Zasady ładu korporacyjnego

PKN ORLEN jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zobowiązany jest do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Kapitały:

 • 102-43
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Od początku 2021 roku stosował się do kodeksu DPSN 2016, natomiast od 1 lipca 2021 roku weszły w życie DPSN 2021 (uchwała Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku) i ten kodeks obowiązuje obecnie Spółkę. Dokument DPSN 2021 znajduje się na stronie internetowej Giełdy https://www.gpw.pl/dobre-praktyki, a także na korporacyjnej stronie internetowej PKN ORLEN, w sekcji przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-spolce/lad-korporacyjny.

Zgodnie z DPSN 2021, 29 lipca 2021 roku PKN ORLEN opublikował „Informację na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. PKN ORLEN poinformował o niestosowaniu 4 zasad: 2.1., 2.2., 2.11.6., 4.1. (dotyczących posiadanej polityki różnorodności i elektronicznego walnego zgromadzenia). Zgodnie z formułą comply or explain PKN ORLEN opublikował wyjaśnienia niestosowania wskazanych zasad:

W PKN ORLEN polityka różnorodności dotycząca pracowników Spółki ujęta jest w różnych dokumentach wewnętrznych. Nie ma natomiast formalnego dokumentu regulującego kwestie różnorodności na poziomie Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN. Spółka prezentuje corocznie wskaźniki różnorodności organów nadzorczych i zarządczych w Grupie Kapitałowej. W ramach zarządzania różnorodnością w Spółce nie obowiązuje wskaźnik różnorodności płci. W Radzie Nadzorczej Spółki jest zachowany wymagany przez kodeks dobrych praktyk warunek różnorodności płci – udział mniejszości na poziomie nie niższym niż 30%, warunek ten nie jest spełniony w Zarządzie PKN ORLEN.

Do tej pory Spółka nie otrzymała od akcjonariuszy wniosku o organizację e-walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki dwukrotnie proponował Akcjonariuszom wprowadzenie zapisów do Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia umożliwiających organizację e-walnych zgromadzeń. Propozycja ta nie uzyskała akceptacji Akcjonariuszy podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń odbywających się 29 czerwca 2011 roku oraz 30 maja 2012 roku. Niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani też nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia Akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

W pierwszym półroczu 2021, PKN ORLEN stosował wszystkie zasady zawarte w zbiorze DPSN 2016.

DS_67225 DS_67225

Komunikacja z rynkiem kapitałowym (Rozdział 1 DPSN)

PKN ORLEN dba o należytą komunikację z inwestorami i analitykami oraz pozostałymi uczestnikami rynku kapitałowego prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną. Spółka zapewnia łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji wykorzystując między innymi następujące narzędzia komunikacji:

 • Serwis relacji inwestorskich na korporacyjnej stronie internetowej, który zawiera dane finansowe i operacyjne z działalności PKN ORLEN, a także informacje o otoczeniu makroekonomicznym Spółki.
 • Strona internetowa dotycząca programu ORLEN w Portfelu http://orlenwportfelu.pl/ zawierająca szczegółowe informacje o programie lojalnościowym dla akcjonariuszy oraz szeroką bazę wiedzy o rynku kapitałowym i inwestowaniu.
  W programie uczestniczy 6 domów maklerskich, a na koniec 2021 roku zarejestrowanych było w nim ponad 13600 Uczestników.
  Kontynuując działania edukacyjne Spółki na temat funkcjonowania rynku kapitałowego w grudniu 2021 przeprowadzono trzecią edycję egzaminów Akademii Inwestowania ORLEN, w ciągu całego 2021 roku nagrano kolejne 15 odcinków filmów z serii „Praktycznie o inwestowaniu” oraz odcinek specjalny na temat phishingu.
 • Blog ekspercki Głównego Ekonomisty PKN ORLEN – http://napedzamyprzyszlosc.pl/ – zawierający komentarze na temat bieżącej sytuacji rynkowej, a także specjalistyczne publikacje oraz relacje z konferencji branżowych.
 • Media społecznościowe (Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube oraz Instagram).
 • Indywidualne i grupowe zamknięte spotkania z inwestorami i analitykami zarówno w kraju, jak i zagranicą, także w formie telekonferencji. Na spotkania te przygotowywane są specjalnie materiały prezentacyjne, przybliżające skomplikowany sposób działania sektorów przemysłu rafineryjno–petrochemicznego oraz energetycznego, w których działa Spółka.
 • Otwarte dla wszystkich konferencje medialne transmitowane na żywo przez internet wraz z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski. Konferencje odbywają się w trakcie ważnych dla Spółki wydarzeń, takich jak publikacja wyników finansowych, strategii itp.
 • Cykle spotkań z inwestorami w kraju i zagranicą (roadshows).
 • Spotkania uczestników rynku z kluczowymi menedżerami Spółki w siedzibie i obiektach, gdzie prowadzona jest działalność operacyjna Spółki, tzw. site visits.
 • Dni Inwestora i Analityka w PKN ORLEN, organizowane co pewien czas – warsztaty tematyczne dotyczące różnych dziedzin działalności Spółki, prowadzone przez przedstawicieli Zarządu, dyrektorów wykonawczych i pozostałych, wybranych menedżerów.
 • Uczestnictwo przedstawicieli Spółki w akcjach edukacyjnych z zakresu rynku kapitałowego, w 2021 roku: Index Investment Challenge, Tour the spółki, „Invest Cuffs”, „Wallstreet.25”, konferencja CFA poświęcona tematyce ESG, Dzień Edukacji Finansowej z Fundacją GPW + gra terenowa śladami giełdy, webinarium pt. „W kierunku zrównoważonego biznesu”.

PKN ORLEN należy do spółek, które jako pierwsze po zamknięciu okresów sprawozdawczych publikują swoje wyniki finansowe – w 2021 dokonał tego w około miesiąc od zamknięcia okresów rozliczeniowych.

PKN ORLEN jest także spółką dywidendową. W 2021 roku po raz dziewiąty z rzędu wypłacił dywidendę na poziomie 3,5 PLN na jedną akcję.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania