Ochrona bioróżnorodności

PKN ORLEN podejmuje działania wspierające zachowanie bioróżnorodności i ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem.

SDGs:

  • Cel 13
  • Cel 14
  • Cel 15

Kapitały:

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 304-1
  • 304-3
  • 304-4

Zakład Produkcyjny w Płocku i tereny do niego przyległe to obszary bogate pod względem przyrodniczym, również w gatunki rzadkie, a nawet chronione. Potwierdzili to botanicy, ornitolodzy, ichtiolodzy i inni naukowcy, przeprowadzając inwentaryzację przyrodniczą terenu przemysłowego zakładu i jego najbliższego otoczenia, czyli blisko 1 300 hektarów. Zespół projektowy, wraz z przyrodnikami z firmy doradczej, prowadził obserwacje terenowe flory i fauny. Na ich podstawie wykonane zostały mapy identyfikujące najcenniejsze siedliska oraz rejony, na których występują najciekawsze okazy fauny, bezkręgowców, ryb, ptaków i ssaków. Łącznie występuje tu blisko 290 gatunków fauny i flory, z czego blisko 160 zostało umieszczonych w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

orl_mapa bio (2) orl_mapa bio (2)

Podobne badania terenowe przeprowadziły spółki ANWIL, Grupa Energa, ORLEN Unipetrol i Spolana. Bardzo często na liście gatunków bytujących wokół zakładów występowały te wrażliwe na jakość środowiska.

Energa OZE przeciwdziała wpływowi elektrowni wodnych na bioróżnorodność rzek i jezior oraz uczestniczy w monitorowaniu efektów swojej działalności w tym zakresie m.in. poprzez partycypację w cyklicznych zarybieniach rzek i jezior oraz wyposażaniem kolejnych elektrowni wodnych w przepławki.

Tereny chronione, na których zlokalizowane są instalacje eksploatowane przez Energa OZE

Obszary chronione Liczba obszarów
Obszary siedliskowe SOOS Natura 2000 10
Obszary ptasie OSO Natura 2000 7
Rezerwaty Przyrody 2
Parki Narodowe/Krajobrazowe 3
Obszary Chronionego Krajobrazu 12

 

Energa Elektrownie Ostrołęka w 2021 roku rozpoczęła realizację badań wpływu Elektrowni Ostrołęka B na ichtiofaunę rzeki Narew. Badania mają na celu ocenę obecnego stanu ichtiofauny rzeki oraz zaplanowanie ewentualnych działań prowadzących do wyeliminowania potencjalnego negatywnego wpływu elektrowni na stan ichtiofauny. W ramach inicjatywy „Energia bioróżnorodności”, stanowiącej kompleksowy projekt prośrodowiskowy i edukacyjny zakładano łąki kwietne w celu wzrostu bioróżnorodności. Projekt zrealizowano w Ostrołęce, tworząc blisko 2,7 hektara łąk na obszarze składowiska odpadów paleniskowych i przed siedzibą spółki.

bocian_wiosna_2018_fot_dbajobociany_pl bocian_wiosna_2018_fot_dbajobociany_pl

Ponadto spółki Grupy Energa, we współpracy z przyrodnikami, podejmują działania skupione wokół ochrony bociana białego oraz edukacyjne dotyczące tego gatunku w Polsce. Od przeszło 20 lat zabezpieczane są gniazda, które bociany założyły na słupach niskiego napięcia. Liczba ptasich podestów znajdujących się na obszarze działalności Energa wynosi około 12 tysięcy.

Lista obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności, w których Energa Operator posiada linie WN

Obszary chronione Liczba obszarów Długość linii WN (km)
Parki Krajobrazowe 17 178
Otuliny Parków Krajobrazowych 12 221
Rezerwaty Przyrody 12 5
Otuliny Rezerwatów Przyrody 6 5
Otuliny Parków Narodowych 1 5
Obszary Chronionego Krajobrazu 91 1 277
Obszary sieci Natura 2000 68 617

 

W 2021 roku PKN ORLEN już po raz piąty włączył się w inicjatywę programu „Odpowiedzialność i Troska” pn. „Drzewko za butelkę”, która polegała na zebraniu od pracowników przeterminowanych leków i elektrośmieci. Każdy uczestnik w zamian za przyniesione odpady otrzymał sadzonkę drzewka – symbol akcji, którą zapewnił sekretariat Programu Responsible Care. W ramach akcji rozdano ponad 1 tys. sadzonek.

PKN ORLEN dostrzega problem wymierania pszczół i stara się je aktywnie chronić, dlatego od 2017 roku podejmuje współpracę z MODR w Płocku. W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Produkcyjnego obecnie znajdują się dwie pasieki, które liczą 20 uli i zamieszkuje je ponad 800 tys. pszczół. Jednocześnie wdrożono program ochrony pszczoły linii kampinoskiej, dla której, we współpracy z Instytutem Zootechniki w Balicach, przygotowano kolejną pasiekę, w której w lecie 2021 roku zamieszkało 10 pszczelich rodzin. Wraz z Fundacją Łąka założono w Płocku trzy łąki kwietne o łącznej powierzchni 22,5 ara, które zwiększają lokalną bioróżnorodność, wspierają zapylacze i kształtują lokalny mikroklimat.

PKN ORLEN współpracuje ze „Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ” i wspiera ochronę sokoła wędrownego w Polsce.

Sokół wędrowny jest wpisany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek CR – skrajnie zagrożony. Realizacja programu jest przykładem prowadzonych od lat przez PKN ORLEN prośrodowiskowych działań. Bytowanie sokołów w obrębie firmy podlega całorocznej obserwacji polegającej na przeglądzie budek lęgowych, sporządzeniu dokumentacji filmowej i fotograficznej gniazdującego sokoła wędrownego oraz obrączkowaniu piskląt. Dzięki monitoringowi można prowadzić ciągłą obserwację i sprawdzać sytuację na bieżąco, zwłaszcza w sezonie lęgowym, który jest co roku bardzo ciekawy. Stanowisko lęgowe sokoła wędrownego znajduje się również w spółkach ORLEN Unipetrol oraz ANWIL. Inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego w podejmowanych przez ANWIL działaniach jest więcej.

Na uwagę zasługuje projekt „Pan Karp zarybia Wisłę”. Został on doceniony m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, które umieściło go na liście 30 najwartościowszych projektów ekologicznych ostatniego 30-lecia.

Teren wokół zakładu produkcyjnego spółki Spolana, a zwłaszcza zbiornik retencyjny, jest schronieniem dla wielu chronionych i zagrożonych gatunków zwierząt. Obecność wydry, cyraneczki, zimorodka i pstrąga potokowego, czyli gatunków bardzo wrażliwych na jakość środowiska, potwierdza czystość stanowiska. Od 2018 roku Spolana opiekuje się pszczelimi ulami znajdującymi się na terenie dawnego zakładu produkcji czekolady i sacharyny oraz regularnie butelkuje miód kwiatowy o doskonałej jakości, co potwierdzają badania przeprowadzone przez akredytowane laboratorium Instytutu Pszczelarstwa.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania