Dane Segmentowe

10. Segmenty działalności

RAFINERIA

 • Produkcja i hurt rafineryjny
 • Produkcja i sprzedaż olejów
 • Produkcja pomocnicza

ENERGETYKA

 • Wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł konwencjonalnych oraz OZE
 • Obrót energią elektryczną

PETROCHEMIA

 • Produkcja i hurt petrochemiczny
 • Produkcja i sprzedaż chemii
 • Produkcja pomocnicza

DETAL

 • Działalność na stacjach paliw
 • Działalność Grupy RUCH

FUNKCJE KORPORACYJNE

 • Zarządzanie
 • Administracja
 • Pozostałe stanowiące tzw. pozycję uzgodnieniową

WYDOBYCIE

 • Poszukiwanie i wydobycie zasobów
  mineralnych

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

System organizacji oraz zarządzania Grupą ustalony jest w oparciu o wydzielone segmenty operacyjne. Podział na segmenty operacyjne dokonywany jest na bazie czynników uwzględniających m.in. rodzaj oferowanych produktów i usług, charakterystykę procesu produkcji, rodzaj klientów oraz inne podobieństwa ekonomiczne. Grupa nie dokonuje łączenia segmentów operacyjnych na cele sprawozdawcze, w związku z czym każdy z segmentów operacyjnych jest wykazywany osobno. 

Oceny wyników finansowych segmentów operacyjnych i decyzje o przydziale zasobów dokonywane są głównie na bazie EBITDA. Wskaźnik EBITDA jest jedną z miar efektywności prowadzonej działalności, która nie jest zdefiniowana w MSSF. Grupa ORLEN definiuje wskaźnik EBITDA jako zysk/(strata) netto za dany okres sprawozdawczy przed uwzględnieniem wpływu podatku dochodowego, efektów działalności finansowej oraz kosztów amortyzacji.

Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi i transakcje między segmentami realizowane są na warunkach rynkowych.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok efekt wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 prezentowany był w segmencie Funkcje Korporacyjne. W celu zapewnienia porównywalności danych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa dokonała przekształcenia prezentowanych danych porównawczych poprzez alokację na segmenty efektu wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 rozpoznanych w 2020 roku.

11. Przychody, koszty, wyniki finansowe, zwiększenia aktywów trwałych

 2021 rok NOTA Segment Rafineria Segment Petrochemia Segment Energetyka Segment
Detal
Segment Wydobycie Funkcje Korporacyjne Wyłączenia Razem
Sprzedaż zewnętrzna 13.1,
13.2,
13.3 
56 967  16 011  16 039  41 082  798  444  –  131 341 
Sprzedaż między segmentami   28 577  2 252  3 474  85  –  580  (34 968) – 
Przychody ze sprzedaży   85 544  18 263  19 513  41 167  798  1 024  (34 968) 131 341 
Koszty operacyjne ogółem   (79 532) (16 698) (18 876) (39 079) (523) (2 171) 34 968  (121 911)
Pozostałe przychody operacyjne 13.9 3 144  1 666  1 638  120  1 058  285  –  7 911 
Pozostałe koszty operacyjne 13.10 (2 858) (127) (414) (158) (288) (153) –  (3 998)
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych 13.12 (10) (2) (69) (5) –  –  –  (86)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 14.3 388  223  –  –  –  613 
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej   6 289  3 490  2 015  2 045  1 045  (1 014) –  13 870
Przychody i koszty finansowe netto 13.11               (179)
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości pożyczek i odsetek od należności handlowych 13.12               (8)
Zysk przed opodatkowaniem                 13 683
Podatek dochodowy                 (2 495)
Zysk netto                 11 188 
Amortyzacja 13.8.2 1 367  1 029  1 588  805  260  292  –  5 341 
EBITDA   7 656  4 519  3 603  2 850  1 305  (722) –  19 211 
Zwiększenia aktywów trwałych   2 376  3 051  2 616  1 141  363  343  –  9 890 

 2020 rok NOTA Segment Rafineria
(dane przekształcone)
Segment Petrochemia
(dane przekształcone)
Segment Energetyka
(dane przekształcone)
Segment
Detal
Segment Wydobycie Funkcje Korporacyjne
(dane przekształcone)
Wyłączenia Razem
(dane przekształcone)
Sprzedaż zewnętrzna 13.1,
13.2,
13.3 
34 090  10 587  10 095  30 837  483  88  –  86 180 
Sprzedaż między segmentami   17 920  2 053  3 367  74  –  505  (23 919) – 
Przychody ze sprzedaży   52 010  12 640  13 462  30 911  483  593  (23 919) 86 180 
Koszty operacyjne ogółem   (56 228) (11 885) (11 356) (28 339) (606) (1 712) 23 919  (86 207)
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 13.9 4 443  435  4 604  123  367  106  –  10 078 
  zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy ENERGA    –  –  4 062  –  –  –  –  4 062 
Pozostałe koszty operacyjne 13.10 (3 813) (42) (172) (218) (1 692) (289) –  (6 226)
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych 13.12 –  –  (27) (4) (2) (33) –  (66)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 14.3 (1) 143  –  –  –  149 
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej   (3 589) 1 291  6 517  2 473  (1 450) (1 334) –  3 908 
Przychody i koszty finansowe netto 13.11               (1 037)
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości pożyczek i odsetek od należności handlowych 13.12               (15)
Zysk przed opodatkowaniem                 2 856 
Podatek dochodowy                 (31)
Zysk netto                 2 825 
                   
Amortyzacja 13.8.2 1 187  914  1 180  720  350  206  –  4 557 
EBITDA   (2 402) 2 205  7 697  3 193  (1 100) (1 128) –  8 465 
Zwiększenia aktywów trwałych   3 174  1 912  1 722  1 329  400  455  –  8 992 

Zwiększenia aktywów trwałych (CAPEX) obejmują zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, nieruchomości inwestycyjnych oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania wraz z kapitalizacją kosztów finansowania zewnętrznego oraz zmniejszenie z tytułu otrzymanych/należnych kar za nienależyte wykonanie kontraktu.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów z tytułu praw do użytkowania, pozostałych składników majątku trwałego oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży

Utworzenie Odwrócenie
NOTA 2021 2020 2021 2020
Segment Rafineria (91) (147) 81 36
Segment Petrochemia (2) (10) 32
Segment Energetyka (92) (7) 15 2
Segment Detal (98) (106) 51 67
Segment Wydobycie (128) (1 687) 1 046 265
Odpisy aktualizujące segmentów (411) (1 957) 1 225  370 
Funkcje Korporacyjne (4) (4) 1
13.9, 13.10, 14.4 (415) (1 961) 1 226  370 

12. Aktywa w podziale na segmenty operacyjne i obszary geograficzne

12.1. Aktywa w podziale na segmenty operacyjne

31.12.2021 31.12.2020
(dane przekształcone)
Segment Rafineria 35 343 25 908
Segment Petrochemia 17 897 13 873
Segment Energetyka 29 399 24 844
Segment Detal 11 688 10 983
Segment Wydobycie 4 284 3 070
Aktywa segmentów 98 611  78 678 
Funkcje Korporacyjne 8 228 5 589
Wyłączenia (85) (219)
106 754  84 048 

Do segmentów operacyjnych przyporządkowuje się wszystkie aktywa z wyjątkiem aktywów finansowych, aktywów podatkowych oraz środków pieniężnych. Aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty operacyjne przydziela się na podstawie klucza opartego o udział w przychodach.

12.2. Aktywa trwałe w podziale na obszary geograficzne

 

31.12.2021 31.12.2020
(dane przekształcone)
Udział %
Polska 47 639 42 273 72,00% 73,20%
Niemcy 2 079 2 042 3,10% 3,60%
Czechy 11 280 9 676 17,10% 16,80%
Litwa, Łotwa, Estonia 1 814 1 420 2,70% 2,50%
Kanada 3 309 2 246 5,10% 3,90%
66 121  57 657  100,00% 100,00%

Aktywa trwałe w podziale na obszary geograficzne na dzień 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku obejmują rzeczowe aktywa trwałe (nota 14.1), wartości niematerialne oraz wartość firmy (nota 14.2), nieruchomości inwestycyjne (nota 14.10.1), aktywa z tytułu praw do użytkowania (nota 17.2.1).

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania