z sukcesem przeprowadzono kolejne produkcje paliw z wykorzystaniem technologii współuwodornienia olejów roślinnych, jak też testy przemysłowe produkcji benzyny typu E-10.

Rozpoczęto również badania w kierunku co-HVO z wykorzystaniem UCO, jak też produkcji paliw lotniczych typu Bio-Jet. Zainicjowano działania w kierunku wprowadzenia mechanizmu wyliczania śladu węglowego dla wszystkich produktów oferowanych w Grupie ORLEN jak i śladu węglowego dla całej firmy.

Konsekwentnie realizowano studia benchmarkowe będące źródłem do określania obszarów optymalizacji efektywnościowej bieżących aktywów produkcyjnych. Kontynuowano projekty w zakresie digitalizacji Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Realizowano oraz inicjowano nowe projekty w zakresie wdrażania narzędzi do modelowania i prognozowania optymalnych parametrów procesów produkcyjnych, celem podniesienia marżowości produktowej. Zainicjowano i zrealizowano projekt Mapy Drogowej Digitalizacji Zakładu Produkcyjnego celem jak najlepszej identyfikacji obszarów digitalizacji generujących wysoki potencjał rozwojowy i generowania dodatkowej marży.

Podjęta została też współpraca z Krajową Spółką Cukrową S.A. Zarządy spółek podpisały list intencyjny o wspólnych aktywnościach w obszarze BiR oraz Rozwojowym dotyczące realizacji projektów oraz działań w obszarze zrównoważonego rozwoju produkcji chemicznej. Rozpoczęto prace nad wspólnym wyselekcjonowaniem projektów i określeniem ich atrakcyjności biznesowej.

W zakresie digitalizacji procesów związanych z produkcją w 2021 roku zakończono projekt, którego celem było opracowanie, budowa i wdrożenie dualnych czujników korozji będących elementem zintegrowanego systemu monitorowania korozji on-line, zapewniającego ocenę intensywności korozji równomiernej (ogólnej), podatności na pękanie korozyjne i kruchość wodorową. Projekt dofinansowany był z Funduszy Europejskich w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (INNOCHEM). W ramach projektu powstał prototyp monitoringu dualnych sensorów korozji, który pozwala uzyskać unikatową zdolność szybkiej oceny dynamiki procesu korozji oraz natychmiastowe reagowanie na bieżące wahania poziomu zagrożenia korozyjnego. Zastosowanie w praktyce niniejszej technologii przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa procesowego, minimalizacji zdarzeń awaryjnych i wydłużenia żywotności instalacji przemysłowych. Koncepcja dualnych sensorów korozji została zgłoszona do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego w głównych spółkach Grupy ORLEN

MPF_6738g MPF_6738g

Spółki Grupy ORLEN prowadzące działalność BiR koncentrowały się w 2021 roku na nowych technologiach, doskonaleniu już używanych i wzbogacaniu zakresu swojej działalności o nowe rozwiązania z zakresu zrównoważonej produkcji jak też modyfikowaniu portfolio swoich produktów.

W 2021 roku spółki z Grupy Energa w obszarze Badań, Rozwoju i Innowacji realizowały 26 projektów, na które wydatkowały około 8 mln PLN netto. Ponadto w sierpniu 2021 roku uruchomiony został we współpracy Grupy Energa i PKN ORLEN program Magazynowania energii w Grupie ORLEN mający na celu identyfikację, organizację warunków i wprowadzenie na rynek energetyczny produktów i usług magazynowania energii.

We wrześniu 2021 roku spółka Energa OZE SA zakończyła realizację projektu NEDO, którego celem było zdobycie wiedzy i doświadczenia nt. możliwości wykorzystania technologii magazynowania energii w celu zwiększenia elastyczności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). W ramach projektu wybudowany został hybrydowy bateryjny magazyn energii na Farmie Wiatrowej Bystra w pobliżu Gdańska. W 2021 roku magazyn został przyłączony do farmy wiatrowej Bystra oraz został przekazany do eksploatacji.

Z kolei projekt RSOC, realizowany z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya wszedł w ostatni rok realizacji. Obejmuje on budowę modułowej instalacji odwracalnych ogniw stałotlenkowych wytwarzających wodór. Instalacja ta może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, z wykorzystaniem nadmiarowej energii, w szczególności pochodzącej z odnawialnych źródeł o niestabilnym charakterze pracy (wiatrowa, słoneczna).

Projekt EUniversal jest realizowany przez spółkę Energa Operator S.A. w zakresie rozwoju elastyczności sieci i możliwości wykorzystania usług elastyczności na rynku energii. Projekt realizowany jest w europejskim konsorcjum przez 18 europejskich podmiotów związanych z branżą energetyczną i dofinansowany w zakresie badań oraz innowacji z unijnego programu Horizon 2020. Przedmiotowy projekt umożliwi wprowadzenie zmian w poborze lub produkcji energii, także tej wytwarzanej z odnawialnych źródeł, w celu wyeliminowania zagrożeń w pracy infrastruktury energetycznej.

Kolejną fazę realizacji przeszedł pomyślnie projekt OneNet, obejmujący testy świadczenia usług elastyczności w dostawach energii, z wykorzystaniem platformy cyfrowej. Projekt realizowany jest w europejskim konsorcjum, dofinansowany z programu Horizon 2020. Celem projektu jest opracowanie nowych mechanizmów i modeli biznesowych dla nowych usług sieciowych zwiększających elastyczność sieci przesyłowej i dystrybucyjnej WN, SN i nn, opracowanie nowej platformy w otwartym standardzie umożliwiającej zakup i sprzedaż usług sieciowych dla OSD i OSP przez uczestników rynku, zbudowanie obszaru demonstracyjnego do przeprowadzenia testów (m. in. pozyskanie klientów, integracja i rozbudowa systemów IT) oraz przebadanie potencjału wykorzystania usług sieciowych do poprawy efektywności i elastyczności sieci. Projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem, a jego zakończenie planowane jest na wrzesień 2023 roku.

Energa Operator SA kontynuowała realizację projektu SORAL dotyczącego wdrożenia systemu oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii kablowych SN, opartego o badania diagnostyczne wykonywane w trybie offline. W ramach projektu przeprowadzone zostały prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których opracowany został system oceny ryzyka wystąpienia awarii kabli SN w oparciu o dane techniczne, eksploatacyjne i diagnostyczne. W 2021 roku wykonane zostały prace, w ramach których opracowany został prototyp systemu informatycznego SORAL z zaimplementowanym wskaźnikiem zdrowia linii (Health Index), pozwalając na rzeczywistą ocenę stopnia ryzyka wystąpienia awarii na danym odcinku kablowym. Projekt realizowany był zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakończył się 15 grudnia 2021 roku.

Celem projektu SERENE jest opracowanie mechanizmów i modeli biznesowych dla nowych usług sieciowych, zwiększających elastyczność sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia, zastosowanie rozwiązań technicznych pozwalających na aktywne zarządzanie siecią niskiego napięcia z wykorzystaniem liczników AMI. W 2021 roku przygotowana została kampania informacyjna o działaniach w projekcie, rozpoczęto zbieranie zgód mieszkańców na powierzanie danych osobowych, wymieniono liczniki AMI na obszarach demonstracyjnych, wskazanych w założeniach projektowych, co stanowiło prace przygotowawcze do rozpoczęcia badań. Termin rozpoczęcia prac badawczych planowany jest na maj 2022 roku. Projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem, a jego zakończenie zaplanowane zostało na 30 czerwca 2025 roku.

DSC_2441 DSC_2441

Działalność badawcza i rozwojowa Grupy ORLEN Unipetrol w 2021 roku koncentrowała się wokół kluczowych filarów, tj. zielonego wodoru, recyklingu chemicznego i mechanicznego tworzyw sztucznych, produkcji biopaliw, dekarbonizacji i cyfryzacji. Te kluczowe filary są istotną częścią pomyślnego rozwoju firmy w ramach Strategii 2030 jak również w kontekście rosnącego zapotrzebowania na technologie niskoemisyjne. Szacowany łączny wkład gospodarczy BiR do 2030 roku wynosi 160 mln EUR. Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla dla zrównoważonej przyszłości nadal pozostaje długoterminowym celem firmy. Wartość infrastruktury badawczej w ramach dwóch instytucji – ORLEN UniCRE i Polymer Institute Brno przekracza 45 mln EUR. Zatrudniają one 127 naukowców.

ORLEN UniCRE rozwinął wiedzę w obszarze technologii produkcji zaawansowanych biopaliw, w tym analizy dostępności surowców, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy i odpadów komunalnych. W ramach szerokiej współpracy w Grupie ORLEN, kontynuowano badania dotyczące recyklingu chemicznego, których zadaniem jest uzyskanie materiału, a następnie surowca odpowiedniego do przerobu na instalacji Etylenu.

Współpraca w zakresie badań nad recyklingiem chemicznym będzie kontynuowana, a główny nacisk ma być położony na wykorzystanie dostępnych technologii. Celem jest budowa instalacji do pirolizy odpadów z tworzyw sztucznych w Republice Czeskiej. W ramach dotychczasowych działań związanych z recyklingiem chemicznym, uruchomiono i przetestowano pilotażową jednostkę przetwarzającą odpady z tworzyw sztucznych, która ma dostarczyć materiał do dalszych badań nad procesami produkcyjnymi.

Kamieniem milowym dla ORLEN Unipetrol było otrzymanie w 2021 roku certyfikacji ISCC Plus na przetwarzanie uwodornionego oleju roślinnego w Instalacji Etylenowej, co pozwoliło na produkcję biotworzyw sztucznych. W ramach certyfikacji przeprowadzono dwa testy eksploatacyjne, a drugi z nich umożliwił produkcję i oferowanie klientom biotworzyw sztucznych.

Grupa ORLEN Unipetrol kontynuuje rozwój technologii wodorowych. Ekologiczny wodór stanowi odpowiednią alternatywę dla paliw konwencjonalnych w kontekście przyszłej gospodarki bezemisyjnej. W 2021 rozpoczęto budowę dwóch stacji paliw wodorowych BENZINA ORLEN, które zaczną działać od 2022 roku w Pradze i Litvínovie. W zakresie własnej produkcji wodoru, zakończono studium wykonalności budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 60 MW wraz z elektrolizerem o mocy 26 MW, która pozwoli wyprodukować rocznie około 4,8 tys. ton zielonego wodoru. Podstawowy pakiet prac projektowo-inżynieryjnych zostanie wdrożony w 2022 roku.

Polymer Institute Brno (PIB) nadal koncentruje się na rozwoju portfolio produktów zaawansowanych polimerów, polietylenu i polipropylenu. PIB zajmuje się także wymogami prawnymi w celu wyeliminowania niektórych substancji z produkcji tworzyw sztucznych, takich jak katalizatory ftalanowe i fluorenowe. Działania te zapewniają stabilną sprzedaż produktów. Kolejnym istotnym obszarem jest recykling mechaniczny tworzyw sztucznych i jego zastosowanie w ORLEN Unipetrol. Recykling chemiczny i mechaniczny jest istotnym narzędziem realizacji celów gospodarki o obiegu zamkniętym.

W 2021 roku kontynuowano budowę nowej instalacji dicyklopentadienu (DCPD) o wydajności 22,4 tys. ton rocznie. DCPD jest wykorzystywany w procesach produkcji: żywic węglowodorowych (kolorowy asfalt, farby wzmacniające), nienasyconych żywic poliestrowych (elementy łodzi, wyroby sanitarne), elastomerów etylenowo-propylenowo-dienowych – EPDM (zderzaki samochodowe, pokrycia dachowe) i kopolimerów cyklicznych olefin – COC (materiały przezroczyste). Jednocześnie kontynuowano badania nad możliwością produkcji pochodnych dicyklopentadienu w celu poszerzenia łańcucha produktowego.

W ramach działań rozwojowych, ORLEN Unipetrol poszukuje możliwości poprawy efektywności energetycznej koncentrując się na technologiach odzysku ciepła, które mają potencjał by istotnie wpłynąć na realizację celów stopniowej redukcji emisji CO2.

Do realizacji celów ma przyczynić się także trwający proces cyfryzacji, w ramach którego ORLEN Unipetrol skupia się na obszarach dotyczących rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, cyfrowych bliźniaków oraz inteligentnego utrzymania ruchu. Aplikacja powyższych technologii w procesach produkcji przyczyni się do redukcji kosztów oraz wysokiej elastyczności, która jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu.

Grupa ORLEN Unipetrol w dalszym ciągu koncentruje się na wspieraniu edukacji, w tym szkolnictwa wyższego, intensywnie rozwija się również współpraca z uczelniami i instytucjami naukowymi, w tym zagranicznymi. W 2021 roku nawiązana została współpraca z Politechniką Koszycką. Z dużym sukcesem została zorganizowana II konferencja 4EDU poświęcona rozwojowi edukacji w Czechach.

MPF_7804_HYDROKRAKING MPF_7804_HYDROKRAKING

Grupa ORLEN Lietuva w 2021 roku kontynuowała prace przygotowawcze do rozpoczęcia projektu budowy nowej instalacji Hydrokrakingu. W połowie roku został podpisany List Intencyjny z Rządem Republiki Litewskiej w sprawie wsparcia instytucji państwowych w realizacji tego projektu. Wyłoniono także w drodze przetargu, generalnego wykonawcę EPC, z którym w październiku 2021 roku podpisano umowę. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2024 roku. Po podpisaniu umowy z generalnym wykonawcą została podpisana umowa z firmą Mammoet dotycząca transportu reaktora instalacji z portu w Kłajpedzie na teren rafinerii w Juodeikiai oraz umowa na budowę nowej podstacji elektrycznej na potrzeby instalacji Hydrokrakingu. Instalacja pozwoli na zwiększenie uzysków wysokomarżowych, lekkich produktów o ok. 8%, co znacząco poprawi rentowność ORLEN Lietuva oraz pozwoli na rozwój projektów OZE, przewidzianych w Strategii ORLEN2030 i związanych z uzyskaniem neutralności emisyjnej (CO2).

W 2021 roku ukończono projekt bazowy instalacji Alkilacji, sporządzono zakres prac i ogłoszono konkurs na generalnego wykonawcę. Zakończenie przetargu i wybór wykonawcy planowany jest na połowę 2022 roku.

Zakończono projekt modernizacji systemu sterowania turbin T-1 i T-2 w POHO (należąca do ORLEN Lietuva elektrociepłownia), który dopuszczono do eksploatacji na koniec 2021 roku. System pozwala na bardziej operatywne zarządzanie pracą elektrociepłowni oraz szybsze reagowanie na zmiany w pracy rafinerii. W kompleksie VGO HDT wymieniono katalizator oraz zainstalowano nowe urządzenia wewnętrzne, które pozwolą na ochronę katalizatora przed zanieczyszczeniami i mechanicznymi uszkodzeniami oraz wydłużą okres jego przydatności.

Przeprowadzono studium dekarbonizacji, na podstawie którego sprecyzowano kierunki działalności i rozwoju ORLEN Lietuva w celu zmniejszenia do zera emisji CO2 do 2050 roku. Prowadzono także prace przygotowawcze do przewidzianego na I połowę 2022 roku remontu kapitalnego.

ANWIL S.A. kontynuował prace rozwojowe związane z intensyfikacją produkcji nawozów z 1 mln ton rocznie do planowanego poziomu około 1,5 mln ton rocznie. W ramach realizacji projektu w 2021 roku kontynuowano budowę trzech kluczowych instalacji tego kompleksu tj. kwasu azotowego, neutralizacji oraz granulacji, osiągając poziom przekraczający 80% zaawansowania. Rozbudowa nawozów jest pochodną rosnącego popytu na nawozy mineralne. Przeprowadzono pomyślnie próby produkcji nawozów z dodatkiem siarczanów glinu i potasu, których celem była poprawa własności fizykochemicznych granul nawozów Canwilu. Dodatek potasu zwiększa ilość i jakość plonów. Dodatkowym efektem jest poprawa efektywności i stabilizacji parametrów procesowych instalacji granulacji mechanicznej.

W roku 2021 ANWIL S.A. realizował prace przedprojektowe na rzecz rozbudowy zdolności produkcyjnych PCW do poziomu 420 tys. ton rocznie, w ramach działań strategicznych Rozwoju Petrochemii Grupy ORLEN.

We współpracy z PKN ORLEN kontynuowano prace przedprojektowe dla budowy instalacji HUB-u wodorowego i w sierpniu podpisano umowę na realizację projektu „Budowa HUB-u wodorowego w ANWIL S.A.” mającego na celu umożliwienie Grupie ORLEN wejście na rynek zeroemisyjnych paliw w Polsce oraz stworzenie nowego produktu jakim są paliwa wodorowe dla automotive.

W 2021 roku w obszarze nawozowym w ramach intensyfikacji produkcji amoniaku zakończono kluczową inwestycję modernizacyjną – węzeł powietrza technologicznego TC 1201B, pozwalającą uzyskiwać obciążenie jednostkowe do 110%; zakończono inwestycję modernizacyjną podnoszącą efektywność energetyczną (demistery F 1606/7), a na wytwórni kwasu azotowego budowę nowej chłodnicy powietrza technologicznego E 2215-1B. Zakończono również budowę zbiornika stokażowego kwasu azotowego F 2901B, dzięki któremu będzie można przesyłać kwas azotowy z nowej wytwórni do obecnych jednostek przerobowych, optymalizując koszty wytwarzania nawozów. W obszarze tworzyw sztucznych zrealizowano zadania modernizacyjne poprawiające efektywność energetyczną (m.in. budowę nowego wymiennika podgrzewania solanki) oraz produktową (budowę armatury dla zwiększenia możliwości produkcyjnych PVC typ S-70).

W roku 2021 w ramach strategicznego dla Koncernu projektu AMONIAK 120+ (po podpisaniu kontraktów z wykonawcami: CASALE, KBR i HT – ANWIL S.A.) ANWIL pozyskał w terminie wszystkie 3 studia wykonalności pokrywające 5 scenariuszy realizacji potencjalnej inwestycji: od modernizacji istniejących jednostek, poprzez budowę nowego amoniaku, do wariantu budowy amoniaku w koprodukcji z metanolem włącznie. Z Politechniką Warszawską oraz partnerem komercyjnym kontynuowane były prace nad nowym innowacyjnym katalizatorem oraz rozwiązaniami podnoszącymi wydajność i efektywność energetyczną syntezy amoniaku. Celem wdrożenia w ANWIL S.A. technologii green ammonia, technologii magazynowania energii w amoniaku oraz krótkotrwałego przechowywania wodoru, Spółka dołączyła do konsorcjum powołanego w ramach projektu HySTrAm, który pozyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu w ramach programu Horyzont Europa. Celem pozyskania wiedzy o dostępnych technologiach produkcji zielonego wodoru wraz ze wskazaniem koncepcji wykorzystania tego strumienia w procesach produkcyjnych, ANWIL S.A. zainicjował pracę badawczą pn. „Integracja nowoczesnych technologii wodorowych”.

W ramach rozwoju narzędzi do pozyskiwania innowacji realizowano współpracę z dwoma akceleratorami: Industry Lab II oraz MIT Enterprise Forum Central&Eastern Europe. Rezultatem przeprowadzonych działań był rozwój projektu „Mapy precyzyjnego nawożenia” z wykorzystaniem środków UE oraz realizacja I rundy akceleracyjnej z przygotowaniem planu wdrożenia pilotażowego rozwiązania oferowanego przez Start-up, polegającego na automatyzacji procesów logistycznych. W obszarze rozwoju nawozów uruchomiono Pracownię Badań Własności Fizycznych Nawozów, służącą wypracowaniu wytycznych dla technologii, procedur, instrukcji wytwarzania, sezonowania, obrotu i magazynowania produktów. Kontynuowano również prace w ramach projektu badawczego „Zmodyfikowane nawozy saletrzane” przy współudziale partnerów ADOBE oraz IUNG, którego celem jest opracowanie 4 nowych formuł nawozowych zwiększających efektywność wykorzystania azotu przez rośliny.

W obszarze rozwoju tworzyw rozpoczęto realizację budowy instalacji pilotażowej do karbonizacji szlamów posolankowych, dzięki której będzie możliwe opracowanie nowych produktów na bazie szlamów solankowych, i w efekcie, ograniczenie kosztów związanych z utylizacją odpadów. Zakończono z powodzeniem prace badawcze dotyczące sposobu zatężania kwasu solnego (instalacja VICARB), dzięki czemu powstanie możliwość otrzymania nowego produktu w postaci kwasu solnego o stężeniu ok. 32%.
Prowadzono również prace badawcze w kierunku produkcji granulatów twardych uniepalnionych o określonych klasach palności, w tym poszukiwania zamienników trójtlenku antymonu, migracji plastyfikatora z plastyfikowanych aplikacji PVC oraz receptur na bazie PVC mających odporność na działanie bakterii i grzybówi plastyfikatora z plastyfikowanych aplikacji PVC oraz receptur na bazie PVC mających odporność na działanie bakterii i grzybów.

20211001 Budowa OP Trzebinia 03 20211001 Budowa OP Trzebinia 03

Grupa ORLEN Południe zakończyła budowę instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. W IV kwartale 2021 roku przeprowadzono testy rozruchowe kompleksu produkcyjnego glikol, w skład którego wchodzą instalacja produkcji glikolu propylenowego, instalacja oczyszczania gliceryny oraz instalacja produkcji wodoru. Testy rozruchu technologicznego zakończono z sukcesem, gdzie potwierdzono wydajności i jakość produktu finalnego glikolu 1,2-propylenowego, tym samy potwierdzając nabytą licencję w roku 2017 od firmy AirLiquide. Instalację przekazano do eksploatacji. W ramach tego kompleksu realizowano prace dotyczące budowy instalacji oczyszczania wodoru do jakości 5.0 – dla branży automotive. Rozpoczęto rozruchy mechaniczne i technologiczne instalacji PSA+.

Realizowano działania związane z biopaliwami zaawansowanymi. W ramach tych działań, kontynuowano projekt budowy instalacji produkcji biodiesla z olejów pofryturowych UCO o wydajności 30 tys. ton/rok. Podpisano umowę realizacyjną z firmą AB Industry dotyczącą budowy instalacji w formule PC. Podpisano umowę na dostawy sprzętu zastrzeżonego z licencjodawcą. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto prace ziemne. W ramach rozbudowy istniejącej instalacji do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych kontynuowano postępowania na zakup licencji i projektu bazowego w ramach dalszej rozbudowy instalacji (II etap zwiększenia mocy produkcyjnych o dodatkowe 100 tys. t/rok poprzez budowę nowej instalacji). W ramach wydłużania łańcucha wartości w procesie produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych, kontynuowano projekt budowy własnej tłoczni oleju rzepakowego. Pozyskano nieruchomość pod budowę tłoczni o wydajności 200 tys. t/rok z możliwością rozbudowy do 300 tys. t/rok oraz uruchomiono postępowanie dotyczące zakupu usługi budowy tłoczni w formule EPC. Kontynuowano realizację projektu Bioetanolu 2G. Prowadzono proces zakupowy dotyczący budowy kompleksu instalacji do produkcji bioetanolu 2G wraz z energetyką, biogazownią i oczyszczalnią ścieków w formule EPC. Uzyskano zgody Komitetu Inwestycyjnego oraz Komitetu Strategii Koncernu na realizację zadania. Podpisano z PKN ORLEN porozumienie, które zakłada budowę nowoczesnej instalacji przemysłowej do produkcji bioetanolu II generacji oraz określa sposoby jej sfinansowania. Kontynuowano realizację projektu „Budowa nowej linii biznesowej w ORLEN Południe w obszarze biogazu”. W ramach ścieżki M&A nabyto 100% udziału w dwóch kolejnych biogazowniach, tj. CHP Energia Sp. z o.o. i Bioutil Sp. z o.o. Na istniejących biogazowniach w ramach struktury ORLEN Południe optymalizowano procesy produkcyjne i organizacyjne tych podmiotów oraz rozpoczęto ścieżkę rozbudowy tych biogazowni (zwiększenie mocy i up’grade w kierunku biometanowni). Kontynuowano projekt „Opracowanie technologii oczyszczania gliceryny pochodzenia UCO i zwierzęcego”. Opracowano KPP i ZZK oraz SIWZ. Rozpoczęto postępowanie zakupowe na wybór Wykonawcy instalacji oczyszczania gliceryny w formule EPC. Opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia w celu pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach dofinansowania z Programu INNOCHEM realizowano projekt „Opracowanie biotechnologicznej konwersji surowców pochodzenia organicznego do kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów”. Realizowano sukcesywnie dostawy i odbiory elementów wchodzących w skład linii pilotowej produkującej kwas mlekowy. Rozpoczęto prace związane z podłączeniem linii pilotażowej do infrastruktury mediów i uruchomieniem urządzeń.

Kontynuowano także prace z Polską Akademią Nauk w zakresie opracowania technologii produkcji biopolimeru polihydroksymaślanianu (PHB), gdzie opracowano technologię fermentacji wybranego szczepu. Realizowano projekt pn. Płyny do odladzania na bazie bioglikolu propylenowego: podpisano i realizowano umowę z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej z Kędzierzyna Koźla na opracowanie płynów do odladzania i przeciwko oblodzeniu. Opracowano receptury płynów do odladzania typu I, III i IV. Trwają prace nad optymalizacją receptur płynów pod względem optymalnych kosztowo dodatków oraz przygotowania do certyfikacji płynów. W ramach projektu „Odzysk metali ze zużytych katalizatorów” podpisano umowę z Akademią Górniczo-Hutniczą na opracowanie technologii odzysku metali ze zużytych katalizatorów.

ORLEN OIL kontynuował prace badawcze dotyczące wdrożenia nowych i modyfikacji istniejących produktów oraz definiowania nowych kierunków rozwoju technologii środków smarnych. Podjęto szereg działań związanych ze stałym podnoszeniem jakości olejów, w odpowiedzi na bieżące potrzeby zgłaszane przez pion sprzedaży. Kluczowe nakłady na prace badawcze ponoszone były w segmentach strategicznych dla Spółki, szczególnie w sektorze olejów silnikowych do samochodów osobowych oraz przemysłowych uniwersalnych i branżowych. W 2021 roku opracowano i wdrożono technologie dla 61 nowych produktów, w tym 10 w segmencie premium, 6 Value for Money, 2 economy, 6 przekładniowe moto, 4 silnikowe ciężarowe, 1 rolnictwo, 4 uniwersalne przemysłowe, 8 przemysłowe specjalistyczne, 5 smary, 11 płyny eksploatacyjne, 3 kosmetyki i chemia samochodowa, i 1 inne. Dla produktów ORLEN OIL uzyskano 60 aprobat producentów maszyn, urządzeń i silników. Podjęto współpracę z Energa OZE, której celem jest uzyskanie aprobaty dla oleju dedykowanego do turbin wiatrowych eksploatowanych przez Energa OZE.

Zrealizowano projekt unifikacji produktowej ze spółką Paramo. Kontynuowano również współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi, certyfikacyjnymi i opiniotwórczymi wpływającymi na kierunki rozwojowe środków smarowych.

Zakończono pracę badawczą nad opracowaniem technologii produkcji nowego koncentratu HFA-E, zgodnego z normą PN-EN ISO 12922:2020-08 do zastosowań w podziemnych wyrobiskach górniczych. Rozpoczęto realizację projektu dofinansowanego przez NCBiR pt: „Polepszenie właściwości eksploatacyjnych przemysłowych środków smarowych za pomocą nanododatków”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w konsorcjum z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. W zrealizowanym w 2021 roku etapie prac, ORLEN Oil odpowiedzialny jest za opracowanie nanododatku o działaniu konserwującym ciecze smarująco-chłodzące.

Wykonano 2 z 6 kroków tego etapu. Projekt realizowany będzie do końca 2023 roku. Syntezowano i wprowadzono do bazy olejowej nanocząstki srebra, które wykazują potencjał biobójczy. Następnie syntezowano nanocząstki miedzi. W dalszym etapie prac, ORLEN OIL zajmować się będzie nanocząstkami tlenków metali oraz strukturami core-shell.

ORLEN Asfalt uruchomił szereg programów badawczych w ramach Strategicznej Agendy Badawczej ORLEN2030 dotyczących technologii asfaltowych przyjaznych środowisku, w tym asfalty o obniżonym śladzie węglowym, nawierzchnie z asfaltem wysokomodyfikowanym HiMA do redukcji hałasu komunikacyjnego, asfalty specjalne do mieszanek z recyklingu, asfalty o zdolnościach redukcji zanieczyszczeń powietrza z emisji samochodowych. Złożono wniosek aplikacyjny do programu EU LIFE w zakresie modyfikacji asfaltów polimerami naturalnymi.

Opracowano i przetestowano w skali drogowej nowy typ asfaltu wysokomodyfikowanego ORBITON HiMA-WMA do zastosowania w trudnych warunkach atmosferycznych okresu jesienno-zimowego.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania